Oppimistulosten arvioinnit

Oppimistulosten arviointien tarkoituksena on tuottaa luotettavaa tietoa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden tavoitteiden saavuttamisesta, oppiaineen osaamisen tasosta sekä koulutuksen tasa-arvon toteutumisesta.

Perusopetuksen oppimistulosten arvioinnit arviointisuunnitelmakaudella 2016–2019

Perusopetuksen oppimistulosten pitkittäisarviointi, ensimmäinen vaihe – alkumittaus, 1. lk
Äidinkieli ja kirjallisuus perusopetuksen päättövaiheessa, 9. lk
Toisen kotimaisen kielen – finska – oppimistulosten arviointi ruotsinkielisissä kouluissa, 6. lk
A-englanti, 7. lk
Ruotsi (A- ja B-oppimäärä), 9. lk
Äidinkielen pieni pitkittäisarviointi perusopetuksen päätöstä lukion päättöön
Matematiikka, 9. lk

Perusopetuksen oppimistulosten arvioinnit 2014–2015

Saamen, romani- ja viittomakielen oppimistulosten arviointi, 7.–9. lk
Matematiikan oppimistulosten arviointi perusopetuksen päättövaiheessa, 9. lk
Suomi toisena kielenä -oppimistulosten arviointi perusopetuksen päättövaiheessa, 9. lk
Matematiikan oppimistulosten pitkittäisseuranta
Äidinkieli ja kirjallisuus perusopetuksen päättövaiheessa, 9. lk
Kotitalouden oppimistulosten arviointi perusopetuksen, 9. lk
Vieraiden kielten ja A-ruotsin oppimistulosten arviointi, 9. lk

Arviointien toteutus

Oppimistuloksia arvioidaan otosperustaisesti niin, että tulokset voidaan yleistää koskemaan koko ikäluokkaa. Ruotsinkielisten koulujen otos on suhteessa suurempi vertailtavuuden parantamiseksi.

Oppimistulosten arviointitehtävät perustuvat esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa määriteltyihin tavoitteisiin. Niiden laadintaan osallistuvat kokeneet opettajat ja asiantuntijat. Tehtävät esitestataan, ja parhaat tehtävät valitaan varsinaiseen arviointiin. Lisäksi mukana voi olla aiempien arviointien tehtäviä, mikä takaa eri arviointikertojen vertailtavuuden. Arviointeihin liittyy myös rehtorien, opettajien ja oppilaiden taustakysely.

Otoskoulut ja opetuksen järjestäjät saavat palautteen tuloksistaan suhteutettuna kansalliseen keskiarvoon. Arvioinnin keskeisistä tuloksista laaditaan raportti ja tiivistelmiä eri sidosryhmien ja hyödynsaajien, kuten opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, opettajankoulutuslaitosten, opetuksen järjestäjien, koulujen, opettajien, tarpeisiin. Valmistuneiden arviointien raportit on luettavissa Julkaisut-sivullamme hakuvaihtoehtojen Oppimistulokset ja Esi- ja perusopetus alla.

Opetushallitus aloitti kansalliset oppimistulosten arvioinnit vuonna 1998, ja toiminta siirtyi vuonna 2014 Kansalliseen koulutuksen arviointikeskukseen.

Sulje