Lausunnot

Lausunto 23.6.2021
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta (VN/477/2021)

Lausunto 22.6.2021
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta (vn/1093/2021)

Lausunto 4.6.2021
Utlåtande till justitieministeriet (VN/ 12556/ 2021) angående Republikens presidents förordning om yrkeshögskoleexamina avlagda på Åland

Lausunto 18.5.2021
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi HE 76/2021 vp

Lausunto 17.5.2021
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto koskien valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022–2025, VNS 3/2021 vp

Lausunto 12.5.2021
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto Valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta, VNS 1/2021 vp

Lausunto 7.5.2021
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto koskien korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmaa

Lausunto 12.3.2021
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto koskien luonnosta hallituksen selonteoksi kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista (VN/1281/2020) 

Lausunto 26.2.2021
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto luonnoksesta tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteista

Lausunto 26.2.2021
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto koskien Lukiodiplomiselvitystä 2020 

Lausunto 11.2.2021:
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto koskien Valtioneuvoston selontekoa kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:stä: Kohti hiili-neutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa (VNS 3/2020 vp)

Lausunto 11.2.2021
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (HE 241/2020)

Lausunto 22.1.2021:
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto koskien luonnosta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi (VN/1972/2020) 

Lausunto 19.11.2020:
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto koskien kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteluonnosta (oph-4317-2020)

Lausunto 10.11.2020:
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, HE 173/2020 vp

Lausunto 27.10.2020:
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Lausunto 21.10.2020:
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi 2021, Perusvalmiuksien oppiminen, HE 146/2020 vp

Lausunto 21.10.2020:
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi 2021, Varhaisen tuen toimivuus, HE 146/2020 vp

Sulje