Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto hallituksen esityksestä oppilas- ja opiskelijahuoltolain, terveydenhuoltolain sekä korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Lausunto 31.8.2021

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) lausunnon oppilas- ja opiskelijahuoltolain, terveydenhuoltolain sekä korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta näet kokonaisuudessaan lausuntopalvelu.fi-sivustolta. Sivusto näyttää kaikkien lausunnonantajien lausunnot. Jos haluat nähdä vain Karvin lausunnon, suodata Karvin vastaukset kohdassa ”Kaikki lausunnonantajat”.

Tiivistelmän lausunnon keskeisestä sisällöstä voit lukea alta.

Karvin lausunto hallituksen esityksestä oppilas- ja opiskelijahuoltolain, terveydenhuoltolain sekä korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunta hyväksyi kesäkuussa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevan esityksen. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu siirretään kunnilta uudelle hallintotasolle eli hyvinvointialueille. Myös opiskeluhuoltopalvelut siirtyvät hyvinvointialueen järjestämisvastuulle. Lausunnolla olevan esityksen tavoitteena on varmistaa riittävä yhteistyö kunnan ja hyvinvointialueen välillä opiskeluhuollossa. Esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi säännöksiä, jotka koskevat hyvinvointialueen ja kunnan yhteistyötä opiskeluhuollossa. Myös oppilaan ja opiskelijan henkilötietojen suojaa, osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta vahvistettaisiin opiskeluhuollon kirjaamista, rekisteröintiä ja salassapitoa koskevilla muutoksilla sekä muutoksella koskien yhteydenottoa opiskeluhuoltopalveluihin.

Karvi kannattaa alueellisen opiskeluhuollon yhteistyöryhmän perustamista sekä alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman laatimista, mutta korostaa, että suunnitelmassa ja yhteistyöryhmässä tulee huomioida riittävästi koulujen ja oppilaitosten arjen tuntemus sekä lasten ja nuorten osallisuus ja äänen kuuleminen. Karvin lausunnossa korostetaan, että yhteisöllinen opiskeluhuolto ja ennaltaehkäisevän työn resurssointi tulee varmistaa uudistuksessa. Karvi pitää tärkeänä, että oppilaiden osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta vahvistetaan ja yhteydenotto opiskeluhuoltopalveluihin tapahtuisi yhteisymmärryksessä oppilaan kanssa. Karvi huomauttaa, että koulun henkilökunnan osaamista avun tarpeen tunnistamiseen ja oikea-aikaiseen toimintaan on tärkeä vahvistaa. On tärkeä varmistaa, ettei avun saaminen viivästy, mikäli yhteisymmärrystä yhteydenottoon ei synny.

Sulje