Ammatillisessa koulutuksessa hyviä mahdollisuuksia opintojen yksilöllistämiseen, kehitettävää opiskelijoiden ja työelämän osallistamisessa opintopolkujen suunnitteluun

Ammatillinen koulutus Johanna Kiesi

Ammatillisen koulutuksen opintopolut toteutuvat pääosin yksilöllisesti. Opiskelijat eivät kuitenkaan täysin tunne kaikkia mahdollisuuksia opintojen henkilökohtaistamiseen. Opiskelijoiden olemassa olevaa osaamista ei vielä kaikilta osin tunnisteta ja huomioida riittävästi osaksi tutkintoa. Opiskelijoiden tulee myös saada enemmän tukea siihen, että he osaavat asettaa opinnoilleen työuraa tukevia tavoitteita. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että sekä opetus- ja ohjaushenkilöstöllä että työpaikkaohjaajilla on riittävästi aikaa ja osaamista opiskelijoiden ohjaamiseen.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on arvioinut yksilöllisten opintopolkujen toteutumista ammatillisessa koulutuksessa. Yksilöllisyyden, joustavuuden ja opiskelijalähtöisyyden lisääminen on ollut tavoitteena ammatillisen koulutuksen vuonna 2018 voimaan tulleessa uudistuksessa. Henkilökohtaisesti suunniteltu opintopolku mahdollistaa sen, että opiskelija voi saavuttaa tutkinnon tavoitteet hänelle sopivalla tavalla. Kun opiskelija opiskelee vain sellaisia asioita, joista hänellä ei ole vielä osaamista, nopeuttaa se myös tutkinnon suorittamista.

Arviointitietoa kerättiin valtakunnallisilla kyselyillä ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä ja opetus- ja ohjaushenkilöstöltä sekä haastatteluilla opiskelijoilta ja työelämän edustajilta. Lisäksi arvioinnissa hyödynnettiin kansallisia opiskelija- ja työelämäpalautteita sekä yksilöllisiin opintopolkuihin liittyvää rekisteritietoa.

Opinnot suunnitellaan yksilöllisesti, mutta liian vähälle huomiolle jää opiskelijan valintojen merkitys hänen ammatilliselle polulleen

Yksilöllisten opintopolkujen suunnittelussa keskeinen työkalu on opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Arviointitulosten mukaan suunnitelmat laaditaan ajallaan ja niitä päivitetään opintojen kuluessa. Henkilökohtainen suunnitelma näyttäytyy kuitenkin opiskelijoille ja opetus- ja ohjaushenkilöstölle liian usein teknisenä suorituksena pedagogisen merkityksen kustannuksella. Tällöin keskiössä on lomakkeen täyttäminen sen sijaan, että pohdittaisiin opiskelijan omia tavoitteita ja keinoja niiden saavuttamiseksi.

– Opintopolun yksilöllisen suunnittelun tarkoitus on, että opiskelija kulkee hänelle sopivalla tavalla kohti omia ammatillisia tavoitteita. Opiskelijoille ei vielä riittävästi kerrota, miten he voivat itse vaikuttaa opintojen suunnitteluun ja mikä merkitys valinnoilla on heidän työuralleen, sanoo arviointiasiantuntija Johanna Kiesi.

Opiskelijoiden erilaisia ohjaus- ja tukitarpeita ei aina huomioida riittävästi

Tällä hetkellä opintojen alkuvaiheen suunnittelu tehdään pitkälti samalla tavalla kaikille opiskelijoille. Tämä ei palvele taustoiltaan ja tarpeiltaan erilaisia opiskelijoita. Opetus- ja ohjaushenkilöstön kuormitus voi myös kasvaa suureksi, kun opiskelijoiden henkilökohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat edellyttävät laajaa asioiden läpikäymistä.

– Opintojen suunnittelun sisällöissä ja eri vaiheissa tulisi huomioida nykyistä paremmin opiskelijoiden tausta ja tarpeet sekä ajoittaa ohjaus osuvammin. Esimerkiksi niiden opiskelijoiden kohdalla, joilla ei ole aiempaa opiskelu- tai työkokemusta, tulisi opintojen alkuvaiheessa keskittyä ensisijaisesti asioihin, jotka tukevat opintoihin kiinnittymistä ja ammatillista suuntautumista, kertoo arviointineuvos Jani Goman.

Oppilaitoksissa tulee myös varmistaa, että henkilöstöllä on riittävästi aikaa ja osaamista opintojen yksilölliseen suunnitteluun sekä opiskelijoiden ohjaamiseen ja tukemiseen. Lisäksi ohjaus- ja tukitoimien vaikutuksia tulee seurata nykyistä enemmän.

Opiskelijan aiempi osaaminen selvitetään, mutta kehitettävää on osaamisen huomioimisessa osaksi tutkintoa

Opinnoissa kartoitetaan hyvin opiskelijoiden olemassa olevaa osaamista ja suunnitellaan sen perusteella, mitä osaamista opiskelijat vielä tarvitsevat. Kuitenkaan opiskelijoiden kaikkia erilaisia osaamisia ei vielä täysin tunnisteta ja huomioida riittävästi osaksi tutkintoa. Esimerkiksi työssä tai harrastuksissa hankitun osaamisen selvittämiseen kaivataan lisää keinoja. Voi olla myös vaikeaa arvioida, onko opiskelijan kauan sitten hankkima osaaminen edelleen ajantasaista ja vastaako se nykyisten opintojen vaatimuksia.

– Jotta opiskelijoiden aiempaa osaamista huomioitaisiin yhdenvertaisesti eri tilanteissa ja oppilaitoksissa, tarvitaan sekä kansallisten että oppilaitostasoisten ohjeiden selkiyttämistä, toteaa Goman.

Työelämässä opiskelu lisää yksilöllisyyttä, mutta vaatii tiiviimpää yhteistyötä työpaikkojen kanssa

Ammatillisen koulutuksen opintoja on mahdollista yksilöllistää esimerkiksi lukio- tai korkeakouluopinnoilla. Opiskelijat eivät kuitenkaan täysin tunne kaikkia mahdollisuuksia, kuten opintojen valitsemista toisista tutkinnoista. Viestintää valinnanmahdollisuuksista tuleekin lisätä, minkä lisäksi aikataulutus ja muut käytännön asiat tulee järjestää niin, että valinnat voidaan toteuttaa.

Työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävä koulutus tarjoaa niin ikään mahdollisuuksia opiskelijan polun yksilöllistämiseen. Työelämäjaksojen suunnittelu osaksi opiskelijoiden opintopolkuja toteutuukin melko hyvin. Sen sijaan opiskelijoiden työtehtävät eivät aina vastaa tutkinnon tavoitteita, eikä työpaikkaohjaajia ole välttämättä perehdytetty riittävästi opiskelijoiden ohjaamiseen.

– Yksilöllisten opintopolkujen myötä syntyy myös työelämässä tarvittavaa osaamista. Onkin tärkeää, että oppilaitokset tekevät tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa, jotta opiskelijan tavoitteet ja työelämän tarpeet voidaan sovittaa yhteen entistä paremmin, toteaa Kiesi.

Arvioinnin päätöswebinaari 6.10.2022

Karvi järjestää 6.10.2022 klo 9.00–11.30 webinaarin arvioinnin tulosten ja kehittämissuositusten hyödyntämisen tueksi. Webinaari on avoin kaikille kiinnostuneille. Lisätietoja tilaisuudesta Karvin verkkosivuilla. Tervetuloa!

Raportti

Kiesi, J., Goman, J., Huhtanen, M., Helve, H., Laine, A., Piilonen, H., Raudasoja, A., Ståhl, B., Vartiainen, R. 2022. Ammatillisilla poluilla – Arviointi yksilöllisistä opintopoluista ammatillisessa koulutuksessa. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 26:2022.

Lisätietoja

  • Arviointiasiantuntija Johanna Kiesi, johanna.kiesi@karvi.fi, puh. 029 533 5545
  • Arviointineuvos Jani Goman, jani.goman@karvi.fi, puh. 029 533 5505
  • Arviointihankkeen verkkosivut

Sulje