Uudenlaista tukea saamelaisen varhaiskasvatuksen laadun arviointiin – tavoitteena vahvistaa ja ylläpitää saamen kieli- ja kulttuuriperintöä

Varhaiskasvatus Virpi Pietiläinen

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) kehittää ensimmäistä kertaa arviointityökalun saamelaisen varhaiskasvatuksen laadun arviointiin. Työkalua kokeillaan kuudessa eri puolella Suomea sijaitsevassa kunnassa, joka järjestää saamelaista varhaiskasvatusta. Saamelaisessa varhaiskasvatuksessa ei ole aiemmin hyödynnetty kansallisesti yhtenäisiä arviointivälineitä. Arviointityökalulla pyritään yhtenäistämään saamelaisen varhaiskasvatuksen laadun arviointia sekä tukemaan henkilöstöä ja johtoa arvioinnissa. Saamelainen varhaiskasvatus on keskeisessä roolissa saamen kielten ja kulttuuriperinnön välittämisessä, vahvistamisessa ja elvyttämisessä.

Uuden arviointityökalun avulla varhaiskasvatuksen henkilöstö voi arvioida omaa toimintaansa saamelaisen varhaiskasvatuksen pedagogiikan toteuttamisessa. Arvioinnin kohteena ovat saamelaisen varhaiskasvatuksen keskeiset teemat, kuten lasten saamen kielen kehityksen ja oppimisen tukeminen, luontoyhteys, perinteiset elinkeinot sekä yhteisöllisyys. Työkalu on kehitetty yhteistyössä saamelaisen varhaiskasvatuksen henkilöstön ja Saamelaiskäräjien nimeämien asiantuntijoiden kanssa. Kehittämistyössä on huolehdittu siitä, että työkalun sisällöt mukailevat kansallista lainsäädäntöä ja varhaiskasvatusta ohjaavia asiakirjoja. Työkalu on saatavilla suomen lisäksi kaikilla saamen kielillä.

– Arviointityökalulla voidaan parhaimmillaan edistää laadukkaan ja tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen toteutumista saamelaiseen varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten ja perheiden osalta. Keskeistä on, että kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä saamelaisyhteisön kanssa, ja arviointi kohdistetaan saamelaisen pedagogiikan ydinsisältöihin ja arvoihin, kertoo arviointiasiantuntija Sivi Harkoma.

Aiemmin saamelaista varhaiskasvatusta on arvioitu kunnissa itsenäisesti ja vaihtelevia välineitä hyödyntäen. Tulevaisuudessa arviointityökalu mahdollistaa yhtenäisen arvioinnin suunnittelun ja toteuttamisen koko Suomen laajuudella kattaen kaikki saamelaista varhaiskasvatusta tarjoavat kunnat.

Saamelaista varhaiskasvatusta kehitetään yhteistyössä kuntien ja Saamelaiskäräjien kanssa

Saamelaisen varhaiskasvatuksen arviointityökalun pilotti eli kokeilu käynnistettiin lokakuussa 2022. Pilotin tavoitteena on testata, kuinka hyvin arviointityökaluun sisältyvä lomake tukee saamelaisen varhaiskasvatuksen arviointia ja kehittämistä. Lisäksi pilotissa kokeillaan, miten varhaiskasvatuksen eri yksiköistä ja kunnista kerättyä aineistoa voidaan raportoida ja hyödyntää henkilöstön itsearvioinnin tukena.

Pilotin toteutus tehdään yhteistyössä saamelaista varhaiskasvatusta tarjoavien kuntien sekä Saamelaiskäräjien kanssa. Pilotti tarjoaa osallistujille, kuten varhaiskasvatuksen järjestäjille, johtajille ja henkilöstölle mahdollisuuden kehittää laadun arviointia Karvin tukemana. Henkilöstön vastauksia ja heiltä kerättyä palautetta hyödynnetään arviointityökalun kehittämisessä. Lisäksi arviointityökalun pilotointi auttaa Saamelaiskäräjiä saamelaisen varhaiskasvatuksen kehittämisessä. Pilotin toteutuksesta ja henkilöstön palautteesta julkaistaan raportti keväällä 2023.

Valssi-laadunarviointijärjestelmä tarjoaa välineitä ja tukea laadun arviointiin

Saamelaisen varhaiskasvatuksen arviointityökalu tullaan liittämään osaksi parhaillaan kehitettävää digitaalista laadunarviointijärjestelmää Valssia. Valssi on kansallinen järjestelmä, jonka tarkoituksena on tukea järjestäjiä ja palveluntuottajia heidän arviointitehtävässään. Valssin kehittäminen on osa Karvin yhteiskunnallista arviointitehtävää, jolla pyritään edistämään koulutusjärjestelmän toimivuutta sekä jatkuvan kehittämisen tukemista varhaiskasvatuksessa. Valssin kehittämistä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisätietoja valssista löytyy Karvin nettisivuilta.

Lisätietoja:

Sulje