Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto kansallisesta LUMA-strategiasta

Lausunto 19.10.2021

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) kommentoi LUMA-strategiaa organisaatioroolissa. Alta näet Karvin vastaukset lausuntopyynnön eri kohtiin.

Kohta 1: Johdanto
On hienoa, että kansallinen LUMA-strategia on valmisteltu. Strategiassa on otettu esiin eri näkökulmia, ja se huomioi yhteiskunnan eri tasoja ja eri kohderyhmiä. Karvin näkökulmasta strategia kaipaa kuitenkin lisää konkretiaa, johdonmukaisuutta ja syvyyttä. Kappaleet poukkoilevat aiheesta toiseen varsin yleisellä tasolla, ja tavoitteet ovat epäselviä. Koko strategia on varsin suppea, eikä se kuvaa toimenpiteitä, joilla tavoitteisiin päästään. Vaarana on, että toivotut vaikutukset eivät toteudu. Strategiaan tarvitaan selkeämpi struktuuri, perustelut ja lähteet.

Kohta 2: Haasteita kansallisen LUMA-osaamisen kannalta
Haasteita ei ole kuvattu yhtenäisesti, eikä niistä muodostu kokonaiskuvaa.

Kaikkien esille nostettujen haasteiden kohdalla tulisi kuvata toimenpiteet, joita tarvitaan tavoitteen saavuttamiseksi.

Strategiassa on tunnistettu varhaiskasvatuksen opettajien rooli matemaattisten taitojen kehittymisessä. Perusopetuksen merkitystä olisi syytä korostaa enemmän ja suoremmin, sillä perusopetuksen tulee taata jokaiselle oppilaalle LUMA-aineiden perustaidot ja valmiudet kehittää osaamistaan. Osaamistasoa tulee nostaa kaikilla koulutusasteilla. Strategia kannattaisi kytkeä konkreettisesti perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja ammatillisen koulutuksen tutkintojen perusteisiin.

Kohta 3: LUMA-visio
Visio on laimea, ja yhden sanan (”riittävästi”) päässä nykytilasta. Viimeinen sivulause ei kuulu visioon.

Kohta 4: LUMA-strategian päätavoitteet
Tavoitteet voisivat olla aktiivisempia ja konkreettisempia. Otsikkoina toimivat tavoitteet ja niitä kuvaavat kappaleet eivät kaikissa kohdissa vastaa sisällöllisesti toisiaan.

Strategia korostaa erillisiä LUMA-aloja. On kuitenkin tärkeää huomioida, että matematiikka on työkalu, jota tarvitaan jollain tavalla lähes kaikilla aloilla ja arkipäivän elämässä. Matematiikan taitoja ei siis voida ajatella irrallisina ja vain tietyille aloille kuuluvina. Osaamistason nostamista pitäisi korostaa kaikilla koulutusasteilla.

Kohta 5: Strategian seuranta
Seuranta-osio on keskeneräinen. Tavoitteet ja toimenpiteet tarvitaan ennen seurantaa. Konkretiaa tarvitaan jo strategiavaiheessa.

Sulje