Karvi läpäisi ENQAn ulkoisen arvioinnin erinomaisin tuloksin

Korkeakoulutus Mirella Nordblad

European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) -järjestö arvioi Karvin korkeakoulutuksen arviointitoimintaa syyskuussa 2021. Kansainvälinen arviointiryhmä antoi Karville parhaan mahdollisen arvion kaikista paitsi yhdestä arvioinnin kohteena olleista teemoista. Arvioinnissa Karvi osoitti, että sen korkeakoulutuksen arviointitoiminta vastaa eurooppalaisia laadunhallinnan periaatteita. Arvioinnin tuloksena Karvi jatkaa ENQAn täysjäsenenä ja hakee päivitystä luotettavien arviointitoimijoiden rekisteriin EQARiin.

 

Kansainvälinen arviointiryhmä arvosti Karvin kehittävää otetta

 

Ulkoinen arviointi kohdistui erityisesti Karvin korkeakouluja koskevaan arviointitoimintaan, kuten auditointeihin ja tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditointeihin (EUR-ACE). Arviointitoimijoita koskevia eurooppalaisia periaatteita, kuten organisaation tavoitteita, virallista asemaa, riippumattomuutta, sisäistä laadunhallintaa ja resursseja, tarkasteltiin kuitenkin laajemmin.

Kansainvälinen arviointiryhmä totesi raportissaan, että Karvi on arvostettu toimija Suomen korkeakoulujärjestelmässä ja sillä on vahva korkeakoulujen ja sidosryhmien luottamus. Karvi sai ryhmältä kiitosta reflektiivisestä, avoimesta ja kehittävästä otteestaan.

– Olen iloinen ja ylpeä ulkoisen arvioinnin erinomaisesta tuloksesta. Karvin asiantuntijat, arviointiryhmien jäsenet ja myös korkeakoulujen arviointijaoston asiantunteva jäsenistö ovat tehneet hienoa työtä. Vahva tulos ulkoisessa arvioinnissa on tärkeä tunnustus suomalaisen kehittävän arvioinnin periaatteen toimivuudesta. Jatkuva kehitystyö on kuitenkin aina tarpeen, ja arvioinnin kehittämissuositukset antavat meille suuntaa toiminnan jatkuvaan parantamiseen, sanoo korkeakoulujen arviointijaoston puheenjohtaja Pekka Auvinen.

 

Lisääntynyt vuorovaikutus ja vuoropuhelu sidosryhmien kanssa tuo lisäarvoa Karvin arviointitoiminnalle

 

Arviointiryhmän arvion mukaan Karvin korkeakoulujen arviointitoiminta vastaa lähes täysin eurooppalaisia korkeakoulutuksen laadunhallinnan periaatteita (ESG 2015). Ainoastaan huomautukset ja valitukset –periaatteen (2.7.) kohdalla ryhmä päätyi arvioon ”täyttää vaatimukset suurelta osin” (substantially compliant).

Arvioinnissa ryhmä tarkasteli erityisesti edellisen ulkoisen arvioinnin suosituksia, jotka liittyivät sidosryhmäyhteistyöhön ja valitusmenettelyyn. Arviointiryhmän mielestä Karvi on onnistunut kehittämistyössä, ja sidosryhmäyhteistyö on toiminnan vahvuus. Ryhmän mukaan Karvi on viime vuosina onnistunut vakiinnuttamaan ja kehittämään toimintaansa luotettavana kumppanina ja korkeakoulujen kehittämisen tukijana. Yhtenä esimerkkinä mainittiin se, että Karvi on sisällyttänyt vertaisoppimisen menetelmänä kolmannen kierroksen auditointeihin, mikä tukee korkeakouluja toiminnan parantamisessa.

– Korkeakoulu saa itse valita vertaisoppimisen aiheensa ja kumppaninsa. Lisäksi auditointiin kuuluu yksi korkeakoulun valitsema arviointialue, joka ei vaikuta auditoinnin läpäisyyn. Suomalaiset korkeakoulut ovat hienosti hyödyntäneet auditoinnin mahdollisuudet räätälöidä ulkoinen arviointi palvelemaan korkeakoulun omia kehittämistarpeita, mikä kertoo kehittyneestä laatukulttuurista, sanoo Karvin korkeakoulujen ja vapaan sivistystyön yksikön johtaja Helka Kekäläinen.

 

Karvin valitusmenettelyjä tulee arvioinnin mukaan kehittää

 

Karvi on edellisen ulkoisen arvioinnin suosituksen perusteella kehittänyt valitusmenettelyn auditoinneille ja tekniikan alan tutkinto-ohjelmien akkreditoinneille. Menettelyssä korkeakoulujen on mahdollista tehdä pyyntö auditoinnin tai akkreditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi. Arviointiryhmän mielestä Karvilla tulisi olla huomatusmenettely, jonka avulla korkeakoulu voisi ilmaista tyytymättömyytensä arviointiprosessin toteuttamiseen tai sen toteuttajiin. Valitusmenettelyn voisi myös laajentaa koskemaan kaikkia päätöksiä.

Lisäksi ryhmän mielestä kansainvälisten sidosryhmäedustajien sisällyttäminen Karvin toimielimiin voisi tuoda ulkopuolista näkökulmaa Karvin toimintaan. Karvi voisi myös tulevissa korkeakoulujen arviointimalleissa korostaa entistä vahvemmin käytäntöjä, joilla korkeakoulut systemaattisesti seuraavat ja arvioivat koulutusohjelmiaan.

– Karvin auditointeihin sisältyy kohta, jossa arvioidaan sitä, miten korkeakoulu seuraa ja arvioi koulutuksiaan varmistaakseen niiden ajantasaisuuden suhteessa viimeisimpään tutkimustietoon sekä yhteiskunnan ja työelämän muuttuviin tarpeisiin. Toisaalta ulkoisen arvioinnin palautteen perusteella koulutusten systemaattinen kokonaisarviointi on asia, joka meidän on ehkä jatkossa huomioitava entistä paremmin, sanoo Karvin korkeakoulujen auditointien prosessivastaava, johtava arviointiasiantuntija Mirella Nordblad.

 

Ulkoisessa arvioinnissa arvioitiin sitä, miten Karvin toiminta vastaa eurooppalaisia laadunhallinnan periaatteita Standards and Guidelines for Quality Assurance in the EHEA, ESG 2015. Yhteiset eurooppalaiset periaatteet muodostavat perustan eri maiden korkeakoulujärjestelmien väliselle luottamukselle, liikkuvuudelle ja tunnustamiselle.

 

Ulkoisen arvioinnin raportti  (julkaistu ENQAn verkkosivuilla)

 

Karvin ulkoista arviointia varten laatima itsearviointiraportti

 

Lisätietoja

 

Helka Kekäläinen, korkeakoulujen ja vapaan sivistystyön yksikön johtaja, 029 533 5513, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Mirella Nordblad, korkeakoulujen auditointien prosessivastaava, 029 533 5541, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje