Karvi laajentaa tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditointia yliopistoihin – tukee laadun kehittämistä ja kansainvälistä vertailtavuutta

Korkeakoulutus Kati Isoaho

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa Turun yliopistossa ja Oulun yliopistossa pilottiarvioinnit, joissa kehitetään kansainvälisen EUR-ACE-standardin soveltamista suomalaisten yliopistojen tarjoamien tekniikan alan kandidaatin tutkintojen ja DI-tutkintojen akkreditointiin. Tavoitteena on, että Karvi voi tarjota jatkossa akkreditointeja kaikille kiinnostuneille suomalaisille ammattikorkeakouluille ja yliopistoille. Tekniikan alan yliopistotutkintoja ei ole aikaisemmin akkreditoitu suomalaisen toimijan toteuttamana.

Karvin toteuttama tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditointi on kansainväliseen EUR-ACE-laatuleimaan tähtäävä tutkinto-ohjelmakohtainen arviointi. Akkreditoinnin tavoitteena on tukea laadun kehittämistä tekniikan alan tutkinto-ohjelmissa ja lisätä suomalaisten tekniikan alan korkeakoulututkintojen kansainvälistä vertailtavuutta ja tunnustamista työelämässä.

Tekniikan alan yliopistotutkintojen akkreditointia ei ole aikaisemmin ollut tarjolla suomalaisen toimijan toteuttamana

Karvi on toteuttanut EUR-ACE-akkreditointeja suomalaisissa ammattikorkeakouluissa vuodesta 2014 alkaen. Karvin tavoitteena on laajentaa toiminta koskemaan pysyvästi myös yliopistoja.  Näin Karvi voi palvella entistä kattavammin koko korkeakoulukenttää ja tarjota kaikille tekniikan alan tutkinto-ohjelmille mahdollisuuden kehittää opetustaan sekä saada kansainvälinen laatuleima. Arvioinnilla selvitetään, toimiiko ohjelma siten, että opiskelijat saavuttavat asetetut osaamistavoitteet. Lisäksi arviointi nostaa esille ohjelman vahvuuksia ja hyviä käytänteitä sekä antaa suosituksia ohjelman kehittämiseksi. Akkreditoinnit ovat korkeakouluille vapaaehtoisia.

Opetuksen laatu on suomalaisille korkeakouluille keskeinen menestystekijä. Akkreditointi tarjoaa mahdollisuuden käydä systemaattisesti läpi oma koulutustuote ja saada samalla arvokasta palautetta riippumattomilta ulkopuolisilta asiantuntijoilta kertoo Karvin tekniikan korkeakoulutuksen asiantuntijaryhmän puheenjohtaja, vararehtori Mika Hannula Turun yliopistosta.

Akkreditointi on tutkinto-ohjelmalle hieno mahdollisuus kehittyä ja kehittää, ja tehdä tämä työ näkyväksi kommentoi puolestaan asiantuntijaryhmän varapuheenjohtaja, yliopettaja Silja Kostia Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Piloteilla varmistetaan Karvin arviointimenetelmien soveltuvuus yliopistotutkintojen akkreditointiin

Karvi etsi pilottiyliopistot ja tutkinto-ohjelmat avoimella haulla kaikille niille suomalaisille yliopistoille, joilla on tarjonnassaan DI-tutkintoon johtavaa koulutusta. Pilottiyliopistoiksi valikoituivat Turun yliopisto ja Oulun yliopisto. Molemmissa yliopistoissa pilotit toteutetaan ICT-alalla. Piloteilla kehitetään akkreditoinnin soveltamista yliopistotutkintoihin. Samalla EUR-ACE-standardin omistava European Network for Accreditation of Engineering Education -verkosto (ENAEE) arvioi Karvin menettelyitä ja osaamista akkreditointien toteuttajana.

Pilotteihin osallistuminen tarjoaa yliopistoille normaalin akkreditoinnin lisäksi mahdollisuuden olla kehittämässä suomalaista arviointikulttuuria tutkinto-ohjelmien tasolla. Kiinnostus akkreditointeihin on ollut Suomessa viime vuosina kasvavaa muun muassa opiskelijarekrytoinnin ja työmarkkinoiden kansainvälistymisen vuoksi.

Akkreditoinnista toivomme olevan hyötyä niin yliopistolle kuin opiskelijoillemme. Tutkinto-ohjelmamme vertailtavuus selkeytyy Euroopan korkeakoulujen keskuudessa, ja tutkinnon luotettavuus kasvaa myös rajojemme ulkopuolella. Tulevat potentiaaliset opiskelijat, valmistuneiden työnantajat sekä muut yhteistyökumppanit tunnistavat erinomaisen opetuksen akkreditoinnista, pohtii Oulun yliopiston yliopistonlehtori Jari Hannu.

Turun yliopistossa akkreditointi liittyy laajemmin tekniikan alan koulutuksen kehittämiseen:

EUR-ACE-akkreditointiprosessi on osa Turun yliopiston tekniikan laajennusta, jonka tavoitteena on paitsi diplomi-insinöörikoulutuksen laajentaminen myös erityisesti koulutuksen jatkuva kehittäminen. Akkreditointiprosessissa syntyvää tietoa sekä arviointiryhmältä saatavaa palautetta hyödynnetään teknillisessä tiedekunnassa koulutuksen johtamisessa ja strategisessa kehittämisessä laajemminkin sanoo Sari Stenvall-Virtanen, Turun yliopiston koulutuspäällikkö.

Akkreditointi perustuu standardeihin ja viiteosaamistavoitteisiin

Karvin Tekniikan korkeakoulutuksen asiantuntijaryhmä hyväksyi joulukuussa 2021 päivitetyn version tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditointikäsikirjasta. Käsikirjassa kuvataan tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditoinnissa käytössä oleva menetelmä ja kriteerit.

Käsikirjaa oli tarpeen päivittää, kun ENAEE teki tarkennuksia muun muassa akkreditoinnissa käytettäviin viiteosaamistavoitteisiin (reference programme learning outcomes). Viiteosaamistavoitteilla kuvataan niitä tietoja ja taitoja, joita tutkinto-ohjelmasta valmistuneella opiskelijalla tulisi olla voidakseen toimia tekniikan alan asiantuntijatehtävissä työmarkkinoilla. Viiteosaamistavoitteissa korostuvat muun muassa perusluonnontieteisiin liittyvä ymmärrys, suunnitteluosaaminen, ongelmanratkaisutaito ja tiedonhaun valmiudet. Tiimityöskentelyyn ja vuorovaikutukseen liittyvä ammatillinen osaaminen on myös mukana omana osionaan.

Onko korkeakoulusi kiinnostunut akkreditoinnista?

Akkreditoinnista kiinnostuneet korkeakoulut ja tutkinto-ohjelmat voivat olla yhteydessä Karviin. Sopimus akkreditoinnista on hyvä tehdä noin vuotta ennen arviointivierailua, jotta korkeakoululla on riittävästi aikaa valmistella akkreditointiin kuuluva itsearviointiraportti. Itsearviointiraportin pohja on saatavissa Karvin verkkosivuilla.

Akkreditoinnit ovat osa Karvin maksullista palvelutoimintaa. Akkreditointeja voidaan tehdä joko yhdelle tutkinto-ohjelmalle tai sopimuksen mukaan useammalle tutkinto-ohjelmalle kerrallaan. Sekä suomenkieliset että englanninkieliset tutkinto-ohjelmat sopivat akkreditoitaviksi.

Akkreditoinnin tekee kansainvälinen arviointiryhmä, jossa on sekä ulkomaisia että kotimaisia jäseniä. Arviointiryhmässä on mukana asiantuntijoita korkeakouluista ja työelämästä. Lisäksi mukana on opiskelijaedustaja. Akkreditoinnit tehdään englanniksi.

Lisätietoja:

  • arviointiasiantuntija, tekniikan akkreditointien prosessivastaava Kati Isoaho, kati.isoaho(a)karvi.fi, puh. 029 533 5501

Sulje