Julkaistavia koulutuksen arviointituloksia keväällä 2023

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) julkaisee useita ajankohtaisia arviointituloksia keväällä 2023. Julkaisut koskevat muun muassa sitouttavan kouluyhteisötyön arviointia, jonka tavoitteena on ehkäistä koulupoissaoloja, peruskoululaisten oppimistuloksia, ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyötä sekä lukiolain ja lukion opetussuunnitelman uudistusten tavoitteiden toteutumista.

Tässä tiedotteessa on ennakkotietoa tulevista julkistamisista ajalla maaliskuu 2023 – toukokuu 2023. Koosteen tavoitteena on tukea arviointitiedon entistä parempaa hyödyntämistä. Seuraava kooste tulevista arviointien julkistamisista julkaistaan kesällä 2023.

 

Perusopetus

Sitouttavan kouluyhteisötyön arviointi

Sitouttavan kouluyhteisötyön tavoitteena on tukea oppilaita ja koulujen henkilökuntaa koulupudokkuuden ehkäisemisessä, koulunkäyntiin sitouttamisessa, poissaolojen vaikutusten korjaamisessa sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin vahvistamisessa.

Sitouttavan kouluyhteisötyön arvioinnissa julkaistaan keväällä kolme koostetta seuraaviin teemoihin liittyen:

 1. Huoltajien kokemukset koulupoissaolojen ehkäisystä ja niihin puuttumisesta. Julkaistaan maaliskuussa 2023.
 2. Rakenteelliset ja hallinnolliset ratkaisut poissaolojen ehkäisyssä ja puuttumisessa­­­­­­ ­­­­–­ ­opetuksen järjestäjien ja kansallisesta ohjauksesta vastaavien tahojen näkemyksiä nykytilasta ja tulevaisuuden kehittämistarpeista. Julkaistaan huhtikuussa 2023.
 3. Luokanohjaaja kouluun kiinnittymistä tukemassa –­ yläkoulun luokanohjaajana toimivien opettajien kokemuksia. Julkaistaan toukokuun alussa.

Kaikki koosteet julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi.

Lisäksi OKM julkaisee sitouttavan kouluyhteisötyön kehittämistoiminnan loppuseminaarissa 4.5. käsikirjajulkaisun, jonka toteuttamiseen myös Karvi osallistuu. Käsikirja julkaistaan ministeriön julkaisusarjassa, ja sen laatimisessa ovat mukana OKM, OPH, Karvi, THL sekä sitouttavan kouluyhteisötyön pilottitoiminnassa mukana olevia opetuksen järjestäjien edustajia.

Lisätietoja:

 • arviointiasiantuntija Eeva-Liisa Markkanen, eeva-liisa.markkanen(a)karvi.fi, puh. 029 533 5540
 • arvioinnin verkkosivut

 

B1-ruotsin oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2022

Arvioinnilla selvitetään, missä määrin oppilaat saavuttavat B1-ruotsille perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (OPH 2014) asetetut tavoitteet, ja mitkä oppilaiden taustatekijät ovat yhteydessä osaamiseen. Lisäksi arvioinnin yhteydessä annetaan suosituksia B1-ruotsin osaamisen kehittämiseen. B1-ruotsin oppimistuloksia arvioitiin edellisen kerran vuonna 2008.

Nyt julkaistava raportti sisältää ajankohtaista kansallista tietoa ruotsin kielen oppimistuloksista, oppilaiden käsityksistä ja ruotsin oppimisesta sekä opetuksesta.

Raportti julkaistaan 22.3.2023.

Lisätietoja:

 • johtava arviointiasiantuntija Marita Härmälä, marita.harmala(a)karvi.fi, puh. 029 533 5560
 • arvioinnin verkkosivut

 

Matematiikkaa COVID-19-pandemian varjossa II. Menetelmälliset ratkaisut matematiikan 9. luokan arvioinnissa keväällä 2021

Karvi on tutkinut 9. luokan matematiikan oppimistulosarvioinnin aineistojen avulla, millaisia syitä kansallisen matematiikan osaamisen laskun taustalla on. Matematiikan oppimistulosarviointi toteutettiin keväällä 2021, ja siihen osallistui yhteensä noin 12 500 yhdeksäsluokkalaista ympäri Suomen niin suomen- kuin ruotsinkielisistäkin kouluista. Arviointi oli ensimmäinen täysin digitaalisesti toteutettu 9. luokan matematiikan oppimistulosarviointi. Nyt julkaistavassa arvioinnin jatkoanalyysissa selvitettiin, miten oppilaat osasivat samat tehtävät eri arvioinneissa vuosien 1998 ja 2021 välillä.

Analyysiraportti julkaistaan 16.3.2023.

Lisätietoja:

 • johtava arviointiasiantuntija Jari Metsämuuronen, jari.metsamuuronen(a)karvi.fi, puh. 029 533 5516
 • arvioinnin verkkosivut

 

Kiusaamista ehkäisevien sekä hyvinvointia ja työrauhaa parantavien menetelmien arvioinnin koosteet

Karvi on toteuttanut ensimmäistä kertaa Suomessa arvioinnin kiusaamisen vastaisista menetelmistä perusopetuksessa. Arvioinnin tarkoituksena on tuottaa tietoa erilaisista kiusaamisen vastaisista menetelmistä ja niiden toimivuudesta sekä tuloksellisuudesta. Arvioinnin avulla levitetään tietoa erilaisten menetelmien käytettävyydestä, jotta opetuksen järjestäjät ja koulut voisivat valita itselleen sopivimmat menetelmät.

Tiivistelmäjulkaisu arvioinnin keskeisistä tuloksista on aiemmin julkaistu sekä suomeksi että ruotsiksi. Maaliskuussa julkaisemme kattavamman raportin seitsemästä arvioinnissa mukana olleesta kiusaamisen vastaisesta menetelmästä. Maalis-huhtikuun aikana julkaistaan myös neljä koostetta koulujen kiusaamisen vastaisesta työstä henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien näkökulmista.

Lisätietoja:

 

Lukiokoulutus

Lukiokoulutusta uudistetaan –­ uudistuvatko lukiot?

Lukiouudistuksen arviointi tuottaa tietoa lukion opetussuunnitelman perusteiden (2019) toimeenpanosta. Paikallisella tasolla tarkastellaan lukion opetussuunnitelmien valmistelu- ja käyttöönottoprosesseja sekä perusteiden toimivuutta. Arvioinnissa tarkastellaan myös opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanon ohjauksen ja tuen onnistumista. Lisäksi arvioidaan lukion opetussuunnitelmien perusteiden sisällöllisten ja pedagogisten tavoitteiden saavuttamista ensimmäisen lukuvuoden 2021–2022 aikana sekä niiden toteutumista edistäviä ja estäviä tekijöitä.

Arviointiraportti julkaistaan 5.4.2023.

Lisätietoja:

 • johtava arviointiasiantuntija Jaana Saarinen, jaana.saarinen(a)karvi.fi, puh. 029 533 5537
 • johtava arviointiasiantuntija Jan Hellgren, jan.hellgren(a)karvi.fi, puh. 029 533 5531
 • arvioinnin verkkosivut

 

Ammatillinen koulutus

Yhdessä osaavaa työvoimaa – ammatillisen koulutuksen ja työelämän välinen yhteistyö arviointien valossa

Tiivistelmäjulkaisussa kuvataan ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyötä sekä yhteistyön vahvuuksia ja kehittämiskohteita Karvin vuosina 2022 ja 2023 valmistuneiden arviointien pohjalta.

Tiivistelmä julkaistaan maaliskuussa 2023.

Lisätietoja:

 • arviointiasiantuntija Raisa Hievanen. raisa.hievanen(a)karvi.fi, puh. 029 533 5542

 

Ammatillisilla poluilla – Arviointi yksilöllisistä opintopoluista ammatillisessa koulutuksessa

Arviointi kohdistui yksilöllisten opintopolkujen toteutumiseen ammatillisessa koulutuksessa. Karvi julkaisi lokakuussa 2022 arvioinnin loppuraportin. Nyt julkaistavaan tiivistelmäjulkaisuun on koottu arvioinnin keskeiset tulokset ja kehittämissuositukset.

Arviointi tuotti tietoa opintojen henkilökohtaistamiseen, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä ohjaukseen liittyvien käytäntöjen toimivuudesta sekä opiskelijoiden valinnan mahdollisuuksien toteutumisesta. Arviointitietoa kerättiin koulutuksen järjestäjien johdolta, opetus- ja ohjaushenkilöstöltä, opiskelijoilta ja työelämän edustajilta.

Lisätietoja:

 

Ammatillisen koulutuksen tila -policy brief

Ammatillisen koulutuksen reformina tunnettu lakiuudistus tuli voimaan vuonna 2018. Karvi on arvioinut uudistuksen toteutumista useissa arvioinneissaan. Maaliskuussa julkaistava policy brief
-artikkeli tarjoaa näkökulmia siihen, miten ammatillisen koulutuksen lakiuudistuksen toimeenpanossa ja tavoitteiden saavuttamisessa on onnistuttu. Lisäksi tarkastellaan sitä, miten opiskelijoiden yhdenvertaisuus toteutuu ja millaista osaamista ammatillinen koulutus tuottaa.

Julkaisu on osa Karvin policy brief -julkaisusarjaa, jonka tarkoituksena on tukea koulutuspoliittista ja yhteiskunnallista keskustelua ja päätöksentekoa. Sarjassa käsitellään ajankohtaisia arviointituloksia ja suosituksia kasvatuksen ja koulutuksen kehittämiseksi.

Lisätietoja:

 • yksikön johtaja Kirsi Hiltunen, kirsi.hiltunen(at)karvi.fi, puh. 029 533 5508

 

Korkeakoulutus

Korkeakoulujen auditoinnit

Auditoinnin tehtävänä on

 • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen periaatteita
 • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatkuvan kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin
 • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin
 • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Auditointi kattaa korkeakoulun perustehtävät, eli koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen. Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. Auditointiin sisältyy myös vertaisoppimisen menetelmä.

 

Metropolia ammattikorkeakoulun auditointi

Metropolia Ammattikorkeakoulun valitsema valinnainen arviointikohde on Innovaatiokeskittymätoiminta TKIO-näkökulmasta. Metropolia Ammattikorkeakoulun vertaisoppimisen kumppani on Hogeschool van Amsterdam ja vertaisoppimisen kohteena henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi.

Auditoinnin toteutti kansainvälinen auditointiryhmä.

Julkaisuajankohta: pe 31.03.2023

Lisätietoja

 • arviointineuvos Marja-Liisa Saarilammi, marja-liisa.saarilammi(a)karvi.fi, puh. 029 533 5528
 • auditoinnin verkkosivut

Aalto-yliopiston auditointi 2023

Aalto-yliopiston auditoinnin toteuttaa kansainvälinen arviointiryhmä englannin kielellä. Aallon valitsema vertaisoppimisen kumppani on Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (Sveitsi) ja vertaisoppimisen kohde on Equality, Diversity and Inclusion.

Julkaisuajankohta: 28.4.2023

Lisätietoja:

Centria-ammattikorkeakoulun auditointi

Centria on valinnut Koulutusviennin valinnaiseksi arviointialueekseen. Centrian vertaisoppimisen kumppani on Metropolia Ammattikorkeakoulu ja vertaisoppimisen kohde on Tiedolla johtaminen.

Auditoinnin tulokset julkaistaan 26.5.2023.

Lisätietoja:

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun auditointi

Haaga-Helia on valinnut Work & Study -mallin valinnaiseksi arviointialueekseen. Korkeakoulun valitsema vertaisoppimisen kumppani on HES-SO University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland & NHL Stenden University of Applied Sciences ja vertaisoppimisen kohde on Continuous Learning, erityisesti eLearning.

Julkaisuajankohta: 26.5.2023

Lisätietoja:

Sulje