Helsingin yliopisto läpäisi Karvin auditoinnin ja sai laatuleiman – yliopiston vahvuus on tutkimusperustainen ja tietoon perustuva toiminnan kehittäminen

Korkeakoulutus Mirella Nordblad

 

Helsingin yliopisto läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) kansainvälisen auditointiryhmän tekemän auditoinnin. Yliopistolla on toimivat järjestelmät ja rakenteet toimintansa suunnitteluun, johtamiseen, seurantaan ja kehittämiseen. Yliopistossa on pitkäjänteisesti kehitetty koulutusohjelmia ja opetusta, missä yliopistopedagoginen kehittäminen on keskiössä.


Auditointiryhmä arvosti yliopiston avointa ja itsekriittistä keskustelukulttuuria

 

Helsingin yliopisto on kehittänyt johtamis-, ohjaus- ja laatujärjestelmiään. Nykyinen integroitu järjestelmä tukee entistä paremmin yliopiston johtamista ja strategisten tavoitteiden systemaattista toteuttamista. Auditointiryhmä suosittelee yliopistolle kuitenkin johtamisjärjestelmän yksinkertaistamista käytettävyyden ja tehokkuuden parantamiseksi.

Yliopistolla on hyvät valmiudet kerätä tietoa toiminnastaan sekä käyttää tätä tietoa ongelmien tunnistamiseen ja kehittämistoimien toteuttamiseen.

– Helsingin yliopisto on oppiva organisaatio sanan todellisessa merkityksessä. Yliopisto oppii itseltään ja muilta jatkuvan kehittämisen syklin mukaisesti, ja sen vahvuuksia ovat itsekriittinen ja avoin keskustelu- ja yhteistyökulttuuri. Yliopisto voisi edelleen parantaa sitä, miten tiedosta johdetaan toimenpiteitä ja miten toteutettuja toimenpiteitä arvioidaan, sanoo auditointiryhmän puheenjohtaja, UCLouvainin professori Bernard Coulie.

 

Helsingin yliopistossa yhteiskunnallisella vuorovaikutuksella on selkeät rakenteet ja vastuut

 

Helsingin yliopistolla on hyvät toiminnan suunnittelu- ja johtamisrakenteet, joissa on selkeästi määritellyt vastuut yhteiskunnalliselle vuorovaikutukselle. Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen johtamista ja systematisointia tulee edelleen jatkaa.

– Yhteisen määritelmän laatiminen sille, mitä yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus tarkoittavat Helsingin yliopistossa, tukisi yliopistoa tavoitteiden määrittelyssä, toiminnan suuntaamisessa ja sen tukemisessa, sanoo professori Coulie.

Helsingin yliopisto on tutkimusintensiivinen yliopisto, jonka yksi keskeinen strateginen tavoite on uudistaa yhteiskuntaa. Yliopistossa on tehty merkittävää kehittämistyötä muun muassa innovaatiotoiminnan ja yritysyhteistyön tuen parantamiseksi.

 

Yliopiston tutkintokoulutusta johdetaan ammattimaisesti

 

Yliopisto on panostanut tutkintokoulutuksen, koulutusohjelmien ja niiden johtamisen uudistamiseen. Yliopistossa on esimerkillinen tutkimusperustainen lähestymistapa, joka ohjaa yliopistopedagogiikan kehittämistä sekä yliopiston opettajille tarjottavaa yliopistopedagogista koulutusta ja tukea.

– Kokonaisvaikutelma on, että koulutusohjelmia johdetaan hyvin. Yleisesti ottaen yliopistossa on myönteinen ilmapiiri, mikä kannustaa pedagogisiin kokeiluihin, opetustaitojen kehittämiseen ja huomion kiinnittämiseen opiskelijoiden oppimiseen, sanoo auditointiryhmän jäsen, professori Klara Bolander Laksov Tukholman yliopistosta.

Opiskelijoiden kokemukset Helsingin yliopistossa opiskelusta olivat pääosin myönteisiä, mutta opiskelijoiden kokemukset myös vaihtelivat. Yliopiston tulee jatkossa kiinnittää huomiota auditoinnin esille tuomiin opetukseen, ohjaukseen sekä tuki- ja opintopalveluihin liittyviin haasteisiin.

Yksi auditoinnin arviointialueista oli kansainvälisten maisteriohjelmien konsepti, jonka yliopisto oli valinnut arviointialueeksi. Auditointiryhmä suosittelee, että yliopisto tarkentaa koulutuksen kansainvälistymisen strategiset tavoitteensa sekä erilaisten kansainvälisten koulutusohjelmien osuuden strategiassa.

 

Opiskelijapalautteen perusteella tehtävä kehittäminen ei ole näkyvää opiskelijoille

 

Helsingin yliopistolla on useita opiskelijapalautekanavia, joilla on vakiintunut paikka opetuksen ja oppimisen laadunhallinnassa. Opiskelijapalautteiden vastuita ja prosesseja tulee selkiyttää opintojakso- ja koulutusohjelmatason palautteissa, jotta opiskelijapalautejärjestelmä toimisi tehokkaammin.

– Palautteen perusteella tehtävät parannukset ja kehittäminen on tehtävä näkyväksi, jotta opiskelijat ja väitöskirjatutkijat kokevat palautteella olevan merkitystä, sanoo auditointiryhmän jäsen, opiskelija Signe Tolstrup Mathiasen Lundin yliopistosta.

 

Läpäistyään auditoinnin Helsingin yliopisto sai Karvin laatuleiman, joka on voimassa 26.1.2028 asti. Hyväksytty auditointi on osoitus siitä, että yliopiston toiminta ja laatujärjestelmä täyttävät sekä kansalliset kriteerit että eurooppalaiset korkeakoulujen laadunhallinnalle asetetut kriteerit. Auditointi kohdistuu korkeakoulujen menettelytapoihin, joilla se ylläpitää ja kehittää koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden laatua. Auditoinnissa käytetyt auditointikriteerit on julkaistu Karvin korkeakoulujen auditointikäsikirjassa.

 

Auditointiraportti on julkaistu Karvin auditointialustalla.

 

Lisätietoja

Bernard Coulie, auditointiryhmän puheenjohtaja, bernard.coulie(at)uclouvain.be
Mirella Nordblad, Karvi, auditoinnin projektipäällikkö, 029 533 5541, mirella.nordblad(at)karvi.fi

 

Sulje