Centria-ammattikorkeakoulu läpäisi Karvin auditoinnin – vahvuutena monipuolinen alueellinen kehittämistoiminta ja sitä tukevat yhteistyöverkostot

Korkeakoulutus ekaterinastyrman

Centria-ammattikorkeakoulu sai Karvin auditointiryhmältä erityistä kiitosta vahvasta roolistaan alueen elinkeinoelämän ja yritysten yhteistyökumppanina ja osaamisen uudistajana. Centrian kansainvälinen ja monikulttuurinen toimintaympäristö tuo merkittävää lisäarvoa henkilöstölle ja opiskelijoille sekä mahdollistaa osaamispohjan vahvistamisen korkeakoulun toiminta-alueella.

Centrialla vahva rooli toiminta-alueensa työelämäkumppanina ja osaamisen uudistajana

Centria-ammattikorkeakoulussa tutkintokoulutuksen ja TKI-toiminnan suunnittelu ja toteutus on integroitu vahvasti sidosryhmäyhteistyöhön alueen yritysten ja elinkeinoelämän kanssa. TKI-toiminnan painoaloja ovat kemia ja biotalous, tuotantoteknologia, digitalisaatio sekä yrittäjyys ja hyvinvointi. Vahvalla TKI-toiminnalla on toimintaympäristöä uudistava ja kehittävä vaikutus. Esimerkkinä on RoboSote-hanke, jossa edistetään hoivarobotiikan ja -teknologian sekä digitaalisten palveluratkaisujen hyödyntämistä. Centriassa opetushenkilökunta osallistuu TKI-toimintaan ja vastaavasti TKI-henkilöstö opetukseen. Koulutuksen suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen on opiskelijakeskeistä ja yhteisöllistä.

–  Centria-ammattikorkeakoulun vahvaan aluekehitysrooliin liittyy yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaaminen. Tätä edistäisi se, että Centria määrittelisi yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden käsitteet ja tavoitteet nykyistä selkeämmin. Tässä voisi mahdollisesti olla apuna yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointikehikko, kiteyttää auditointiryhmän puheenjohtaja, Savonia-ammattikorkeakoulun rehtori Mervi Vidgrén.

Koulutusviennin avulla Centria tukee alueen kansainvälistymistä

Centria oli valinnut valinnaiseksi arviointialueeksi koulutusviennin, jonka avulla se tukee myös toiminta-alueensa kansainvälistymistä. Centrian monikulttuurinen toimintaympäristö tuo merkittävää lisäarvoa henkilöstölle ja opiskelijoille sekä mahdollistaa osaamispohjan vahvistamisen korkeakoulun toiminta-alueella. Kulttuurienvälisen viestinnän ja osaamisen koulutusta suositellaan tarjottavan nykyistä enemmän henkilöstölle, opiskelijoille ja ulkoisille sidosryhmille, jotta kansainvälistymisen myönteiset vaikutukset toteutuvat koko korkeakoulussa ja sen toiminta-alueella.

Laatujärjestelmä tuottaa tietoa strategiseen johtamiseen ja arjen toimintaan

Centrian strategia ohjaa vahvasti koko korkeakoulun toimintaa. Laatujärjestelmä on rakennettu tukemaan strategian toteutusta, ja se on kiinteä osa johtamisjärjestelmää. Laatujärjestelmä ja sen menettelytavat tuottavat tietoa sekä johtamiseen että operatiiviseen toimintaan. Useiden eri strategisten toimenpideohjelmien keskinäisten suhteiden kirkastaminen tukisi strategista johtamista Centriassa ja selkeyttäisi henkilöstön operatiivisia laatuvastuita.

Henkilöstön osaamisen kehittämiseen vahva tuki

Centrian opettajat ja muu henkilöstö ovat sitoutuneita ja asiantuntevia. Centriassa on henkilöstön osaamisen kehittämiselle vahva tuki, ja henkilöstö on työstään innostunutta. Centria suuntaa merkittävästi resursseja henkilöstön osaamisen kehittämiseen, kuten yksilöllisiin koulutuksiin, työelämän tutustumisjaksoihin, tutkijauran tukemiseen ja kansainväliseen toimintaan osallistumiseen. Nämä vahvuudet ja hyvät käytännöt nousivat esiin auditoinnissa varsin myönteisinä ja henkilöstön työmotivaatiota ja hyvinvointia tukevina prosesseina.

Centria-ammattikorkeakoulu läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttaman auditoinnin hyväksytysti. Centria-ammattikorkeakoululle myönnettiin laatuleima, joka on voimassa kuusi vuotta. Hyväksytty auditointi on osoitus siitä, että Centria-ammattikorkeakoulun toiminta ja laatujärjestelmä täyttävät sekä kansalliset kriteerit että eurooppalaiset korkeakoulujen laadunvarmistusta koskevat kriteerit. Auditointi kohdistuu korkeakoulujen menettelytapoihin, joilla se ylläpitää ja kehittää koulutuksen, TKI-toiminnan ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden laatua.

Auditoinnissa käytetyt auditointikriteerit on julkaistu Karvin korkeakoulujen auditointikäsikirjassa. Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005.

Auditointiraportti on luettavissa Karvin auditointialustalla. 

Lisätietoja

  • Rehtori, toimitusjohtaja Mervi Vidgrén, auditointiryhmän puheenjohtaja, puh. 044 785 5001, mervi.vidgren(at)savonia.fi
  • Arviointiasiantuntija Kirsi Mustonen, auditoinnin projektipäällikkö, puh. 029 533 5515, kirsi.mustonen(at)karvi.fi

Sulje