Kiusaamisen vastaisten menetelmien arviointi keräsi laajan hakijajoukon – menetelmien käytettävyyttä ja tuloksellisuutta arvioidaan kevään aikana

Esi- ja perusopetus Virpi Pietiläinen

Kiusaamisen vastaisten menetelmien arviointiin haki mukaan 27 menetelmää koordinoivaa tahoa. Arviointiin valittiin sekä jo pitkään käytössä olleita vakiintuneita menetelmiä että uudempia menetelmiä. Arvioinnilla tuotetaan tietoa menetelmien käytettävyydestä, juurrutettavuudesta sekä tuloksellisuudesta.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) avasi syksyllä 2021 avoimen haun sellaisille toimijoille, jotka koordinoivat jotakin perusopetuksessa käytössä olevaa kiusaamisen vastaista menetelmää. Menetelmällä tarkoitetaan arvioinnissa erilaisia kiusaamisen vastaisia toimintamalleja ja ohjelmia, joilla on määritelty vastuutaho menetelmän organisointiin, kehittämiseen ja seurantaan. Arviointiin hakevien menetelmien tuli noudattaa tiettyä ennalta sovittua rakennetta tai suunnitelmaa, ja niiden tuli pohjautua soveltuvaan teoreettiseen viitekehykseen. Lisäksi hakijoilta edellytettiin näyttöä toiminnan vaikuttavuudesta.

”Olimme iloisesti yllättyneitä saamastamme hakijamäärästä. Toisaalta tämä kertoo myös siitä, miten paljon erilaisia menetelmiä kouluille on tarjolla kiusaamisen ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi”, sanoo arviointiasiantuntija Niina Rumpu.

Hakijajoukossa oli sekä pitkään toiminnassa olleita kiusaamisen vastaisia menetelmiä että uudempia menetelmiä. Runsas hakijamäärä osoittaa myös sitä, että menetelmiä kehittävät tahot ovat kiinnostuneita kehittämään toimintaansa arvioinnin avulla.

”Arvioinnin kautta haluammekin tuoda tietoon eri menetelmien toimivia puolia sekä käytettävyyttä erilaisissa tilanteissa, jotta kiusaamisen vastainen työ olisi koulussa oikeasti vaikuttavaa”, Rumpu toteaa.

Arviointiin valittiin sekä kokonaisvaltaisia että ennaltaehkäiseviä menetelmiä

Menetelmät valittiin ennalta sovittujen ehtojen mukaisesti ja valinnan toteutti arviointia varten perustettu asiantuntijaryhmä. Arvioinnin toiseen vaiheeseen valittiin seuraavat menetelmät:

  • Gutsy Go, Gutsy Go ry
  • K-0, Aseman Lapset ry
  • KiVa-Koulu, Turun yliopisto / INVEST psykologia
  • Tunne- ja turvataitokasvatus – Oulun malli, Turvallinen Oulu-hanke
  • Sovittelu koulussa (Verso ja Resto), Suomen Sovittelufoorumi ry, VERSO-ohjelma
  • Tukioppilastoiminta, Mannerhemin Lastensuojeluliitto
  • Vänelevsverksamheten, Folkhälsan

Kiusaamisen vastaisten menetelmien arviointi toteutetaan nyt ensimmäistä kertaa. Arvioinnin avulla vahvistetaan tutkimusperustaisten ja näyttöön perustuvien toimintamallien käyttöä kouluissa.

Kiusaaminen on haastava ryhmäilmiö, jonka taustalla on useita erilaisia niin yhteisöön, ryhmään kuin yksilöönkin liittyviä tekijöitä. Koulun toimintakulttuuri ja koko yhteisön sitoutuminen kiusaamisen vastaiseen toimintaan vaikuttavat siihen, että kiusaamisen vastaiset menetelmät olisivat tuloksellisia.

”Halusimme valita arviointiin mukaan mahdollisimman monipuolisesti erilaisia menetelmiä, sillä kiusaamisen vastaisessa työssä tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuvien menetelmien käyttökelpoisuus on arvioitava osana sitä toimintaympäristöä, jossa niitä käytetään”, kertoo arviointiasiantuntija Eeva-Liisa Markkanen.

Arviointiin haki mukaan useita koordinoivia tahoja, joiden kehittämillä menetelmillä on hakemuksen perusteella vahva teoreettinen tausta, ja joiden toimivuudesta on jo kertynyt näyttöä.

”Näiden joukosta valitsimme arviointiin mukaan menetelmiä, joilla on erilaisia tavoitteita ja vaikutusmekanismeja. Mukana on laajasti käytetty kokonaisvaltainen kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma sekä oppilaiden osallisuutta ja aktiivista toimijuutta korostavia ennaltaehkäiseviä ja kiusaamistilanteiden selvittelyyn liittyviä menetelmiä. Mukana on myös haastavien pitkittyneiden kiusaamistilanteiden ratkaisuun keskittyvä menetelmä sekä paikalliseen tarpeeseen kehitetty ennaltaehkäisevän työn menetelmä”, Markkanen kuvaa.

Karvi kerää arviointia varten keväällä 2022 tietoa menetelmiä käyttäviltä kouluilta, oppilailta sekä huoltajilta. Arviointiin mukaan valittuja menetelmiä koordinoivat tahot toteuttavat myös itsearvioinnin. Arvioinnin tulokset julkistetaan elokuussa 2022.

Arviointi on osa opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpideohjelmaa kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi.

Perustelut menetelmien valintaan löytyvät Karvin verkkosivuilta.

Lisätietoja: 

arviointiasiantuntija Niina Rumpu
niina.rumpu(a)karvi.fi
+358 29 533 5525

arviointiasiantuntija Eeva-Liisa Markkanen
eeva-liisa.markkanen(a)karvi.fi
+358 29 533 5540

Sulje