Julkaistavia koulutuksen arviointituloksia syys-marraskuussa 2022

Karvi julkaisee useita ajankohtaisia arviointituloksia kaikilta koulutusasteilta syksyllä 2022. Julkaisut koskevat muun muassa maahanmuuttotaustaisille lapsille suunnattua valmistavaa opetusta ja oppilaan oman äidinkielen opetusta, poissaolojen ehkäisyyn tähtäävää sitouttavaa kouluyhteisötyötä sekä perusopetuksen oppimistuloksia, mukaan lukien pitkittäisarviointia, jossa seurataan samojen oppilaiden osaamisen kehitystä peruskoulun eri vaiheissa.

Tässä tiedotteessa on ennakkotietoa tulevista julkistamisista ajalla syys-marraskuu 2022. Koosteen tavoitteena on tukea arviointitiedon entistä parempaa hyödyntämistä. Seuraava kooste tulevista arviointien julkistamisista julkaistaan loppusyksystä.

 

Varhaiskasvatus

Lasten osallisuus varhaiskasvatuksen suunnittelussa ja arvioinnissa

Karvin varhaiskasvatuksen arvioinnit ovat osoittaneet, että lasten osallisuutta toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa tulisi vahvistaa. Vuonna 2021 Karvi teetti aiheeseen liittyvän systemaattisen tutkimuskatsauksen, jonka tavoitteena oli selvittää, millaisia lasten osallisuutta vahvistavia menetelmiä varhaiskasvatuksen tutkimuksissa on käytetty. Nyt julkaistava tiivistelmä pohjautuu Karvin edellä mainittuun tutkimuskatsaukseen ja sen pohjalta myöhemmin julkaistavaan artikkeliin.

Tiivistelmässä esitellään menetelmiä, joiden avulla lasten osallisuutta varhaiskasvatuksen suunnittelussa ja arvioinnissa voidaan vahvistaa. Julkaisuun on koottu Karvin koordinoiman varhaiskasvatuksen arviointiverkoston jäseniltä kerättyjä käytännön esimerkkejä siitä, miten lapset ovat olleet mukana suunnittelemassa ja arvioimassa arjen toimintaa. Julkaisu sisältää myös pohdintakysymyksiä, joiden tarkoituksena on haastaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä pohtimaan, miten lasten osallisuus oman lapsiryhmän toiminnassa toteutuu.

Tiivistelmä julkaistaan syyskuun lopulla.

Lisätietoja:

——————

Perusopetus

Sitouttavan kouluyhteisötyön arvioinnin väliraportti

Sitouttavan kouluyhteisötyön arvioinnissa julkaistaan väliraportti, jossa tarkastellaan koulupoissaolojen ehkäisemisen ja niihin puuttumisen hallinnollisia, rakenteellisia ja pedagogisia ratkaisuja sekä kouluun kiinnittymistä vahvistavia käytäntöjä perusopetuksen 5.–9.-vuosiluokilla. Väliraportissa julkaistaan myös jo keväällä OKM:n webinaarin yhteydessä esitetyt kehittämissuositukset sitouttavan kouluyhteisötyön pilottihankkeille.

Väliraportti julkaistaan 7.9.2022. Karvi myös järjestää 21.9.2022 kouluhyvinvointiwebinaarin, jossa esitellään tuloksia sitouttavan kouluyhteisötyön arvioinnista sekä kiusaamista ehkäisevien ja hyvinvointia ja työrauhaa parantavien menetelmien arvioinnista.

Lisätietoja:

 • arviointiasiantuntija Eeva-Liisa Markkanen, eeva-liisa.markkanen(a)karvi.fi, puh. 029 533 5540
 • arvioinnin verkkosivut

 

Kielellisiä taitoja ja koulunkäyntivalmiuksia Valmistavan opetuksen ja oman äidinkielen opetuksen tila ja vaikuttavuus -arviointi

Arviointi tuottaa kansallista tietoa perusopetukseen valmistavan opetuksen tämänhetkisestä tilasta ja vaikuttavuudesta. Arvioinnissa huomioidaan niin esiopetuksen, perusopetuksen kuin myös myöhään maahan tulleiden näkökulmat. Oman äidinkielen opetuksen tilan ja vaikuttavuuden arvioinnissa selvitetään, millä tavoin opetus on järjestetty. Lisäksi selvitetään opetusta ja oppimista edistäviä ja estäviä tekijöitä. Arviointien pohjalta laaditaan kehittämissuosituksia.

Arvioinnit liittyvät Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamaan Oikeus oppia -kehittämisohjelmaan. Ohjelman tavoitteena on laatia toimenpiteitä, joilla turvataan maahanmuuttotaustaisten lasten ja nuorten oppimisedellytykset ja koulutussiirtymät etenkin koulutuksen nivelvaiheissa.

Arvioinnin loppuraportti julkaistaan 8.9.2022.

Lisätietoja:

 

Englantia koronapandemian aikaan A-englannin osaaminen 9. luokan lopussa keväällä 2021

Karvi arvioi 9. luokkalaisten oppimistuloksia A-englannissa keväällä 2021. Arviointi järjestettiin keskellä koronapandemiaa, ja sen tavoitteena oli selvittää, missä määrin perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteet saavutetaan, ja mitkä oppilaan taustatekijät ja oppimisympäristön piirteet ovat yhteydessä osaamiseen.

Raportti julkaistaan 14.9.2022.

Lisätietoja:

 • johtava arviointiasiantuntija Marita Härmälä, marita.harmala(a)karvi.fi, puh. 029 533 5560
 • arvioinnin verkkosivut

 

Kiusaamista ehkäisevien sekä hyvinvointia ja työrauhaa parantavien menetelmien arvioinnin laaja raportti

Karvi on toteuttanut ensimmäistä kertaa Suomessa arvioinnin kiusaamisen vastaisista menetelmistä perusopetuksessa. Arvioinnin tarkoituksena on tuottaa tietoa erilaisista kiusaamisen vastaisista menetelmistä ja niiden toimivuudesta sekä tuloksellisuudesta. Arvioinnin avulla levitetään tietoa erilaisten menetelmien käytettävyydestä, jotta opetuksen järjestäjät ja koulut voisivat valita itselleen sopivimmat menetelmät.

Karvi julkaisi elokuussa 2022 tiivistelmäjulkaisun arvioinnin keskeisistä tuloksista. Nyt julkaistava laajempi raportti sisältää kattavamman kuvauksen arvioiduista menetelmistä ja koulujen kiusaamisen vastaisesta työstä.

Raportin alustava julkaisupäivämäärä on 21.9.2022, jolloin Karvi järjestää kouluhyvinvointiwebinaarin. Webinaarissa käsitellään kiusaamisen vastaisten menetelmien lisäksi poissaoloja ehkäisevän sitouttavan kouluyhteisötyön arvioinnin tuloksia.

Lisätietoja:

 

Kunskapsutveckling i A-finska från åk 6 till åk 9

Ruotsinkielisessä raportissa tarkastellaan, miten ruotsinkielisen perusopetuksen oppilaiden suomen kielen osaaminen (oppimäärät suomi toisena kotimaisena kielenä ja suomi äidinkielenomaisena kielenä) on kehittynyt 6. luokan lopusta 9. luokan loppuun. Seuranta perustuu 6. ja 9. luokalla toteutettujen arviointien tuloksiin. Kehitystä tarkastellaan niiden oppilaiden osalta, jotka osallistuivat molempiin arviointeihin.

Raportti julkaistaan 22.9.2022 klo 13.

Lisätietoja:

 • arviointiasiantuntija Carola Åkerlund, carola.akerlund(a)karvi.fi, puh. 029 533 5554
 • Arvioinnin ruotsinkieliset verkkosivut. Verkkosivuilla on raportit 6. ja 9. luokalla toteutetuista arvioinneista.

 

Perusopetuksen oppimistulosten pitkittäisarviointi

Perusopetuksen oppimistulosten pitkittäisarvioinnissa seurataan matematiikan ja äidinkielen taitojen kehittymistä luokilla 1–9. Pitkittäisarviointi alkoi syksyllä 2018 alkumittauksella, jossa arvioitiin koulutulokkaiden osaamista. Samojen oppilaiden osaamista arvioitiin uudestaan kolmannen luokan alussa syksyllä 2020.

Marraskuussa 2022 julkaistaan tietoa kolmasluokkalaisten osaamiseen yhteydessä olevista taustatekijöistä ja osaamisen kehittymisestä alkuopetuksen eli kahden ensimmäisen kouluvuoden aikana.

Lisätietoja:

 

Läget efter nybörjarundervisningen

Ruotsin kielellä julkaistavassa raportissa tarkastellaan, millainen äidinkielen ja matematiikan osaaminen ruotsinkielisten koulujen oppilailla on toisen luokan jälkeen ja miten osaaminen on kehittynyt kahden ensimmäisen kouluvuoden aikana. Tuloksia verrataan vastaavaan kansalliseen otokseen. Arviointiin osallistui syksyllä 2020 noin 28 % kaikista ruotsinkielisten koulujen 3. luokan oppilaista.

Raportti julkaistaan marras-joulukuussa 2022.

Lisätietoja:

——————

Ammatillinen koulutus

Kumppanina työelämä – Arviointi työelämässä oppimisesta ja työelämäyhteistyöstä ammatillisessa koulutuksessa

Arvioinnissa on tarkasteltu ammatillisen koulutuksen työelämässä oppimista ja muuta koulutuksen järjestäjien ja työelämän välistä yhteistyötä. Lisäksi luodaan katsaus ammatillisen koulutuksen uudistuksen (2018) tavoitteiden toteutumiseen arvioinnin tulosten valossa.

Arviointiraportti julkaistaan 13.9., ja arvioinnin päätöswebinaari järjestetään 20.9. Tiivistelmä arvioinnin keskeisimmistä tuloksista julkaistaan myöhemmin syksyllä.

Lisätietoja:

 • arviointiasiantuntija Raisa Hievanen, raisa.hievanen(a)karvi.fi, puh. 029 533 5542
 • johtava arviointiasiantuntija Paula Kilpeläinen, paula.kilpelainen(a)karvi.fi, puh. 029 533 5557
 • arvioinnin verkkosivut

 

Yksilöllisten opintopolkujen toteutuminen ammatillisessa koulutuksessa

Arviointi kohdistuu yksilöllisten opintopolkujen toteutumiseen ammatillisessa koulutuksessa. Arviointi tuottaa tietoa henkilökohtaistamiseen, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä ohjaukseen liittyvien käytäntöjen toimivuudesta sekä opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksien toteutumisesta.

Arviointitietoa on kerätty koulutuksen järjestäjien johdolta, opetus- ja ohjaushenkilöstöltä, opiskelijoilta ja työelämältä. Lisäksi on hyödynnetty valtakunnallisia tilasto- ja rekisteriaineistoja.

Arvioinnin tuloksia ja kehittämissuosituksia esitellään päätöswebinaarissa 6.10.2022.

Lisätietoa:

 • arviointiasiantuntija Johanna Kiesi, johanna.kiesi(a)karvi.fi, puh. 029 533 5545
 • arviointineuvos Jani Goman, jani.goman(a)karvi.fi, puh. 029 533 5505
 • arvioinnin verkkosivut

 

——————

Korkeakoulutus

Turun yliopiston Information and Communication Technology -tutkinto-ohjelmien akkreditointi

Tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditointi on kansainväliseen EUR-ACE-laatuleimaan johtava tutkinto-ohjelmakohtainen arviointi. Akkreditoinnin tavoitteena on tukea laadun kehittämistä tekniikan alan tutkinto-ohjelmissa ja lisätä suomalaisten tekniikan alan tutkintojen kansainvälistä vertailtavuutta ja tunnustamista työelämässä.

Akkreditoinnin tulokset julkaistaan 9.9.2022.

Lisätietoja:

 

KEHITTÄVÄ ARVIOINTI SUOMEN VALINTANA – Suomalaisen korkeakoulutuksen laadunarvioinnin historia

Historiallinen katsaus suomalaisen korkeakoulutuksen ulkoiseen laadunarviointiin. Kirjoittajina Karvin arviointiasiantuntija Mira Huusko ja Turun yliopiston professori Riitta Pyykkö.

Katsaus julkaistaan lokakuussa 2022.

Lisätietoja:

 • arviointiasiantuntija Mira Huusko, mira.huusko(a)karvi.fi, puh. 029 533 5565

Sulje