Karvin päätapahtumassa Arviointifoorumissa teemana koulutuksen tila ja tulevaisuus – ilmoittaudu mukaan!

Tervetuloa kuulemaan uusinta kansallista arviointitietoa ja keskustelemaan koulutuksen tilasta ja tulevaisuudesta Karvin päätapahtumaan, Arviointifoorumiin 13.6.!

Arviointifoorumissa esitellään uutta arviointi- ja tutkimustietoa ja keskustellaan siitä, mikä koulutuksen tila on, miten koulutusjärjestelmä toimii ja miten se pystyy reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin.

Tapahtumassa koulutuksen nykytilaa ja tulevaisuutta tarkastellaan laaja-alaisesti eri koulutusasteilla: varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakoulutuksessa.

– Arviointifoorumi on jälleen hieno mahdollisuus tulla keskustelemaan yhteiskunnallisesti merkittävistä koulutusaiheista. Ajankohtaisista koko koulutusjärjestelmän läpileikkaavista teemoista löytyy varmasti jokaiselle jotakin! Toivotamme kaikki aiheesta kiinnostuneet lämpimästi tervetulleeksi, kannustaa arviointiasiantuntija Aino Pusa.

Osaamisen tason laskusta vihreään siirtymään

Minkälainen oppiminen mahdollistaa myönteisen tulevaisuuskehityksen? Tähän kysymykseen etsitään vastausta Arviointifoorumin paneelikeskustelussa. Lähtöajatuksena on se, että monimutkaisia globaaleja kriisejä ei ratkaista niillä arvoilla ja ajatusmalleilla, jotka ovat ongelmat synnyttäneet.

Kaikille yhteisen paneelikeskustelun lisäksi osallistujat pääsevät osallistumaan itseään eniten kiinnostavaan työpajaan. Kunkin työpajan esittelyn voit lukea alta.

Arviointitieto varhaiskasvatuksen kehittämisen tukena

Varhaiskasvatusta on kehitetty viime vuosikymmenien aikana voimakkaasti niin lainsäädännöllisesti, sisällöllisesti kuin rakenteellisesti. Esimerkiksi tavoitteet pedagogiikalle ja sen toteuttamiselle sekä johtamiselle ovat paitsi muuttuneet, myös kasvaneet. Muutosten läpiviemisen tueksi tarvitaan monipuolista ja moniäänistä tietoa. Työpajassa keskustellaan siitä, millainen tieto on varhaiskasvatukselle oleellista, kenen ääni olisi tärkeää saada kuuluviin varhaiskasvatusta kehitettäessä ja mitä pitäisi tehdä, jotta varhaiskasvatuksesta tuotettua tietoa voitaisiin hyödyntää entistä paremmin. Työpajassa kuullaan myös, millaisia haasteita ja mahdollisuuksia Karvin ulkoisiin arviointeihin ja Valssia hyödyntävään itsearviointiin voi liittyä. Onko arvioinnin vaikuttavuus aina itsestään selvää ja mitä vaikuttavuuden esiin tuomiseksi tulisi tehdä?

Laskeeko osaamisen taso perusopetuksessa? Miten paljon tuen ja ohjauksen tarve kasvaa?

Osaamisen lasku ja oppijoiden kasvava tuen tarve ovat olleet merkittäviä yhteiskunnallisia puheenaiheita viime aikoina. Mutta mitä Karvin arviointitieto näistä sanoo – laskeeko osaamisen taso todella, entä kasvaako oppijoiden tuen tarve? Työpajassa osallistujat pääsevät yhteisen alustuksen jälkeen syventymään pienryhmissä tarkemmin näihin teemoihin. Yhteisessä alustuksessa kuullaan arviointitietoa perusopetuksen oppimistulosarvioinneista, Eriyttäminen perusopetuksessa -arvioinnista sekä Opinto-ohjauksen uusia muotoja koskevasta arvioinnista.

Miten ammatillinen koulutus mahdollistaa opinto- ja urapolun eri vaiheissa tapahtuvaa oppimista ja osaamisen kehittämistä?

Osaamisen kehittämisen joustava tukeminen on yhä tärkeämpää, kun työelämä ja sen toimintaympäristö muuttuvat. Ammatillisen koulutuksen tulee mahdollistaa jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen opinto- ja urapolun eri vaiheissa. Työpajassa kuullaan paneelikeskustelu, jossa koulutuksen järjestäjien ja työelämän edustajat keskustelevat muun muassa siitä, millä keinoilla ammatillinen koulutus voi vastata toimintaympäristön muutoksiin ja yksilöiden tarpeisiin. Työpajan osallistujat pääsevät pohtimaan, millaisia keinoja kansallisella ja paikallisella tasolla tarvitaan urapolun eri vaiheissa tapahtuvan osaamisen kehittämisen edistämiseksi. Lisäksi pienryhmissä keskustellaan siitä, millaista arviointitietoa tämän tueksi tarvitaan, ja miten tiedon käyttöä voisi edistää.

Vaikuttavan arviointitiedon äärellä: menetelmät, mittaaminen ja indikaattorit

Arviointi- ja tutkimusmenetelmiin keskittyvässä työpajassa aihetta tarkastellaan kolmesta eri näkökulmasta. Ensimmäisessä osiossa koulutusindikaattoreita pohditaan Tilastokeskuksen johdolla. Esittelyssä on Tilastokeskuksen tekemä työ muun muassa lasten hyvinvointiin liittyvien indikaattoreiden kehittämisessä sekä näiden indikaattorien kattavuus ja täydennystarpeet. Työpajan toisessa osiossa pohditaan Laboren johdolla kvasikokeellisia asetelmia ja vaikuttavuusvallankumousta – miten tiedon vaikuttavuutta voidaan parantaa? Lopuksi keskustelussa ovat niin kutsutut low- ja high stakes -mittaukset. Oppimistulosarviointien keskeinen ongelma on tulosten vääristyminen, jos arviointi nähdään low stakes -mittauksena. Tämä tarkoittaa sitä, etteivät oppilaat yritä arvioinneissa välttämättä parastaan, jos huono suoriutuminen ei vaikuta esimerkiksi arvosanaan.

Vihreä siirtymä arviointi- ja tutkimusprojekteissa

Vihreä siirtymä on keskeinen nykyhetkeä ja tulevaisuutta määrittävä teema koulutuksen arvioinnissa, tutkimuksessa ja kehittämisessä. Suomen korkeakoulut ovat sitoutuneet edistämään kestävää kehitystä ja vastuullisuutta ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen vastuullisuusohjelman ja yliopistojen kestävän kehityksen teesien mukaisesti. Teema näkyy korkeakoulujen strategisissa painotuksissa, tutkimusprojekteissa, opetussuunnitelmissa ja koulutustarjonnassa. Työ on aktiivista, monipuolista ja kansallisesti monitahoista.

Millaisia koulutuksen vihreän siirtymän arviointi- ja tutkimusprojekteja Suomessa on parhaillaan käynnissä? Millaisia yhteistyömahdollisuuksia teeman ympärille rakentuu? Tule kuuntelemaan ajankohtaista tilannekatsausta ja keskustelemaan yhdessä koulutuksen vihreästä siirtymästä! Keskustelun alustajina on vihreän siirtymän parissa työskenteleviä tutkijoita usealta eri taholta.

Arviointifoorumin pääkieli on suomi, mutta osallistujat voivat halutessaan osallistua keskusteluun myös ruotsiksi.

Arviointifoorumin iltatilaisuudessa teemana tiedontuotannon yhteistyö

Arviointifoorumin yhteydessä järjestetään ensimmäistä kertaa myös erillinen iltatilaisuus. Iltatilaisuus on suunnattu erityisesti kasvatus- ja koulutusalan tiedontuottajille ja muille tiedon tuotannon yhteistyöstä kiinnostuneille.

Tilaisuudessa jatketaan eri arviointi- ja tutkimusorganisaatioiden kanssa keskustelua keskeisistä koulutuksen teemoista, joita pitäisi arvioida, tutkia ja selvittää. Iltatilaisuuden ohjelmassa on muun muassa paneelikeskustelu, jossa pohditaan millaista ja mistä aiheista tietoa tarvitaan ja miten voisimme yhdessä edistää tiedon käyttöä.

– Erityisesti meillä Karvissa on nyt uuden arviointisuunnitelmakauden lähestyessä ajankohtaista pohtia sitä, minkälaista koulutustietoa tarvitsemme. Odotamme innolla keskustelua siitä, miltä koulutustiedontuotannon kenttä ja sen tarpeet näyttävät tällä hetkellä, kertoo Karvin johtaja Harri Peltoniemi.

Arviointifoorumin iltatilaisuus on täynnä. Voit kuitenkin ilmoittautua varasijoille, ja ilmoitamme sinulle myöhemmin, jos iltatilaisuuteen vapautuu paikkoja.

 

Arviointifoorumi
tiistai 13.6.2023 klo 9.00–15.30
Meeting Park Oasis, Ruoholahti
Selkämerenkuja 1, 00180 Helsinki
Mahdollisuus myös etäosallistumiseen

Arviointifoorumin iltatilaisuus
tiistai 13.6.2023 klo 16
Hotel Ax, Jätkäsaari
Välimerenkatu 18, 00220 Helsinki

 

Lämpimästi tervetuloa Arviointifoorumiin! Tule mukaan jakamaan tietämystä, osaamista ja ymmärrystä kanssamme.

Lisätietoja:

  • Ohjelma ja ilmoittautuminen. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 8.6.! Voit halutessasi muokata antamiasi vastauksia (esim. vaihtaa työpajaa tai vaihtaa etäosallistumisesta liveosallistumiseen) sähköpostitse saamasi vahvistusviestin kautta aina ilmoittautumisen päättymiseen asti.
  • arviointiasiantuntija Aino Pusa, puh. 029 533 5521, aino.pusa@karvi.fi

Sulje