Karvi

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) vastaa opetuksen ja koulutuksen kansallisesta arvioinnista. Karvin toimiala kattaa koko koulutusjärjestelmän varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen.

Arviointitietoa ja tukea koulutuksen kehittämiseen

Karvi arvioi koulutusta sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen toimintaa. Lisäksi arviointikeskus toteuttaa perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen oppimistulosten arviointeja.

Karvi myös tukee opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä, korkeakouluja sekä päätöksentekijöitä monin tavoin:

  • järjestää arviointiin ja laadunhallintaan liittyvää koulutusta
  • tukee vertailukehittämistä (benchmarking)
  • tiedottaa aktiivisesti arviointien tuloksista
  • edistää arviointiin liittyvää tutkimustoimintaa
  • antaa lausuntoja
  • tekee kansainvälistä yhteistyötä.


Miksi koulutusta arvioidaan?

Arvioinneilla kehitetään koulutusta, tuetaan oppimista ja varmistetaan koulutuksen laatua.

Arvioinnit tuottavat tietoa koulutuksen paikalliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen päätöksentekoon, kehittämistyöhön ja kansainväliseen vertailuun.

 

Kaikki Karvin arviointiraportit ovat julkisia ja ladattavissa arviointikeskuksen verkkosivuilta. Keskus toimittaa arviointiin osallistuville niitä koskevat arviointitulokset ja -palautteet.

Koulutuksen arviointisuunnitelma vuosille 2016−2019 sisältää kuluvan arviointisuunnitelmakauden arviointihankkeet sekä arviointijärjestelmän ja arviointimenetelmien kehittämisen linjaukset.

Napsauta kuvaa ja tutustu Karvin toimintaan arviointisuunnitelmakaudella 2016–2019:

Arviointia myös tilaustyönä

Maksuttoman arviointitoiminnan rinnalla Karvi tarjoaa maksullisia palveluita kotimaassa ja ulkomailla toimiville koulutusorganisaatioille sekä muille asiakkailleen. Maksullisia palveluita tuotetaan toimeksiantoihin, tilauksiin, pyyntöihin tai kilpailuttamiseen perustuen.

Esimerkkejä palveluista ovat ulkoiset auditoinnit/arvioinnit ja tekniikan alan koulutusohjelma-arvioinnit. Lisäksi arviointikeskus tarjoaa oppimistulosten arvioinnin otoksen ulkopuolelle jääville perusopetuksen järjestäjille ja kouluille mahdollisuuden hankkia maksullisena vastaava arviointi. Arviointikeskus voi myös tuottaa asiakkailleen lyhyt- ja pitkäkestoista koulutusta.

Näin olemme organisoituneet

Karvi on itsenäinen viranomainen, joka toimii Opetushallituksen erillisyksikkönä. Karvi koostuu

  • yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen yksiköstä
  • ammatillisen koulutuksen yksiköstä
  • korkeakoulutuksen ja vapaan sivistystyön yksiköstä
  • yhteisistä kehittämispalveluista.

Karvin henkilökunnan kokonaismäärä on noin 50. Päätoimipaikka on Helsingissä, ja osa keskuksen toiminnoista sijaitsee Jyväskylässä.

Arviointikeskuksen yhteydessä toimii valtioneuvoston nimittämä arviointineuvosto ja opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämä Korkeakoulujen arviointijaosto.

Karvin organisaatiokaavio

 


Riippumattomuus ja kehittävä arviointi toimintaperiaatteina

Arviointikeskuksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat arvioinnin riippumattomuus ja kehittävä arviointi.

Riippumattomuudella tarkoitetaan arviointien menetelmien, organisoinnin ja tulosten vapautta esimerkiksi oppilaitosten, opetus- ja kulttuuriministeriön ja muiden tahojen vaikutuksesta.

Kehittävä arviointi korostaa
• osallistavuutta
• arvioinnin toteuttajan ja arviointiin osallistuvan välistä luottamusta
• koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen vastuuta toimintansa laadun kehittämisestä.

Arviointikeskuksen toimintaperiaatteet on täsmennetty Karvin strategiassa.

 

Karvin esite

Ennakoivaa ja vaikuttavaa arviointia 2020 – Karvin strategia

Koulutuksen arviointisuunnitelman vuosille 2016−2019