Matematiikka, 9. lk

Matematiikan oppimistulosten arviointi perusopetuksen päättövaiheessa järjestettiin otoskouluissa 12.–16.4.2021 (ensimmäinen vaihe) ja 26.–30.4.2021 (toinen vaihe).

Arviointiin osallistuneille kouluille ja opetuksen järjestäjille lähetetään arvioinnin tuloksia koskevat palautteet loka-marraskuussa 2021. Arvioinnin loppuraportti julkaistaan keväällä 2022.

 


01/2019–05/2021

Perusopetuksen 9. luokan matematiikan oppimistulosten arviointi 2021

Huhtikuussa 2021 arvioidaan 9.-luokkalaisten matematiikan osaaminen. Arviointi toteutetaan digitaalisesti ja arvioitavina ovat kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) sisältöalueet: ajattelun taidot ja menetelmät, luvut ja laskutoimitukset, algebra, funktiot, geometria ja tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys. Yleisellä tasolla arviointikysymyksiä on neljä: 1) Missä määrin opetussuunnitelman perusteissa kuvatut matematiikan oppimistavoitteet on saavutettu, 2) kuinka koulutuksellinen tasa-arvo toteutuu koulujen, sukupuolten, kieliryhmien, kuntaryhmien ja maantieteellisten alueiden välillä, 3) mitkä tekijät selittävät osaamisen mahdollisia eroja ja 4) kuinka matematiikan osaaminen on muuttunut aiempien vuosien tuloksista ja mitkä tekijät selittävät osaamisen muutosta.

Saatavaan aineistoon voidaan yhdistää aiempien 9. luokkien aineistoja, jolloin ensimmäisen kerran voidaan kuvata matematiikan osaamisen muuttumista kansallisten aineistojen valossa vuodesta 1998 alkaen. Arvioinnissa hyödynnetään Karvissa valmisteltua viitekehystä matematiikan oppimistuloshankkeiden yhdenmukaistamiseksi (Karvi, 2019). Arviointikokeesta valmistellaan kaksi versiota, joista toinen julkistetaan aineiston analysoinnin jälkeen.

Monivalinta- ja muut suljetut tehtävät kone arvioi suoraan ja antaa välittömän palautteen oppilaille. Tuottamis- ja avotehtävät pisteytetään koneellisesti siten, että opettaja antaa pisteet suoraan järjestelmään ja saa samalla oppilaiden koko kokeen tuloksen. Tässä vaiheessa opettaja saa välittömän tiedon oppilaidensa kokonaisosaamisesta. Kun aineisto on tarkistettu Karvissa, koulut ja järjestäjä saavat tiedon koulujen tuloksista verrattuna kansalliseen keskiarvotietoon.

Kansalliseen otokseen kuuluvia kouluja tiedotetaan arvioinnista syksyllä 2020 ja arviointitehtävät ovat myös muiden kuin otokseen osuneiden koulujen saatavissa maksupalveluna.

Lisätietoa arvioinnista:

Johtava arviointiasiantuntija Jari Metsämuuronen, puh. 029 533 5516, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Arviointiasiantuntija Saara Nousiainen, puh. 029 533 5538, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Arvioinnin tietosuojaseloste:

Tietosuojaseloste, Matematiikka (PDF)

Sulje