Karvi

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on itsenäinen koulutuksen arviointiviranomainen, joka toimii Opetushallituksen erillisyksikkönä. Karvi toteuttaa koulutukseen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien toimintaan liittyviä arviointeja varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Arviointikeskus koostuu arviointineuvostosta, korkeakoulujen arviointijaostosta ja neljästä osaamisyksiköstä: yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen, ammatillisen koulutuksen sekä korkeakoulutuksen ja vapaan sivistystyön yksiköstä sekä yhteisistä kehittämispalveluista.

Arviointikeskuksen tehtävänä on toteuttaa koulutukseen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen toimintaan liittyviä arviointeja. Lisäksi arviointikeskus toteuttaa perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen oppimistulosten arviointeja.

Keskuksen tehtävänä on myös tukea opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä ja korkeakouluja arviointia ja laadunhallintaa koskevissa asioissa sekä kehittää koulutuksen arviointia. Arviointikeskuksen tehtävistä ja organisoinnista säädetään laissa 1295/2013, asetuksissa 1317/2013 ja 1136/2018, laissa 582/2015 sekä laissa Opetushallituksesta.

Arviointien tavoitteena on kehittää koulutusta ja tukea oppimista sekä varmistaa koulutuksen laatua. Arvioinnit tuottavat lisäksi tietoa koulutuksen paikalliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen päätöksentekoon sekä kehittämistyöhön ja kansainväliseen vertailuun.

Organisaatio

Henkilökunnan kokonaismäärä on noin 50. Päätoimipaikka on Helsingissä, ja osa keskuksen toiminnoista sijaitsee Jyväskylässä.

Arviointikeskuksen yhteydessä toimii valtioneuvoston nimittämä arviointineuvosto, joka seuraa ja kehittää keskuksen toimintaa ja laatii toiminnan strategiset linjaukset. Korkeakoulujen arviointijaosto päättää puolestaan korkeakoulujen arviointien projektisuunnitelmista, suunnittelu- ja arviointiryhmistä sekä laatujärjestelmien auditointien lopputuloksista. Arviointikeskus voi myös asettaa neuvottelukuntia sekä muita jaostoja.

Toimintaperiaatteet

Arviointikeskuksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat arvioinnin riippumattomuus ja kehittävä arviointi.

Riippumattomuudella tarkoitetaan arviointien menetelmien, organisoinnin ja tulosten vapautta esimerkiksi oppilaitosten, opetus- ja kulttuuriministeriön ja muiden tahojen vaikutuksesta.

Kehittävä arviointi korostaa osallistavuutta sekä arvioinnin toteuttajan ja arviointiin osallistuvan välistä luottamusta ja koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen vastuuta toimintansa laadun kehittämisestä. Kehittävässä arvioinnissa menetelmät räätälöidään arvioinnin tavoitteiden ja arvioitavan teeman mukaan.

Arviointikeskuksen toimintaperiaatteet on täsmennetty Karvin strategiassa.

Arviointitoiminta

Arviointikeskus toteuttaa järjestelmä- ja teema-arviointeja, oppimistulosten arviointeja sekä koulutusalakohtaisia arviointeja. Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointeja jatketaan vuoteen 2018 asti aiemmin sovitun aikataulun mukaisesti. Laatujärjestelmien auditointeja voidaan toteuttaa myös muilla koulutusasteilla.

Arviointineuvostolla on keskeinen rooli arviointikohteiden määrittämisessä, sillä neuvosto laatii esityksen Kansallisesta arviointisuunnitelmasta opetus- ja kulttuuriministeriölle. Koulutuksen arviointisuunnitelma vuosille 2016−2019 sisältää kuluvan arviointisuunnitelmakauden arviointihankkeet sekä arviointijärjestelmän ja arviointimenetelmien kehittämisen linjaukset.

Napsauta kuvaa ja tutustu Karvin toimintaan arviointisuunnitelmakaudella 2016–2019:

Koulutuksen järjestäjien tukeminen

Arviointikeskus tukee opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä, korkeakouluja sekä päätöksentekijöitä eri tavoin. Se järjestää arviointiin ja laadunhallintaan liittyvää koulutusta, tukee vertailukehittämistä (benchmarking), tiedottaa aktiivisesti arviointien tuloksista, edistää arviointiin liittyvää tutkimustoimintaa, antaa lausuntoja ja tekee kansainvälistä yhteistyötä. Kaikki arviointiraportit ovat julkisia ja ladattavissa arviointikeskuksen verkkosivuilta. Keskus toimittaa arviointiin osallistuville niitä koskevat arviointitulokset ja -palautteet.

Palvelut

Maksuttoman arviointitoiminnan rinnalla arviointikeskus tarjoaa maksullisia palveluita kotimaassa ja ulkomailla toimiville koulutusorganisaatioille sekä muille asiakkailleen. Maksullisia palveluita tuotetaan toimeksiantoihin, tilauksiin, pyyntöihin tai kilpailuttamiseen perustuen. Esimerkkejä arviointikeskuksen maksullisista palveluista ovat ulkoiset auditoinnit/arvioinnit ja tekniikan alan koulutusohjelma-arvioinnit. Lisäksi arviointikeskus tarjoaa oppimistulosten arvioinnin otoksen ulkopuolelle jääville perusopetuksen järjestäjille ja kouluille mahdollisuuden hankkia maksullisena vastaava arviointi. Arviointikeskus voi myös tuottaa asiakkailleen lyhyt- ja pitkäkestoista koulutusta.

Hinnoittelussa noudatetaan arviointikeskuksen vahvistamaa palveluhinnastoa. Palvelut on jaettu kahteen kategoriaan. Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit ovat julkisoikeudellisia palveluita, ja niiden hinnoittelu perustuu asetukseen (1136/2018). Muut maksulliset palvelut hinnoitellaan liiketaloudellisin periaattein.

Karvin esite

Ennakoivaa ja vaikuttavaa arviointia 2020 – Karvin strategia

Koulutuksen arviointisuunnitelman vuosille 2016−2019