Ensimmäiset Karvin toteuttamat yliopistojen tekniikan alan tutkinto-ohjelmien akkreditoinnit ICT-alalle Turun yliopistoon

Korkeakoulutus Kati Isoaho

Turun yliopiston (TY) ICT-alan kandidaatti- ja DI-tutkinto-ohjelmat on akkreditoitu ensimmäisinä Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) akkreditoimina tekniikan alan yliopistokoulutuksina. TY ilmoittautui ensimmäisenä mukaan pilottiin, jossa kehitetään kansainvälisen EUR-ACE-standardin soveltamista suomalaisten yliopistojen tarjoamien tekniikan alan tutkinto-ohjelmien akkreditointiin.

Arvioitujen koulutusten vahvuuksina nähtiin monipuoliset opetusmenetelmät sekä työstään innostunut ja osaava opetus- ja tukipalveluhenkilöstö. Tutkinto-ohjelmien kehittämisessä hyödynnetään laajalti itsearviointia ja erilaisia selvityksiä.  Kehittämiskohteita olivat muun muassa yleisten työelämätaitojen kehittäminen osana opintoja sekä sidosryhmien laajempi ja systemaattisempi osallistuminen koulutusten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisäksi arviointiryhmä kiinnitti huomiota siihen, että tutkinto-ohjelmissa on varmistettava henkilöstöresurssien riittävyys myös tulevaisuudessa, koska opiskelijamäärät ovat kasvaneet voimakkaasti. TY:n saamat akkreditoinnit ovat ehdollisia määräaikaan 8.9.2023 asti, ja tutkinto-ohjelmien tulee siihen mennessä raportoida tekemistään kehittämistoimista Karville.

Turun yliopisto ilmoittautui ensimmäisenä mukaan pilottiin

Karvi on toteuttanut tekniikan alan EUR-ACE-akkreditointeja suomalaisissa ammattikorkeakouluissa vuodesta 2014 alkaen. Tavoitteena on laajentaa toiminta koskemaan pysyvästi myös yliopistoja.  Näin Karvi voi palvella entistä kattavammin koko korkeakoulukenttää ja tarjota kaikille tekniikan alan tutkinto-ohjelmille mahdollisuuden kehittää opetustaan sekä saada kansainvälinen laatuleima.

Karvi kartoitti vuonna 2021 sitä, mitkä suomalaiset yliopistot olisivat kiinnostuneita osallistumaan akkreditoinnin pilotointiin. Turun yliopisto ilmoittautui ensimmäisenä mukaan, ja toinen pilotti toteutetaan Oulun yliopistossa. ”Talvella 2021-2022 läpiviety akkreditointiprosessi on auttanut tunnistamaan toimintamme vahvuudet mutta myös identifioimaan kehittämistoimenpiteitä, joiden avulla opetuksen laatua voidaan entisestään parantaa”, iloitsee akkreditointiprosessin toteutuksesta vastannut teknillisen tiedekunnan koulutuspäällikkö Sari Stenvall-Virtanen.

Monipuoliset opetusmenetelmät sekä osaava ja innostunut henkilökunta ovat tutkinto-ohjelmien vahvuuksia

Arviointiryhmä katsoi, että molemmat akkreditoidut tutkinto-ohjelmat onnistuvat hyvin päätavoitteessaan eli ongelmanratkaisukykyisten ja vahvat ohjelmointitaidot omaavien tekniikan alan ammattilaisten kouluttamisessa. Koulutusten vahvuutena nähtiin myös se, että tutkinnon suorittaneilla on hyvät valmiudet kehittää edelleen osaamistaan työelämässä toimiessaan. ”Oli ilo nähdä, että opetus- ja tukipalveluhenkilöstö on innostunutta ja osaavaa, ja heillä on myös hyvät mahdollisuudet kehittää osaamistaan lisää osana työtään”, arviointiryhmän puheenjohtaja, Aalto-yliopiston professori Jukka Suomela kommentoi.

Tutkinto-ohjelmissa käytetään monipuolisia opetuksen ja arvioinnin menetelmiä, kuten luentoja, projektitöitä, laboratorioharjoituksia, pari- ja ryhmätyöskentelyä sekä erilaisia verkko-opetuksen muotoja. Arvioinnin perusteella opiskelijat arvostavat joustavia opiskelumahdollisuuksia. Arviointiryhmä piti erityisesti DI-vaiheen kursseja vaikuttavina, hyvin ajassa kiinni olevina ja sisällöltään edistyneinä. Arviointiryhmä piti vahvuutena myös sitä, että tutkinto-ohjelmien kehittämisessä hyödynnetään laajalti erilaisia selvityksiä ja raportteja, kuten opiskelijapalautteita ja Tekniikan akateemisten (TEK) tuottamia selvityksiä.

Kehittämiskohteina työelämän osallistumisen systematisointi ja resurssien turvaaminen opiskelijamäärien kasvaessa

Akkreditointiryhmä antoi tutkinto-ohjelmille myös kehittämissuosituksia. Molemmissa tutkinto-ohjelmissa tulisi lisätä ja systematisoida työelämäkumppanien osallistumista koulutusten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tämä oli tunnistettu kehittämiskohteeksi myös tutkinto-ohjelmien laatimassa itsearvioinnissa. Myös yleisten työelämätaitojen kehittäminen vahvemmin osana molempia tutkinto-ohjelmia nähtiin kehittämiskohteena, johon voitaisiin vastata muun muassa hyödyntämällä nykyistä enemmän työharjoittelua ja työelämän kanssa yhteistyössä tehtäviä projektitöitä osana opintoja.

Tutkinto-ohjelmien sisällöllinen ja tuotannollinen laatu on tiedekunnalle erityisen tärkeää opiskelijoille annetun arvolupauksen lunastamiseksi. Laatutyö on jatkuvaa seurantaa ja kehittämistä, ja siksi tiedekunta piti tärkeänä tarjoutua pilottiin mukaan akkreditointikokemuksen ja arvioinnin saamiseksi. Osallistumisesta oli jo selkeää hyötyä samalla menossa olleeseen uuden opetussuunnitelman kehitystyöhön ja jatkossa oppeja tullaan hyödyntämään osana kaikkea tiedekunnan opetussuunnitelmatyötä, kuvailee tulevaisuuden suunnitelmia teknillisen tiedekunnan koulutusvaradekaani Ville Leppänen.

Arviointiryhmä katsoi myös, että tekniikan kandidaatti -tutkintoon johtavan koulutuksen yleisiä tavoitteita on kehitettävä siten, että tutkinto-ohjelman itsenäinen, DI-tutkinnosta erillinen profiili tulisi nykyistä paremmin esille. DI-tutkinto-ohjelman suuntautumisvaihtoehtojen osaamistavoitteet on nykyisellään kuvattu vaihtelevin tavoin, ja arviointiryhmä edellytti, että kuvauksia yhtenäistettäisiin. ”Ryhmämme myös kannusti hyödyntämään entistä enemmän laaja-alaisen yliopiston tarjoamia mahdollisuuksia, jotta opiskelijat saisivat paremmat valmiudet vastata tulevaisuuden monitieteisiin haasteisiin”, Suomela kertoo.

Tekniikan alan opiskelijamäärät ovat kasvaneet voimakkaasti TY:ssä viime vuosina, ja arviointiryhmä edellytti molemmilta tutkinto-ohjelmilta selkeiden suunnitelmien laadintaa henkilöstöresurssien riittävyyden takaamiseksi jatkossakin.

Karvin käyttämä tekniikan tutkinto-ohjelmien arviointimalli

Tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditointi on eurooppalaiseen EUR-ACE-laatuleimaan johtava, tutkinto-ohjelmia tarkasteleva arviointi. Akkreditointien tavoitteena on tukea laadun kehittämistä tekniikan alan tutkinto-ohjelmissa ja lisätä suomalaisten tekniikan alan tutkintojen kansainvälistä vertailtavuutta ja tunnustamista työelämässä. Arvioinnilla selvitetään, toimiiko ohjelma siten, että opiskelijat saavuttavat asetetut osaamistavoitteet. Lisäksi arviointi nostaa esille ohjelman vahvuuksia ja hyviä käytänteitä sekä antaa suosituksia ohjelman kehittämiseksi. Akkreditoinnit ovat korkeakouluille vapaaehtoisia.

Arvioinnit toteuttaa nelihenkinen arviointiryhmä, jossa on sekä kotimaisia että ulkomaisia jäseniä. Jäsenet edustavat korkeakouluja, työelämää ja opiskelijoita. Arviointiin sisältyy tutkinto-ohjelmien laatima itsearviointiraportti sekä arviointiryhmän tekemä kaksipäiväinen vierailu korkeakouluun.

arviointiraportti Karvin verkkosivuilla

Lisätietoja arvioinnista:

arviointiasiantuntija Kati Isoaho, +358 29 533 5501, kati.isoaho@karvi.fi

Sulje