Karvin Tekniikan korkeakoulutuksen asiantuntijaryhmän uusi kokoonpano on nimetty – mukana laajalti osaamista korkeakouluista, työelämästä ja opiskelijamaailmasta

Korkeakoulutus Kati Isoaho

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on nimittänyt uuden Tekniikan korkeakoulutuksen asiantuntijaryhmän vuosille 2023-2026. Asiantuntijaryhmä on näköalapaikka Karvin toteuttamiin tekniikan alan tutkinto-ohjelmien akkreditointeihin ja laajemminkin tekniikan alan korkeakoulutuksen ulkoiseen laadunarviointiin Suomessa ja kansainvälisesti. Karvi on toteuttanut tekniikan alan tutkinto-ohjelmien akkreditointeja vuodesta 2014 lähtien ja asiantuntijaryhmä päättää niiden lopputuloksista. Asiantuntijaryhmään nimettiin 12 jäsentä, jotka edustavat ammattikorkeakouluja, yliopistoja, työelämää ja opiskelijoita. Asiantuntijaryhmän toimikaudella muun muassa viedään loppuun yliopistoissa toteutettavat pilottiarvioinnit akkreditointien laajentamiseksi Suomessa.

Tekniikan korkeakoulutuksen asiantuntijaryhmä toimii Karvissa Korkeakoulujen arviointijaoston alaisuudessa. Kaikilla tekniikan sekä tietotekniikan ja tietoliikenteen aloilla insinöörikoulutusta tarjoavilla korkeakouluilla oli mahdollisuus esittää ehdokkaita asiantuntijaryhmään. ”Kiinnostus asiantuntijaryhmän toimintaa ja tekniikan akkreditointeja kohtaan on kasvussa kotimaisella korkeakoulukentällä”, toteaa akkreditoinneista Karvissa vastaava arviointiasiantuntija Kati Isoaho. Lisäksi ehdokkaita pyydettiin muutamilta keskeisiltä sidosryhmiltä.

Asiantuntijaryhmän kokoonpanossa on huomioitu molemmat korkeakoulusektorit, kattavuus tekniikan alan sisällä, aikaisempi kokemus arvioinnista, kokemus koulutusohjelmien johtamisesta ja kehittämisestä sekä pedagogisesta kehittämisestä, kokemus TKI-toiminnasta sekä tekniikan alan työelämän ja opiskelijoiden arjen tuntemus. Lisäksi on huomioitu maantieteellinen kattavuus ja sukupuolten tasa-arvo. Asiantuntijaryhmään nimettiin seuraavat henkilöt:

 • Tutkijaopettaja, apulaisprofessori Harri Eskelinen, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto
 • Professori Jari Iinatti, Oulun yliopisto
 • Tekniikan opiskelija Kia Kauppinen, Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Johtaja Vesa Kohtamäki, Technology Center Espoo Nokia
 • Yksikön johtaja Lassi Martikainen, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Yhteiskuntasuhdejohtaja Juhani Nokela, Tekniikan akateemiset ry
 • Suunnittelupäällikkö Raili Pönni, Aalto-yliopisto
 • Koulutusvastaava, lehtori Kim Roos, Arcada-ammattikorkeakoulu
 • Osaamisalueen johtaja Riitta Tempakka, Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Lehtori Karo Saharinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Koulutuspäällikkö Sari Stenvall-Virtanen, Turun yliopisto
 • Opintopäällikkö Marleena Yli-Äyhö, Tampereen yliopisto

Uuden asiantuntijaryhmän toimikausi on 9.1.2023-30.11.2026. Asiantuntijaryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ensimmäisessä kokouksessaan.

Karvin toteuttama tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditointi on kansainväliseen EUR-ACE-laatuleimaan tähtäävä tutkinto-ohjelmakohtainen arviointi. Akkreditoinnin tavoitteena on tukea laadun kehittämistä tekniikan alan tutkinto-ohjelmissa ja lisätä suomalaisten tekniikan alan korkeakoulututkintojen kansainvälistä vertailtavuutta ja tunnustamista työelämässä.

Asiantuntijaryhmän tehtävänä on hyväksyä tekniikan alan ohjelma-arvioinnin kriteeristön ja menettelyt kuvaava käsikirja ja kehittää sitä, päättää akkreditointien lopputuloksista, huolehtia yhteydenpidosta EUR-ACE (European Accredited Engineer) -tavaramerkin omistavaan ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) -järjestöön, keskustella tekniikan alan korkeakoulutuksen laatuun liittyvistä kysymyksistä ja tehdä tarvittaessa esityksiä korkeakoulujen arviointijaostolle alan laadunhallinnan kehittämiseen ja arviointeihin liittyen sekä raportoida suoritetuista arvioinneista ja muusta toiminnastaan vuosittain Korkeakoulujen arviointijaostolle.

Uuden asiantuntijaryhmän toimikaudelle ajoittuu muun muassa meneillään olevien pilottiarviointien loppuunsaattaminen yliopistoissa. Karvi on toteuttanut EUR-ACE-akkreditointeja suomalaisissa ammattikorkeakouluissa vuodesta 2014 alkaen. Karvin tavoitteena on laajentaa toiminta koskemaan pysyvästi myös yliopistoja.  Näin Karvi voi palvella entistä kattavammin koko korkeakoulukenttää ja tarjota kaikille tekniikan alan tutkinto-ohjelmille mahdollisuuden kehittää opetustaan sekä saada kansainvälinen laatuleima. On myös mahdollista, että asiantuntijaryhmän kaudella aloitetaan pilotoinnit YAMK-tutkintojen osalta.

Lisätiedot:

arviointiasiantuntija Kati Isoaho, kati.isoaho@karvi.fi

Lisätietoa EUR-ACE -akkreditoinneista Karvin sivuilla

Tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditoinnin käsikirja Karvin sivuilla

Sulje