Lausunnot

Karvi antaa vuosittain useita asiantuntijalausuntoja osana toimintaansa. Viimeisimmät lausuntomme näet alta. Katso myös ruotsinkieliset lausuntomme.

 

Lausunto 14.3.2023
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallisesta hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunto 26.1.2023
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto sitouttavan kouluyhteistyön muutoksista perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2014

Lausunto 25.1.2023
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta 

Lausunto 9.1.2023
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) lausunto Valtioneuvoston selonteosta oikeudenhoidosta

Lausunto 29.11.2022
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto luonnoksesta perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen sekä perusopetusasetuksen muuttamisesta, VN/27273/2022

Lausunto 4.11.2022
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategiasta

Lausunto 3.11.2022
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto Lapsiasianeuvottelukunnalle aiheesta ”Lapsen oikeus turvallisuuteen – miten voimme vahvistaa lasten turvallisuuden kokemusta?” 

Lausunto 25.10.2022
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto Valtioneuvoston selvityksestä: EU; Tie koulumenestykseen, suositus

Lausunto 17.10.2022
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto Valtioneuvoston tasa-arvopoliittisesta selonteosta, VNS 5/2022 vp

Lausunto 7.10.2022
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen asiantuntijalausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Lausunto 3.10.2022
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023, HE 154/2022 vp

Lausunto 27.9.2022
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta, HE 177/2022 vp

Lausunto 27.9.2022
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto lukiokoulutuksen laatustrategialuonnoksesta 

Lausunto 23.9.2022
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto ehdotuksesta perusopetuksen 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteereiksi

Lausunto 7.6.2022
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle kotoutumisen edistämisestä annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (VN/31974/2021) 

Lausunto 4.5.2022
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Lausunto 22.4.2022
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto mietinnöistä koskien yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta

Lausunto 4.4.2022
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto sivistysvaliokunnalle poikkeustilanteiden vaikutuksista osaamis-, hyvinvointi- ja turvallisuusvajeeseen

Lausunto 4.4.2022
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Lausunto 1.4.2022
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto osaamisen kohtaanto-ongelmasta

Lausunto 21.3.2022
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto eduskunnan tarkastusvaliokunnan tutkimusjulkaisuun 1/2022 Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palvelurakenne, rahavirrat sekä seurannan haasteet 

Lausunto 20.3.2022
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto opettajarekisteriä ja opettajatiedonkeruuta koskevasta selvityksestä

Lausunto 7.3.2022
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto Lapsiasiavaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle K 3/2022 vp

Lausunto 3.3.2022
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi valtakunnallisiksi opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta, VN/30209/2021

Lausunto 2.3.2022
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto 23.2.2022
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Lausunto 18.2.2022
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen asiantuntijalausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Lausunto 28.1.2022
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän avoimuusrekisterilakia koskevasta mietinnöstä

Lausunto 14.1.2022
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi tilastokeskuksesta annetun lain ja tilastolain muuttamisesta

Lausunto 7.1.2022
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto työryhmän ehdotuksesta Lanzaroten sopimuksen kansalliseksi toimeenpanosuunnitelmaksi vuosille 2022-2025

Lausunto 26.11.2021
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto luonnoksesta kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiksi 2021

Lausunto 25.11.2021
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto varhaiskasvatussuunnitelman perusteluonnoksesta 

Lausunto 18.11.2021
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen koulutusvastuiden muuttamista koskevista esityksistä

Lausunto 19.10.2021
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto kansallisesta LUMA-strategiasta 

Lausunto 18.10.2021
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022 HE 146/2021 vp 

Lausunto 14.10.2021
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto kansallisesta lukutaitostrategiasta

Kannanotto 23.9.2021
Millaista koulutusta ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja ympäristökestävyyden edistämiseksi tarvitaan? – Karvin kannanotto Euroopan komission julkiseen kuulemiseen ympäristökestävyyskoulutuksesta 

Lausunto 22.9.2021
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto valtioneuvoston selontekoon kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista (VNS 6/2021 vp)

Lausunto 31.8.2021
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto hallituksen esityksestä oppilas- ja opiskelijahuoltolain, terveydenhuoltolain sekä korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Lausunto 23.6.2021
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta (VN/477/2021)

Lausunto 22.6.2021
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta (vn/1093/2021)

Lausunto 18.5.2021
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi HE 76/2021 vp

Lausunto 17.5.2021
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto koskien valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022–2025, VNS 3/2021 vp

Lausunto 12.5.2021
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto Valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta, VNS 1/2021 vp

Lausunto 7.5.2021
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto koskien korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmaa

Lausunto 12.3.2021
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto koskien luonnosta hallituksen selonteoksi kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista (VN/1281/2020) 

Lausunto 26.2.2021
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto luonnoksesta tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteista

Lausunto 26.2.2021
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto koskien Lukiodiplomiselvitystä 2020 

Lausunto 11.2.2021:
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto koskien Valtioneuvoston selontekoa kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:stä: Kohti hiili-neutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa (VNS 3/2020 vp)

Lausunto 11.2.2021
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (HE 241/2020)

Lausunto 22.1.2021:
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto koskien luonnosta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi (VN/1972/2020) 

Lausunto 19.11.2020:
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto koskien kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteluonnosta (oph-4317-2020)

Lausunto 10.11.2020:
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, HE 173/2020 vp

Lausunto 27.10.2020:
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Lausunto 21.10.2020:
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi 2021, Perusvalmiuksien oppiminen, HE 146/2020 vp

Lausunto 21.10.2020:
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi 2021, Varhaisen tuen toimivuus, HE 146/2020 vp

Sulje