Uusia koulutuksen arviointituloksia maalis-toukokuussa

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) julkaisee koko joukon arviointituloksia maalis-toukokuussa. Uudet julkaisut käsittelevät varhaiskasvatuksen johtamista, matematiikan, A-englannin ja A-finskan oppimistuloksia, sitouttavaa kouluyhteisötyötä, perusopetuksen laadunhallintaa, koulutusjärjestelmän kykyä vastata rakennemuutostilanteisiin, työelämäläheisyyttä ja työelämäyhteistyötä, korkeakoulujen auditointeja sekä tekniikan tutkinto-ohjelman akkreditointia.

Varhaiskasvatuksen johtamisen tunnuslukuja II – Tilastoraportti 2022

Arviointi varhaiskasvatuksen johtamisrakenteista ja johtamisesta suomalaisessa varhaiskasvatuksessa toteutetaan kahdessa vaiheessa 2020–2023. Ensimmäisen vaiheen raportti julkaistiin syksyllä 2021. Arvioinnin toisessa vaiheessa julkaistaan ensin kaksisivuinen tilastoraportti toukokuussa 2022. Tilastoraportissa tarkastellaan toisen vaiheen pääteemoja, kuten pedagogista johtajuutta ja jaettua johtajuutta. Toisen vaiheen täydentävä aineistonkeruu toteutetaan syksyllä 2022 ja lopullinen raportti julkaistaan syksyllä 2023.

Lisätietoa:

 • arviointiasiantuntija Julia Kuusiholma-Linnamäki, julia.kuusiholma-linnamaki(a)karvi.fi
 • Arvioinnin verkkosivu

—————–

Sitouttavan kouluyhteisötyön arviointi – perusopetus

Sitouttavan kouluyhteisötyön tavoitteena on tukea oppilaita ja koulujen henkilökuntaa koulupudokkuuden ehkäisemisessä, koulunkäyntiin sitouttamisessa, poissaolojen vaikutusten korjaamisessa sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin vahvistamisessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt valtakunnallisen sitouttavan kouluyhteisötyön toimintamallin kehittämisen.

Karvi toteuttaa vuosina 2021–2022 arviointihankkeen, jonka tavoitteena on arvioida pilottihankkeissa kehitettäviä menetelmiä, tukea kehittämistyötä sekä tuottaa tietoa valtakunnallisen sitouttavan kouluyhteisötyön toimintamallin kehittämiseen. Lisäksi hankkeen tavoitteena on laatia ehdotus oppilaiden poissaolojen valtakunnallisen tilastoinnin ja seurannan vakiinnuttamisesta.

Maaliskuussa on tarkoitus julkaista alkukartoituksen tulokset poissaoloihin liittyvistä toimintamalleista. OKM järjestää sitouttavan kouluyhteisötyön kevätwebinaarin 12.5. Tilaisuudessa esitellään ja julkistetaan Karvin alustavat kehittämissuositukset. Varsinainen arviointiraportti julkaistaan elokuussa.

Lisätietoa:

—————–

Perusopetuksen laadunhallinnan nykytilan kartoitus

Karvi on selvittänyt perusopetuksen laadunhallinnan nykytilaa sekä koulutuksen järjestäjien toiveita laadunhallinnasta ja itsearvioinnista. Tulokset julkaistaan maaliskuussa. Selvitys liittyy Oikeus oppia -kehittämisohjelmaan ja etenkin opetus- ja kulttuuriministeriön laatutyönyrkin työskentelyyn.

Lisätietoa:

—————–

Matematiikan 9. luokan oppimistulosarviointi – syventäviä tuloksia

Matematiikan 9. luokan oppimistulosarvioinnin ensituloksia julkaistiin joulukuussa 2021. Keväällä 2022 aineistosta julkaistaan syventäviä tuloksia sekä menetelmäkatsaus.

Lisätietoja:

 • johtava arviointiasiantuntija Jari Metsämuuronen, jari.metsamuuronen(a)karvi.fi
 • arviointiasiantuntija Saara Nousiainen, saara.nousiainen(a)karvi.fi
 • Arvioinnin verkkosivu

—————–

A-englannin oppimistulosten arviointi

A-englannin oppimistulosten arvioinnissa kerättiin viime vuonna tietoa siitä, missä määrin oppilaat saavuttavat opetussuunnitelman perusteissa asetetut tavoitteet ja mitkä oppilaan taustatekijät ovat yhteydessä osaamiseen. Arviointi oli toinen osa vuonna 2018 alkanutta A-englannin pitkittäistutkimusta. Ensimmäisiä tuloksia julkaistaan mahdollisesti toukokuussa.

Lisätietoja:

—————–

A-finska i årskurs 9 – Utvärdering av lärresultat

Utvärderingen gällde lärokursen i finska (andra inhemskt språk) och mofi (modersmålsinriktad finska). I utvärderingen granskas elevernas kunnande i delmålen Förmåga att tolka texter och Förmåga att producera texter. Rapporten publiceras 24.3. kl. 14.00.

Ytterligare information:

—————–

Työelämäläheisyys ja työelämäyhteistyö ammatillisessa koulutuksessa

Karvin verkkosivuilla on hiljattain julkaistu alustavat tulokset arvioinnista, jossa selvitetään työelämäläheisyyttä ja työelämäyhteistyötä ammatillisessa koulutuksessa. Arvioinnissa tuotetaan tietoa koulutuksen järjestäjien ja työelämän yhteistyöstä sekä työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta. Arvioinnin loppuraportti julkaistaan alkusyksystä 2022.

Lisätietoja:

 • arviointiasiantuntija Raisa Hievanen, raisa.hievanen(a)karvi.fi
 • johtava arviointiasiantuntija Paula Kilpeläinen, paula.kilpelainen(a)karvi.fi
 • arviointiasiantuntija Anni Tuurnas, anni.tuurnas(a)karvi.fi
 • arviointiasiantuntija Mari Huhtanen, mari.huhtanen(a)karvi.fi
 • Arvioinnin verkkosivu

—————–

Koulutusjärjestelmän kyky vastata jatkuvan oppimisen haasteisiin äkillisissä rakennemuutostilanteissa – ammatillinen koulutus ja korkeakoulutus

Karvi julkistaa 29.3. arviointiraportin, jossa käsitellään suomalaisen koulutusjärjestelmän kykyä vastata jatkuvan oppimisen haasteisiin äkillisissä rakennemuutostilanteissa. Tulokset ja suositukset koskevat ammatillista koulutusta ja korkeakoulutusta.

Arvioinnissa annetaan kehittämissuosituksia muun muassa ministeriöille, ELY-keskuksille, TE-toimistoille, maakuntaliitoille, ammatillisen koulutuksen järjestäjille ja korkeakouluille.

Arvioinnin julkistamiswebinaari järjestetään 30.3. klo 9.00–12.00.

Lisätietoja:

 • johtava arviointiasiantuntija Tarja Frisk (ammatillinen koulutus), tarja.frisk(a)karvi.fi
 • arviointiasiantuntija Kati Isoaho (korkeakoulutus), kati.isoaho(a)karvi.fi
 • Arvioinnin verkkosivu

—————–

Korkeakoulutuksen arvioinnit

Maaliskuussa julkaistaan kaksi korkeakoulutuksen auditointiraporttia: Savonia-ammattikorkeakoulun auditointi ja Satakunnan ammattikorkeakoulun auditointi. Karvin korkeakoulujen arviointijaosto tekee päätöksen auditointien tuloksesta 16.3.

Auditoinnissa arvioidaan korkeakoulun laatujärjestelmän toimivuutta ja vaikuttavuutta. Tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua.

Lisätietoja:

—————–

Lisäksi 4.3. julkaistiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelman akkreditointi. Tutkinto-ohjelmalle myönnettiin EUR-ACE-laatuleima.

Lisätietoja:

Sulje