Teema- ja järjestelmäarvioinnit

Esi- ja perusopetuksen teema-arvioinnit kohdistuvat johonkin sisällölliseen kokonaisuuteen tai aihepiiriin. Kohteena voi olla myös tietyn koulutusmuodon tilan arviointi. Järjestelmäarvioinneissa voidaan myös tarkastella koulutusjärjestelmän kokonaisuutta tai sen osa-aluetta.  Arvioinnin kohteena voivat olla koulutuspolitiikka ja sen toimeenpano tai koulutusjärjestelmän uudistamis- ja kehittämisprosessit. Arvioinnit voivat kohdistua yhteen koulutusasteeseen tai kattaa useita koulutusasteita.

Arviointihanketta varten muodostetaan monitahoinen suunnittelu- ja arviointiryhmä. Arvioinneissa käytetään osallistavia ja monipuolisia menetelmiä. Olennaista on eri sidosryhmien näkökulmien huomioon ottaminen, arvioitavan ilmiön kriittinen ja syvällinen tarkastelu sekä koko­naisvaltaisen kuvan hahmottaminen arvioitavasta kohteesta.

Teema- ja järjestelmäarvioinnit arviointisuunnitelmakaudella 2016–2019

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjien laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteet
Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa
Valtiontalouden säästöjen vaikutukset sivistyksellisiin oikeuksiin
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointi
Työrauha ja turvallinen oppimisympäristö kouluissa ja oppilaitoksissa
Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanon arviointi (OPS-arviointi 2016–2020)
Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa
Maahanmuuttajien koulutukseen integroitumisen hyviä käytäntöjä
Kaksi- ja monikielisyyden tarkastelu ruotsinkielisissä kouluissa
Maahanmuuttajien koulutuspolut

 

Sulje