Kiusaamiseen puuttumisen tapojen tulee näkyä enemmän koulujen arjessa

Esi- ja perusopetus ekaterinastyrman

Koulujen kiusaamisen vastaisen työn tueksi on tarjolla erilaisia menetelmiä, joista koulut voivat valita itselleen sopivimmat. Käytössä olevien menetelmien lisäksi merkitystä on myös koulujen omalla toimintakulttuurilla. Oppilaiden ja huoltajien kannalta olennaisinta on se, että koulujen kiusaamisen vastaiset työn käytännöt tehdään heille näkyväksi.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on arvioinut ensimmäistä kertaa koulujen käytössä olevia kiusaamisen vastaisia menetelmiä. Arviointitulosten mukaan menetelmien käyttöön sitoudutaan eri tavoin ja koulut soveltavat menetelmiä omaan käyttöönsä sopiviksi. Koulujen kiusaamisen vastainen työ ei myöskään aina näyttäydy oppilaille tai huoltajille selkeänä.

Nettikiusaaminen ja oppilaiden yksinäisyys huolenaiheina kouluissa

Tulosten mukaan henkilökunta koki suurimmaksi oppilaiden hyvinvointiin liittyväksi huolenaiheeksi oppilaiden poissaolot ja yksinäisyyden sekä oppilaiden välisen nettikiusaamisen. Kiusaaminen on edelleen verrattain yleinen ilmiö kouluissa, sillä noin kolmannes oppilaista on joskus kokenut kiusaamista nykyisessä koulussaan.

Oppilaat kokivat kouluyhteisönsä ilmapiirin pääpiirteissään hyväksi, mutta tunnistivat myös ilmapiiriä ja yleistä hyvinvointia heikentäviä tekijöitä. Vastausten perusteella osa oppilaista oli sitä mieltä, että koulussa ei tueta oppilaiden vertaissuhteita riittävästi. Lisäksi lähes viidennes vastaajista koki, ettei omassa koulussa saa olla sellainen kuin on, ilman pelkoa kiusatuksi tulemisesta. Tämä kertoo osaltaan siitä, että oppilaat tunnistavat koulun arjessa haitallisia epävirallisia normeja, joiden rikkominen voi johtaa kiusaamiseen. Tämän vuoksi koulujen tulisikin pohtia, miten koulujen toimintakulttuuria ja arkipäiväistä toimintaa voisi kehittää aidosti kaikki oppilaat huomioivaan suuntaan.

Tietämättömyys koulun toimintatavoista voi vaikuttaa kiusaamisesta kertomiseen

Kiusaamista kokeneista oppilaista hieman alle kolmannes ei ollut kertonut kokemastaan kiusaamisesta koulun henkilökunnalle. Syiksi kertomatta jättämiselle oppilaat kertoivat avoimissa vastauksissa sen, etteivät uskoneet kertomisella olevan vaikutusta. Osa vastaajista mainitsi syyksi sen, että he olivat aiemmin kertoneet kiusaamisesta, mutta siitä ei koettu olleen apua kiusaamisen loppumiseen. Usein syynä oli myös se, ettei oppilas uskaltanut kertoa kiusaamisesta koulun henkilökunnalle. Osa mainitsi taustalla olevan pelkoa kiusaamisen pahenemisesta tai leimatuksi tulemisesta, minkä lisäksi pieni osa pelkäsi joko henkilökunnan tai vanhempiensa reaktiota asiaan.

Vaikka tulosten mukaan suurin osa kiusaamista kokeneista oppilaista olikin melko tyytyväisiä kiusaamistapauksen selvittelyyn, on tärkeä huomioida, että kiusaamista kokeneista oppilaista lähes neljännes (23 %) ilmoitti, ettei kiusaamista ollut saatu loppumaan selvittelyn avulla. Myöskään viidennes oppilaista ei kokenut selvittelyn helpottaneen omaa oloaan ja 16 prosenttia koki, ettei selvittelyssä ollut otettu riittävästi huomioon hänen näkökulmaansa.

Erityisen haastavaksi koettiin netissä tapahtuvasta kiusaamisesta kertominen. Henkilöstöstä vain alle puolet vastasi, että oppilaat uskaltavat kertoa netissä tai somessa tapahtuneesta kiusaamisesta. Vaikka oppilaista suurin osa tiesi, miten tulee toimia, jos he kokevat tai näkevät kiusaamista tai häirintää netissä tai somessa, kaipasivat huoltajat tähän apua. Huoltajista vain reilu kolmannes tiesi, kuinka toimia, jos omaa lasta kiusataan netissä tai somessa.

Menetelmien käytön arviointi kouluissa vähäistä

Arviointiaineiston mukaan koulut hyödyntävät menetelmiä laajasti ja limittäin ja soveltavat niitä oman koulun toimintatapoihin soveltuviksi. Menetelmät toimivat apuna koulun kiusaamisen vastaisen toiminnan jäsentämisessä, ja ne tarjoavat arvokasta tukimateriaalia koulujen henkilöstön käyttöön. Koulut kuitenkin hyödyntävät melko vähän menetelmien toiminnan arvioimiseksi tarjottua materiaalia, ja monessa koulussa toiminnasta kerätään vain suullista palautetta. Systemaattinen tiedon kerääminen vahvistaa koulujen kiusaamisen vastaista toimintaa, ja toisaalta tiedon keräämisellä voidaan tukea myös yleisesti menetelmien kehittämistä.

Karvi on julkaissut raportin seitsemästä arvioidusta kiusaamisen vastaisesta menetelmästä. Nyt julkaistu arviointiraportti tuottaa tietoa menetelmien hyvistä käytänteistä ja toimintatavoista sekä tuo esiin niitä kohtia, joihin sekä menetelmää käyttävien koulujen että sitä koordinoivan tahon on hyvä kiinnittää huomioita menetelmän toimivuuden edistämiseksi. Arvioinnissa ei asetettu menetelmiä vastakkain tai vertailtu niiden paremmuutta, vaan tuotettiin tietoa menetelmien toimivista käytänteistä ja kehittämiskohteista.

Raportin lisäksi Karvi julkaisee neljä arviointiaineistoon pohjautuvaa tiivistelmäjulkaisua koulujen kiusaamisen vastaisesta työstä. Näissä julkaisuissa tuodaan esille sitä, miten kiusaaminen kouluissa näyttäytyy henkilöstölle, oppilaille ja huoltajille, sekä sitä, millaisilla tavoilla kiusaamiseen puututaan. Julkaisuissa tarkastellaan myös sitä, mikä on koulujen käytössä olevien kiusaamisen vastaisten menetelmien rooli kiusaamisen vastaisessa työssä, sekä sitä, millaisena oppilaiden ja huoltajien rooli koulujen kiusaamisen vastaisessa työssä nähdään.

Tarkempaa tietoa arvioinnista:

Karvi järjesti syksyllä 2021 avoimen haun kaikille niille toimijoille, jotka koordinoivat perusopetuksessa käytössä olevia kiusaamisen vastaisia menetelmiä Suomessa. Kiusaamisen vastaisella menetelmällä tarkoitetaan tässä arvioinnissa kiusaamisen ennaltaehkäisyyn, siihen puuttumiseen tai näihin molempiin kohdistettuja toimintamalleja tai ohjelmia. Hakemuksia saatiin 27, joista valittiin seitsemän menetelmää mukaan arviointiin. Menetelmät olivat Gutsy Go, K-0, KiVa Koulu, Oulun tunne- ja turvataitokasvatus, Tukioppilastoiminta, Verso-sovittelu ja Vänelevsverksamheten.

Tiivistelmäjulkaisut:

  1. Kiusaaminen näyttäytyy eri tavoin koulun henkilöstölle kuin oppilaille ja heidän huoltajilleen.
  2. Kiusaamiseen puuttuminen vaatii luottamuksellisen suhteen rakentamista koulun henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien välille
  3. Kiusaamisen vastaiset menetelmät auttavat jäsentämään koulun kiusaamisen vastaista työtä
  4. Oppilaiden ja huoltajien roolia on tärkeää vahvistaa koulun kiusaamisen vastaisessa työssä

Arviointiraportti: Kiusaamisen vastaisten menetelmien arviointi – Seitsemän arviointiin valitun menetelmän käytettävyys, juurrutettavuus ja tuloksellisuus

Arviointiraportin tiivistelmä: Kiusaamista ehkäisevien sekä hyvinvointia ja työrauhaa parantavien menetelmien arviointi suomeksi ja ruotsiksi

Arvioinnin julkistamistilaisuus

Lisätiedot:

arviointiasiantuntija Niina Rumpu, niina.rumpu(a)karvi.fi, +358 29 533 5525

Sulje