Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi valtakunnallisiksi opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta, VN/30209/2021

Lausunto 3.3.2022 OPH-492-2022

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (jäljempänä Karvi) kiittää mahdollisuudesta antaa asiantuntijalausuntonsa koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta.

Karvi kannattaa ehdotusta muuttaa valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettua lakia, jolla mahdollistetaan Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittamien ja ELY-keskusten hankkimien koulutusten tietojen tallentaminen valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain mukaisiin tietovarantoihin.

Karvi kannattaa myös ehdotusta, jolla velvoitettaisiin vapaan sivistystyön oppilaitoksia tallentamaan taiteen perusopetuksessa saavutetun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyviä suoritustietoja Koski-tietovarantoon.

Karvi painottaa, että viranomaisten mahdollisuus saada keskitetysti edellä mainittuja tietoja esim. tilastointiin ja päätöksentekoon on myös Karville koulutuksen arvioinnin ja osaamisen arvioinnin näkökulmasta tärkeää. Karvi tiedostaa, että esitetty lakimuutos osaltaan lisää koulutusten ylläpitäjille velvoitteita, mutta toisaalta keventää Karvin samaisille ylläpitäjille kohdistuvia tiedonkeruita.

 

KANSALLINEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUS

Harri Peltoniemi                                                            Hannele Seppälä
Johtaja                                                                          Yksikön johtaja

 

Sulje