Korkeakoulutuksen Excellence-laatuleima myönnettiin Seinäjoen ammattikorkeakoululle vuonna 2022

Korkeakoulutus Kati Isoaho

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) on toiminnassaan osoittanut innovatiivista edelläkävijyyttä, pitkäjänteistä kehittämisotetta ja osallistavaa toimintakulttuuria, minkä ansiosta Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on myöntänyt sille korkeakoulutuksen Excellence-laatuleiman. Excellence-laatuleima myönnetään nyt toista kertaa.

Karvi myöntää vuosittain Excellence-laatuleiman auditoiduille korkeakouluille poikkeuksellisen laadukkaasta kehittämistyöstä. Excellence-arvioinnin tekee erikseen tätä tarkoitusta varten nimetty arviointipaneeli, ja lopullisen päätöksen laatuleiman myöntämisestä Korkeakoulujen arviointijaosto.

Laatuleima myönnettiin tänä vuonna Seinäjoen ammattikorkeakoululle. Myös Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT) ja Savonia-ammattikorkeakoulu olivat ehdolla Excellence-laatuleiman saajiksi. Excellence-laatuleiman saajiksi ovat vuosittain ehdolla korkeakoulut, jotka ovat auditoinnissa saaneet arvion erinomainen vähintään yhdestä arviointialueesta. Arviointialueet ovat Osaamista luova korkeakoulu, Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu sekä Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu. Kaikkien ehdolla olevien korkeakoulujen osaaminen oman toimintansa kehittämisessä on laadukasta.

Toista kertaa jaettava laatuleima antaa meille mielenkiintoisen mahdollisuuden tarkastella jo erinomaiselle tasolle auditoituja korkeakouluja vielä uudesta näkökulmasta. On innostavaa, että voimme nostaa korkeakoulujen laatutyön huippuja esille tällä tavalla ja samalla oppia toisiltamme ja kehittää korkeakoulujen toimintaa entisestään. Laatuleiman myötä saadun tunnustuksen korkeakouluille tulee myös vastuu levittää osaamistaan yhä laajemmin ympärilleen, toteaa arviointipaneelin puheenjohtaja, vaikuttamistoiminnan asiantuntija Anniina Sippola SAMOK ry:stä.

Arviointipaneeli piti SeAMKin näyttöjä aluevaikuttavuudesta ja arvojen mukaisesta toiminnasta vahvoina

Arviointipaneeli kiinnitti huomiota erityisesti kolmeen seikkaan SeAMKin toiminnassa tehdessään Excellence-arviointia. Ensimmäinen oli SeAMKin laaja ja monipuolinen aluevaikuttavuus. Paneelin mukaan SeAMKlla on näyttöä siitä, että se toimii innovatiivisena edelläkävijänä alueellaan.  SeAMKlla on myös näyttöä rohkeasta ja alueen ja korkeakoulun tarpeista lähtevästä kehittämistyöstä.

Paneeli piti SeAMKin käytäntöjä henkilöstön osaamisen kehittämisessä poikkeuksellisen vahvoina. SeAMKlla on näyttöä muun muassa pedagogisen koulutuksen, digipedagogiikan kehittämisen ja tietoteknisen koulutuksen tuloksellisuudesta. Lisäksi korkeakoululla on henkilöstörahasto, jonka avulla tuetaan henkilöstön jatko-opintoja ja osaamisen kehittämistä.

Paneelin mukaan SeAMKin vahvuus on myös toiminnan ja arvojen yhdenmukaisuus, kun arvona on yrittäjähenkisyys. Henkilökuntaa ja opiskelijoita kannustetaan paitsi sisäiseen yrittäjyyteen eli kokeiluihin ja luovuuteen myös ulkoiseen yrittäjyyteen eli yritystoimintaan

Tieto laatuleimasta otettiin SeAMKssa ilolla vastaan. SeAMKssa on myös vahva tahto kehittää toimintaansa tehtyjen ulkoisten arviointien perusteella:

Olemme erittäin iloisia Excellence-laatuleimasta, jonka SeAMK sai kahdelta osa-alueelta. Laatutyö on meillä tärkeä ja luonteva osa henkilöstön arkea eri toiminnoissamme. SeAMKissa olemme myös asettaneet laatutavoitteet korkealle. Kiitän Karvia auditoinnista, josta saimme monta uutta kehittämisideaa – kehitystyö SeAMKissa jatkuu systemaattisesti hyvissä tunnelmissa. Karvilta saamamme positiivinen palaute ja erityisesti hyvät kehittämisehdotukset ovat meille kullanarvoisia, toteaa SeAMKin rehtori Jaakko Hallila.

Excellence-arvioinnissa käytettävät kriteerit:

Excellence-laatuleiman myöntämisessä arvioinnissa käytetään seuraavia kriteereitä:

  • Korkeakoulu on innovatiivinen edelläkävijä, rohkea ja ennakkoluuloton kehittäessään toimintaansa.
  • Korkeakoulu on pitkäjänteisen kehittämisen huippuosaaja, ja sillä on vahvaa näyttöä kehittämistyön vaikuttavuudesta.
  • Korkeakoulu säteilee hyvää ympäristöönsä. Korkeakoululle on tunnusomaista osallistaa laajasti toimijoita kehittämistyöhön ja ylittää ennakkoluulottomasti erilaisia rajoja.

Excellence-laatuleima on voimassa Karvin auditoinnin laatuleiman kuusivuotisen voimassaoloajan. Tunnustus myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2021.

Lisätietoja:

Sulje