Työelämäläheisyys ja työelämäyhteistyö ammatillisessa koulutuksessa

Ajankohtaista

Arvioinnin loppuraportti julkaistaan 20.9.2022. Lisätietoja.

Kiitos kaikille toukokuun kehittämisseminaariin osallistuneille!

Tutustu koulutuksen järjestäjille ja henkilöstölle suunnattujen kyselyiden ensimmäisiin tuloksiin

Ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä ja henkilöstöltä kerättiin tietoa kyselyillä marras–joulukuussa 2021. Tutustu kyselyiden ensimmäisiin tuloksiin:

Koulutuksen järjestäjät saivat alkuvuodesta 2022 palautteen kyselyistä. Alla nähtävillä järjestäjäkyselyn palaute sekä henkilöstölle suunnatun kyselyn koulutusalakohtaiset palautteet. Palautteissa tuloksia tarkastellaan kansallisella tasolla.

Palaute koulutuksen järjestäjien kyselystä

Koulutusalakohtaiset palautteet

Työelämän edustajia haastatellaan alkuvuodesta 2022

Työpaikkaohjaajien ja työnantajien näkemyksiä työelämässä oppimisesta ja muusta ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa tehtävästä yhteistyöstä kerätään haastatteluilla maaliskuussa 2022. Olemme valinneet eri puolilta Suomea erilaisia koulutuksen järjestäjiä, joiden työelämäkumppaneita haastattelemme. Haastattelut eivät ole koulutuksen järjestäjäkohtaisia, eli niissä ei arvioida yksittäisen järjestäjän toimintaa. Haastattelupyynnöt on lähetetty koulutuksen järjestäjille 16.12.2021.

_____________________________________________________________________________________

Arvioinnin tavoitteet

Koulutuksen työelämävastaavuus ja työelämässä tapahtuvan oppimisen merkitys korostuvat uudistetussa ammatillisessa koulutuksessa. Koulutusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja osaamistarpeita ennakoitaessa tulee tehdä yhteistyötä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Ammatillisen koulutuksen uudistuksen tavoitteena oli tiivistää koulutuksen ja työelämän välistä vuorovaikutusta, jotta voidaan entistä paremmin varmistaa työ- ja elinkeinoelämän muutostarpeiden mukainen koulutustarjonta ja kehittämispalvelut.

Arviointi kohdistuu ammatillisen koulutuksen työelämäläheisyyteen ja työelämäyhteistyöhön liittyviin prosesseihin ja käytäntöihin. Arvioinnissa tuotetaan tietoa koulutuksen järjestäjien ja työelämän yhteistyön rakenteista ja muodoista sekä niiden toimivuudesta ja kehittämistarpeista. Lisäksi tuotetaan tietoa työpaikalla järjestettävän koulutuksen toteutumisesta, toteuttamisen tavoista, toimivuudesta ja vaikuttavuudesta. Arvioinnin loppuraportti julkaistaan alkusyksystä 2022.

Arviointi koskee kaikkia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä, jotka järjestävät perustutkintoja, ammattitutkintoja ja tai erikoisammattitutkintoja.

Arviointitiedon hankinta ja arvioinnin aikataulu

Arvioinnissa kerätään arviointietoa ammatillisen koulutuksen eri toimijatahoilta. Lisäksi hyödynnetään eri valmiita tilasto- ja rekisteriaineistoja kuten Amispalautetta, työpaikkaohjaajakyselyä ja Koski-tietokantaa.

Arviointi perustuu kehittävän arvioinnin periaatteeseen. Koulutuksen järjestäjillä ja opetushenkilöstöllä on mahdollisuus arvioinnin toteuttamisen kautta tunnistaa työelämäyhteistyöhön ja työpaikalla järjestettävään koulutukseen liittyviä vahvuuksiaan, kehittämiskohteitaan ja hyviä käytäntöjään.

Tiedonkeruut koulutuksen järjestäjille ja ammatillisten tutkinnon osien opetushenkilöstölle 

Koulutuksen järjestäjien johdolta ja ammatillisia tutkinnon osia opettavilta kerättiin tietoa kyselyillä 3.11.2021–23.12.2021.

Kyselyt: ks. Materiaaleja.

Tiedonkeruu työpaikkaohjaajille, työnantajille ja opiskelijoille

Työpaikkaohjaajilta ja työnantajilta kerättiin tietoa haastatteluilla alkuvuodesta 2022. Opiskelijoilta, koulutuksen järjestäjiltä sekä ammatillisen koulutuksen sidosryhmiltä kerättiin tietoa kehittämisseminaarissa loppukeväästä 2022.

Arvioinnin tiedonkeruut ovat päättyneet.

Arvioinnin aikataulu

Arviointiryhmä

Arvioinnin toteutuksessa Karvin asiantuntijoita tukee arviointiryhmä, johon kuuluvat

  • Ville Loukusa, työelämäkoordinaattori, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos (Kainuun ammattiopisto)
  • Laura Pylväs, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, yliopistopedagogiikan keskus (HYPE)
  • Kirsi Rasinaho, koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
  • Jenni Taakala, utvecklingsledare, Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen AB (Yrkesinstitutet Prakticum)
  • Matti Tujula, edunvalvonnan asiantuntija, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
  • Mikko Vieltojärvi, asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Materiaaleja

Arvioinnilla tuotetaan tietoa painopisteisiin Koulutusjärjestelmän toimivuuden lisääminen ja Oppimisen ja osaamisen kehittäminen.

Lisätietoja arvioinnista

  • Arviointiasiantuntija Raisa Hievanen, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 029 533 5542
  • Johtava arviointiasiantuntija Paula Kilpeläinen, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 029 533 5557
  • Metodiset kysymykset: Arviointiasiantuntija Mari Huhtanen, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 029 533 5510

Muita Karvin arviointeja, joissa tarkastellaan työelämäläheisyyttä ja työelämäyhteistyötä:

Sulje