Teema- ja järjestelmäarvioinnit

Esi- ja perusopetuksen teema-arvioinnit kohdistuvat johonkin sisällölliseen kokonaisuuteen tai aihepiiriin. Kohteena voi olla myös tietyn koulutusmuodon tilan arviointi. Järjestelmäarvioinneissa voidaan myös tarkastella koulutusjärjestelmän kokonaisuutta tai sen osa-aluetta.  Arvioinnin kohteena voivat olla koulutuspolitiikka ja sen toimeenpano tai koulutusjärjestelmän uudistamis- ja kehittämisprosessit. Arvioinnit voivat kohdistua yhteen koulutusasteeseen tai kattaa useita koulutusasteita.

Arviointihanketta varten muodostetaan monitahoinen suunnittelu- ja arviointiryhmä. Arvioinneissa käytetään osallistavia ja monipuolisia menetelmiä. Olennaista on eri sidosryhmien näkökulmien huomioon ottaminen, arvioitavan ilmiön kriittinen ja syvällinen tarkastelu sekä koko­naisvaltaisen kuvan hahmottaminen arvioitavasta kohteesta.

Käynnissä olevat arvioinnit

Valmistava opetus ja oppilaan oman äidinkielen opetus (VOMA-arviointi)
Selvitys sukupuolten välisten ja sisäisten oppimistuloserojen syistä ja taustoista
Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanon arviointi (OPS-arviointi 2016–2020)
Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen
Kiusaamista ehkäisevien sekä hyvinvointia ja työrauhaa parantavien menetelmien arviointi
Sitouttavan kouluyhteisötyön arviointi
Sosiaalinen yhteenkuuluvuus -tutkimushanke (2021–2024)
Saamen kielten etäopetuspilotin arviointi

 

Päättyneet arvioinnit

Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa  
Maahanmuuttajien koulutuspolut 
Maahanmuuttajien koulutukseen integroitumisen hyviä käytäntöjä
Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjien laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteet
Kaksi- ja monikielisyyden tarkastelu ruotsinkielisissä kouluissa
Valtiontalouden säästöjen vaikutukset sivistyksellisiin oikeuksiin
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointi
Työrauha ja turvallinen oppimisympäristö kouluissa ja oppilaitoksissa

 

Sulje