Teema- ja järjestelmäarvioinnit

Esi- ja perusopetuksen teema-arvioinnit kohdistuvat johonkin sisällölliseen kokonaisuuteen tai aihepiiriin. Kohteena voi olla myös tietyn koulutusmuodon tilan arviointi. Järjestelmäarvioinneissa voidaan myös tarkastella koulutusjärjestelmän kokonaisuutta tai sen osa-aluetta.  Arvioinnin kohteena voivat olla koulutuspolitiikka ja sen toimeenpano tai koulutusjärjestelmän uudistamis- ja kehittämisprosessit. Arvioinnit voivat kohdistua yhteen koulutusasteeseen tai kattaa useita koulutusasteita.

Arviointihanketta varten muodostetaan monitahoinen suunnittelu- ja arviointiryhmä. Arvioinneissa käytetään osallistavia ja monipuolisia menetelmiä. Olennaista on eri sidosryhmien näkökulmien huomioon ottaminen, arvioitavan ilmiön kriittinen ja syvällinen tarkastelu sekä koko­naisvaltaisen kuvan hahmottaminen arvioitavasta kohteesta.

Käynnissä olevat arvioinnit

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanon arviointi (OPS-arviointi 2016–2020) Maahanmuuttajien koulutuspolut 
Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa  

Juuri päättyneet arvioinnit

Maahanmuuttajien koulutukseen integroitumisen hyviä käytäntöjä
Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjien laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteet
Kaksi- ja monikielisyyden tarkastelu ruotsinkielisissä kouluissa
Valtiontalouden säästöjen vaikutukset sivistyksellisiin oikeuksiin
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointi
Työrauha ja turvallinen oppimisympäristö kouluissa ja oppilaitoksissa

 

Sulje