Julkaistavia koulutuksen arviointituloksia talvella 2022–2023

Karvi julkaisee useita ajankohtaisia arviointituloksia talvella 2022. Julkaisut koskevat muun muassa pitkittäisarviointia, jossa seurataan samojen oppilaiden osaamisen kehitystä peruskoulun eri vaiheissa, luku- ja kirjoitustaidottomien aikuisten maahanmuuttajien lukutaitokoulutusta sekä lukiolain ja lukion opetussuunnitelman uudistusten tavoitteiden toteutumisesta.

Tässä tiedotteessa on ennakkotietoa tulevista julkistamisista ajalla joulukuu 2022 – helmikuu 2023. Koosteen tavoitteena on tukea arviointitiedon entistä parempaa hyödyntämistä. Seuraava kooste tulevista arviointien julkistamisista julkaistaan keväällä 2023.

 

Koulutusrajat ylittävät julkaisut

Varautumisesta ja joustokyvystä koulutustoimijoiden uusi supervoima?

Äkillisissä rakennemuutostilanteissa koulutuksella edistetään työttömiksi jääneiden henkilöiden uudelleentyöllistymistä ja toisaalta työvoiman kouluttamista aloille, joissa on työvoimapulaa ja uusia osaamistarpeita.

Karvi arvioi vuosina 2020–2022 koulutusjärjestelmän kykyä vastata jatkuvan oppimisen haasteisiin äkillisissä rakennemuutostilanteissa. Nyt julkaistavassa arviointiin pohjautuvassa policy brief -artikkelissa käsitellään arvioinnin keskeisiä tuloksia, johtopäätöksiä ja suosituksia. Artikkelissa esitellään myös joustokykymittari, jolla koulutustoimijat voivat tehdä säännöllistä itsearviointia joustokykytasostaan suhteessa työelämän nopeisiin muutostilanteisiin.

Julkaisu on osa Karvin policy brief -julkaisusarjaa, jonka tarkoituksena on tukea koulutuspoliittista ja yhteiskunnallista keskustelua ja päätöksentekoa. Sarjassa käsitellään ajankohtaisia arviointituloksia ja suosituksia kasvatuksen ja koulutuksen kehittämiseksi.

Policy brief julkaistaan Educa-messujen yhteydessä 27.1.2023. Educa-messuilla järjestetään myös Karvin keskustelu ”Koulutusjärjestelmän kyky vastata äkillisiin rakennemuutoksiin” Taito-lavalla pe 27.1. klo 15.00–15.45.

Lisätietoja:

 • arviointiasiantuntija Kati Isoaho, kati.isoaho(a)karvi.fi, puh. 029 533 5501
 • johtava arviointiasiantuntija Tarja Frisk, tarja.frisk(a)karvi.fi, puh. 029 533 5504
 • arviointiasiantuntija Risto Hietala, risto.hietala(a)karvi.fi, puh. 029 533 5507
 • Aiemmin julkaistu arviointiraportti

 

Perusopetus

Perusopetuksen oppimistulosten pitkittäisarviointi

Perusopetuksen oppimistulosten pitkittäisarvioinnissa seurataan matematiikan ja äidinkielen taitojen kehittymistä luokilla 1–9. Pitkittäisarviointi alkoi syksyllä 2018 alkumittauksella, jossa arvioitiin koulutulokkaiden osaamista. Samojen oppilaiden osaamista arvioitiin uudestaan kolmannen luokan alussa syksyllä 2020.

Nyt julkaistava raportti sisältää tietoa kolmasluokkalaisten osaamiseen yhteydessä olevista taustatekijöistä ja osaamisen kehittymisestä alkuopetuksen eli kahden ensimmäisen kouluvuoden aikana.

Raportti julkaistaan 17.1.2023.

Lisätietoja:

 

Kiusaamista ehkäisevien sekä hyvinvointia ja työrauhaa parantavien menetelmien arvioinnin koosteet

Karvi on toteuttanut ensimmäistä kertaa Suomessa arvioinnin kiusaamisen vastaisista menetelmistä perusopetuksessa. Arvioinnin tarkoituksena on tuottaa tietoa erilaisista kiusaamisen vastaisista menetelmistä ja niiden toimivuudesta sekä tuloksellisuudesta. Arvioinnin avulla levitetään tietoa erilaisten menetelmien käytettävyydestä, jotta opetuksen järjestäjät ja koulut voisivat valita itselleen sopivimmat menetelmät.

Karvi julkaisi elokuussa 2022 tiivistelmäjulkaisun arvioinnin keskeisistä tuloksista. Helmi-huhtikuun aikana julkaistaan useampia koosteita koulujen yleisestä kiusaamisen vastaisesta työstä henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien näkökulmista. Lisäksi ruotsiksi julkaistaan jo suomeksi julkaistu tiivistelmä.

Lisätietoja:

 

Läget efter nybörjarundervisningen

Ruotsinkielisessä raportissa tarkastellaan, millainen äidinkielen ja matematiikan osaaminen ruotsinkielisten koulujen oppilailla on toisen luokan jälkeen ja miten osaaminen on kehittynyt kahden ensimmäisen kouluvuoden aikana. Tuloksia verrataan vastaavaan kansalliseen otokseen. Arviointiin osallistui syksyllä 2020 noin 28 % kaikista ruotsinkielisten koulujen 3. luokan oppilaista.

Raportti julkaistaan 17.1.2023.

Lisätietoja:

 

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuspilotin arviointi

Arvioinnissa tarkastellaan vuonna 2018 käynnistetyn saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuspilotin toimintamallia ja sen toimivuutta. Arviointitulosten pohjalta laaditaan kehittämissuosituksia etäopetuspilotin jatkon pohdintaan ja toimintamallin soveltamiseksi esimerkiksi muiden vähemmistökielten opetukseen.

Arviointiraportti julkaistaan 18.1.2023.

Lisätietoja:

 • Johtava arviointiasiantuntija Marita Härmälä, marita.harmala(a)karvi.fi, puh. 029 533 5560
 • arvioinnin verkkosivut

 

Lukiokoulutus

Lukiouudistuksen arvioinnin ensimmäinen raportti

Lukiouudistuksen arviointi (LUKA) tuottaa tietoa lukiolain ja lukion opetussuunnitelman uudistusten tavoitteiden toteutumista edistävistä ja estävistä tekijöistä. Arviointi tuottaa välillisesti myös tietoa muiden (esim. korkeakouluvalintauudistus ja oppivelvollisuuden laajentaminen) uudistusten vaikutuksista lukiokoulutukseen. Lukiokoulutukseen kohdistuvilla erilaisilla uudistuksilla ja toimenpiteillä tavoitellaan osin samansuuntaista vaikuttavuutta ja toisen asteen koulutuksen kehittämistä.

Raportti julkaistaan helmikuussa 2023.

Lisätietoja:

 • johtava arviointiasiantuntija Jan Hellgren, jan.hellgen(a)karvi.fi, puh. 029 533 5531
 • johtava arviointiasiantuntija Jaana Saarinen, jaana.saarinen(a)karvi.fi, puh. 029 533 5537
 • arvioinnin verkkosivut

 

Ammatillinen koulutus

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien näyttötoiminnan laatu ja näytöissä osoitetut oppimistulokset

Osana Oikeus osata -kehittämisohjelmaa kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien laatua selvitetään arvioimalla näyttöjen toteutusta ja näytöissä osoitettuja oppimistuloksia. Selvityksellä tuotetaan kokonaisuudessaan tietoa siitä, miten hyvin ammatillisen koulutuksen 1.1.2018 voimaantullut uusi lainsäädäntö toteutuu koulutuksen järjestäjien näyttötoiminnassa.

Arvioinnin tulokset julkaistaan tammikuussa 2023.

Lisätietoja:

 • johtava arviointiasiantuntija Paula Kilpeläinen, paula.kilpelainen(a)karvi.fi, puh. 029 533 5557
 • arviointiasiantuntija Veera Hakamäki-Stylman, veera.hakamaki-stylman(a)karvi.fi, puh. 029 533 5555

Korkeakoulutus

Itä-Suomen yliopiston auditointi

Auditoinnin tehtävänä on

 • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen periaatteita,
 • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatkuvan kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
 • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
 • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. Itä-Suomen yliopiston valitsema valinnainen arviointialue on UEF kv-opiskelijoiden ja -työntekijöiden opiskelu- ja työskentely-ympäristönä.

Auditointiin sisältyy myös vertaisoppimisen menetelmä. Yliopiston valitsema vertaisoppimisen kumppani on Jyväskylän yliopisto, ja vertaisoppimisen kohde on Jatkuva oppiminen, mukaan lukien sidosryhmäyhteistyö.

Auditoinnin tulokset julkaistaan maaliskuussa 2023.

Lisätietoja:

 

Korkeakoulujen auditointien puolenvälin tiivistelmä

Suomalaisten korkeakoulujen auditointimalli uudistui auditointikierrokselle 2018–2024. Nyt auditointikierroksen puolivälissä Karvi julkaisee katsauksen 16 ensimmäiseen korkeakoulujen auditointiin kolmannen kierroksen alusta lähtien. Yhteenvedon tavoitteena on auditointiraportteihin perustuen muodostaa kokonaiskuva ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen laadunhallinnan keskeisistä piirteistä, vahvuuksista ja kehittämiskohteista.

Tiivistelmä julkaistaan tammikuussa 2023.

Lisätietoja:

 

Vapaa sivistystyö ja aikuisten perusopetus

Maahanmuuttajien lukutaitokoulutuksen arviointi

Ilman luku- ja kirjoitustaitoa aikuinen ihminen ei kykene itsenäiseen elämään suomalaisessa yhteiskunnassa. Millaisia vaikutuksia lukutaitokoulutukseen osallistumisella on maahanmuuttajaopiskelijoiden osaamisen kehittymiseen ja yhteiskunnassa toimimiseen?

Karvin Maahanmuuttajien lukutaitokoulutuksen arviointi tuottaa tietoa maahanmuuttajien lukutaitokoulutuksen suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin ja kehittämisen tueksi koulutusta järjestäville oppilaitoksille, oppilaitosten ylläpitäjille sekä kansalliselle ohjausjärjestelmälle.

Arvioinnin tulokset julkaistaan kaikille avoimessa julkaisuwebinaarissa 19.12. klo 9–11.

Lisätietoja:

 • arviointiasiantuntija Hanna Väätäinen, hanna.vaatainen(a)karvi.fi, puh. 029 533 5568
 • arvioinnin verkkosivut

Sulje