Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän avoimuusrekisterilakia koskevasta mietinnöstä

Lausunto 28.1.2022 VN/4118/2019

Lausunnonantajan lausunto

Kannatatteko avoimuusrekisterin perustamista Suomeen?

Kyllä

Mikä esillä olevista kolmesta avoimuusrekisterin soveltamisalavaihtoehdosta tulisi valita (eli mihin tahoihin kohdistuvaa lobbausta ilmoitusvelvollisuuden tulisi koskea)?

Koko valtionhallinto

Yleiset huomiot esityksestä 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) kiittää mahdollisuudesta lausua parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän avoimuusrekisterilakia koskevasta mietinnöstä.

Karvi kannattaa ehdotusta avoimuusrekisterin perustamisesta Suomeen ja sen soveltamisalan kattamista koko valtionhallintoon. Karvi pitää tärkeänä myös avoimuusrekisterilain toteutumisen systemaattista seurantaa ja jälkiarviointia.

Sulje