Tampereen ammattikorkeakoulu läpäisi Karvin auditoinnin – vahvuuksina vahvat työelämäyhteydet ja opiskelijoiden osallistaminen koulutuksen kehittämiseen

Korkeakoulutus suvialatalo

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttaman auditoinnin hyväksytysti. TAMK profiloituu strategisten tavoitteidensa mukaisesti monialaisena työelämäkorkeakouluna, jonka koulutustarjonta vastaa alueen elinkeinoelämän ja muuttuvan työelämän tarpeisiin. Tämä luo vahvan pohjan Pirkanmaan elinvoimaisuuden pitkäjänteiselle kehittämiselle.

Koulutuksen suunnittelu on systemaattinen ja osallistava prosessi

Tampereen ammattikorkeakoulussa koulutuksen suunnittelu on systemaattinen ja vakiintunut toimintatapa koko organisaation. Koulutuksille on määritelty selkeät osaamistavoitteet. Opetussuunnitelmia kehitetään työelämältä saadun palautteen ja työelämäyhteistyöstä kerättyjen kokemusten perusteella. Opettajat, opiskelijat, TKI-henkilöstö ja sidosryhmät osallistuvat koulutuksen suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja kehittämiseen aktiivisesti.

– Koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen laadunhallinnan menettelytavat tukevat erinomaisella tavalla opiskelijakeskeistä ja työelämälähtöistä toimintaa. Jatkuva oppiminen nähdään TAMKissa tasapuolisena tehtävänä suhteessa tutkintokoulutukseen. Tutkintokoulutuksen ja jatkuvan oppimisen laadunhallintaa olisi hyvä jatkossa kehittää yhtenä kokonaisuutena, sanoo auditointiryhmän puheenjohtaja Turo Kilpeläinen, LAB-ammattikorkeakoulun rehtori.

Maakuntakorkeakouluyhteistyö ja aktiivinen neuvottelukuntatoiminta tukevat alueellista yhteistyötä. Tämä yhteistyö auttaa erityisesti tutkintokoulutuksen osaamistarpeiden tunnistamista ja kehittämistä, mikä on TAMKin tunnistettu ja tunnustettu vahvuus.

TKI-toiminnassa painottuu työelämäkorkeakoulu-tavoite

TAMKin toimintaa suunnataan kolmeen ilmiöpohjaiseen painopistealueeseen ja Tampereen korkeakouluyhteisön tutkimusstrategian mukaisiin tavoitteisiin. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) painotetaan soveltavaa tutkimusta, kehittämistä ja työelämässä hyödynnettäviä innovaatioita. TAMKin TKI-toiminnan alueet ovat laajoja kokonaisuuksia, jotka parhaimmillaan antavat tilaa monialaiselle yhteistyölle sekä kannustavat uusiin ja ketteriin kokeiluihin. TAMK hyödyntää toiminnan kehittämisessä palautteita ja kokemuksia niiltä opettajilta, opiskelijoilta ja sidosryhmiltä, jotka ovat osallistuneet TKI-toimintaan. TKI-toiminnan osuutta voisi auditointiryhmän mukaan vahvistaa TAMKin strategisessa kehittämisessä ja vuosisuunnitteluprosessissa.

TAMKin toimintakulttuuri kannustaa kokeiluihin, ideoiden jakamiseen ja yhteiskehittämiseen

TAMKilla on toimiva laatujärjestelmä, jonka tuottamaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti organisaatiossa ja minkä avulla kehitetään toimintaa tavoitteellisesti. Auditointiryhmän mukaan laadunhallinnan menettelytapojen yksinkertaistaminen ja priorisointi vahvistaisivat TAMKin strategian ohjausvaikutusta entisestään.

TAMKin toimintakulttuuri kannustaa kokeiluihin ja yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa.

– TAMKilla on eri kohderyhmille tarkoitettuja sisäisiä foorumeita, jotka tukevat kokeilukulttuuria ja ideoiden jakamista. TAMK on osaava ja innostava työyhteisö, jonka perustan luo yhteen hiileen puhaltava ja TAMKille hyvää haluava henkilöstö, sanoo auditointiryhmän puheenjohtaja Turo Kilpeläinen.

TAMK valitsi yhdeksi auditoinnin arviointialueeksi korkeakouluyhteisön palvelut. Auditoinnissa korkeakouluyhteisön palveluiden vahvuuksina korostuivat palveluiden tasalaatuisuus, tehokkuus, riskien hallintakyky sekä palveluiden kampuksista riippumaton käytettävyys.

Läpäistyään auditoinnin Tampereen ammattikorkeakoulu sai Karvin laatuleiman, joka on voimassa 16.2.2028 asti. Hyväksytty auditointi on osoitus siitä, että korkeakoulun toiminta ja laatujärjestelmä täyttävät sekä kansalliset kriteerit että eurooppalaiset korkeakoulujen laadunhallinnalle asetetut kriteerit. Auditointi kohdistuu korkeakoulujen menettelytapoihin, joilla se ylläpitää ja kehittää koulutuksen, TKI-toiminnan ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden laatua. Auditoinnissa käytetyt auditointikriteerit on julkaistu Karvin korkeakoulujen auditointikäsikirjassa. Korkeakoulujen auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005. Nyt on käynnissä auditointien kolmas kierros.

Auditointiraportti on luettavissa Karvin auditointialustalla.

Lisätietoja

  • Rehtori Turo Kilpeläinen, auditointiryhmän puheenjohtaja, 044 708 5085, turo.kilpelainen(at)lab.fi
  • Arviointineuvos Karl Holm, auditoinnin projektipäällikkö, 029 533 5509, karl.holm(at)karvi.fi

Sulje