Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanon arviointi (OPS-arviointi 2016–2020)

10/2016–12/2020

Esite: OPS-arviointi 2016–2020 (PDF)

Arviointihankkeen erillissivusto: ops-arviointi.karvi.fi – arviointihankkeen tarkempi esittely

Arvioinnin tehtävät ja tavoitteet

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanon arvioinnin tehtävänä on tuottaa tietoa opetuksen ohjausjärjestelmien toimivuudesta, vaikuttavuudesta ja opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista edistävistä ja estävistä tekijöistä. Arvioinnin tavoitteena on hyödyntää jo arviointiprosessin aikana opetuksen ohjausjärjestelmän ja koulutyön kehittämistä.

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanoa arvioidaan sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla tarkastelemalla:

 • opetuksen valtakunnallisten tavoitteiden saavuttamista
 • tuntijakouudistuksen toimivuutta
 • opetussuunnitelmien perusteiden sisällöllisten ja pedagogisten tavoitteiden saavuttamista
 • opetussuunnitelmien valmistelua, käyttöönottoa ja toimivuutta
 • opetussuunnitelmien toimivuutta koulun strategisen ja pedagogisen kehittämisen välineenä
 • paikallisten tuntijakoratkaisujen vaikutusta opetussuunnitelman sisällöllisten tavoitteiden saavuttamiseen
 • oppimiskäsitystä, laaja-alaista osaamista, eheyttämistä, monialaisia oppimiskokonaisuuksia, oppimisympäristöjä ja työtapoja osana opetuksen kehittämistä.

OPS-arviointi 2016–2020 koostuu neljästä osahankkeesta

1. Opetussuunnitelmien perusteiden toimivuus ja paikallisten opetussuunnitelmien valmistelu ja  käyttöönotto

 • Ensimmäisessä osahankkeessa (2016–2018) arvioidaan paikallisia tuntijakoratkaisuja ja tuntijaon toimivuutta sekä opetussuunnitelmien laadinta- ja käyttöönottoprosesseja. Tavoitteena on tuottaa tietoa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien sisällöllisten tavoitteiden saavuttamisesta sekä tuntijakouudistuksen ja opetussuunnitelmien perusteiden toimivuudesta koulun strategisen ja pedagogisen kehittämisen työvälineenä.

2. Oppimiskäsitys ja laaja-alainen osaaminen

 • Toisessa osahankkeessa (2018–2019) arvioinnin kohteina ovat oppimiskäsitys ja laaja-alainen osaaminen. Arvioinnissa tarkastellaan oppimiskäsityksen toteutumista koulujen ja esiopetusyksiköiden arjessa sekä selvitetään, miten laaja-alainen osaaminen opetuksen tavoitteena on esi- ja perusopetuksessa ymmärretty ja miten sitä on jäsennetty.

3. Oppimisympäristöt ja eheyttäminen

 • Kolmannessa osahankkeessa (2019–2020) jatketaan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden tavoitteiden ja sisältöjen toteutumisen tarkastelua paikallisella tasolla. Keskeisiä arvioitavia teemoja ovat oppimisympäristöt ja työtavat sekä eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet osana perusopetuksen toimintakulttuuria.

4. Esi- ja perusopetus opetuksellisena ja kasvatuksellisena kokonaisuutena (synteesi)

 • Neljännessä osahankkeessa (2019–2020) tarkastellaan esi- ja perusopetusta opetuksellisena ja kasvatuksellisena kokonaisuutena sekä esi- ja perusopetuksen yhtenäisyyttä tukevan toimintakulttuurin toteutumista. Tässä synteesivaiheessa kerätään seuranta-aineisto ja tarkastellaan hankkeen eri vaiheiden arviointituloksia kokonaisuutena erityisesti opetuksen valtakunnallisten tavoitteiden ja esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden tavoitteiden saavuttamisen näkökulmista. Arvioinnin eri osahankkeiden tulosten perusteella voidaan tarkastella, miten opetussuunnitelman perusteiden linjaukset ja tavoitteet on viety opetussuunnitelmiin ja edelleen vuosisuunnitelmiin sekä miten ne ovat ohjanneet esi- ja perusopetuksen kehittämistä.

Arvioinnin kohdejoukot ja raportointiaikataulu

OPS-arvioinnin arviointiasetelma (PDF)

Lisätietoja

Jaana Saarinen, puh. 029 533 5537, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Salla Venäläinen, puh. 029 533 5549, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Asiasanat

opetussuunnitelma, OPS, esi- ja perusopetus


Lataa OPS-arvioinnin tietosuojaseloste (PDF)

Sulje