Painopistekohtaisen tiedon tuottaminen

Painopistekohtaisen tiedon tuottaminen on Karvin toimintaan sisältyvä tehtävä. Painopistekohtaisella tiedolla tarkoitetaan tiedon tuottamista ennalta määritetyistä ja yhteiskunnallisesti merkittävistä painopisteistä. Painopistekohtaisella tiedolla pyritään tukemaan päätöksentekoa ja kehittämistyötä yhteiskunnan ja koulutusjärjestelmän tasolta paikalliselle tasolle.

Tiedon tuottamisen painopisteet määritellään Karvin toimintaa ohjaavassa koulutuksen arviointisuunnitelmassa. Karvi koostaa koko arviointitoiminnan kattavia painopistejulkaisuja jokaisesta painopistealueesta vähintään kerran meneillään olevan nelivuotisen arviointisuunnitelmakauden aikana. Joulukuussa 2021 julkaistiin ensimmäinen painopistejulkaisu painopisteestä Yhdenvertaisuuden edistäminen: Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus koulutuksessa – kansallisia arviointituloksia. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Tiivistelmät 16:2021. 

Painopisteisiin liittyvää tietoa tuotetaan osaltaan myös osana Karvin asiantuntijalausuntoja.

Arviointitoiminnan painopisteet

Arviointitoiminnan painopisteet suunnitelmakaudella 2020–2023 ja kysymykset, joihin painopisteillä pyritään vastaamaan, ovat:

Arviointitoiminnan painopisteet.

 

Painopistekohtaisen tiedon tuottaminen hankkeittain

Alla olevasta taulukosta näet, mihin painopisteisiin Karvin arviointisuunnitelmakauden 2020–2023 arviointihankkeet tuottavat tietoa. Lisätietoa yksittäisestä hankkeesta voit lukea klikkaamalla hankkeen otsikkoa. Huomaathan, että arvioinneilla, jotka eivät vielä ole alkaneet, ei tällä hetkellä ole omia sivuja. Arviointihankkeiden tarkemmat aikataulut näet Arviointisuunnitelman liitteestä Hankkeet vuosittain (s. 32).

Arviointi Oppimisen ja osaamisen kehittäminen Yhden-vertaisuuden edistäminen Koulutus-järjestelmän toimivuuden lisääminen Jatkuvan kehittämisen tukeminen
Varhaiskasvatus
Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun 2. vaiheen arviointi
Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin kehittäminen ja järjestäjien tukeminen
Varhaiskasvatuksen johtamisen nykytila, vahvuudet ja kehittämiskohteet
Arviointi viisivuotiaiden pedagogiikasta ja taito- ja taidekasvatuksen nykytilasta ja kehittämistarpeista varhaiskasvatuksessa
Viisivuotiaita lapsia koskevan maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun 3. vaiheen seuranta
Yleissivistävä koulutus
Perusopetuksen oppimistulosten pitkittäisarviointi (MA, AI), 3. lk ja 6. lk
Perusopetuksen oppimistulosten arviointi: Ruotsi (A- ja B-oppimäärä), 9. lk
Perusopetuksen oppimistulosten arviointi: Äidinkieli ja kirjallisuus (SU, SV, 2022 alkaen myös S2), 9.lk
Äidinkielen pieni pitkittäisarviointi (ruotsi äidinkielenä)
Perusopetuksen oppimistulosten arviointi: Matematiikka, 9.lk
Perusopetuksen oppimistulosten arviointi: Englanti (A-oppimäärä), 9. lk.
Perusopetuksen oppimistulosten arviointi: Finska (A-oppimäärä ja äidinkielenomainen oppimäärä), 9. lk
Perusopetuksen oppimistulosten arviointi: Historia ja yhteiskuntaoppi, 9.lk
Perusopetuksen oppimistulosten arviointi: Uskonnot ja elämänkatsomustieto, 9.lk
Esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanon arviointi
Eriyttäminen perusopetuksessa
Selvitys sukupuolten välisten ja sisäisten oppimistuloserojen syistä ja taustoista
Valmistavan opetuksen ja oman äidinkielen opetuksen tila ja vaikuttavuus
Kiusaamista ehkäisevien sekä hyvinvointia ja työrauhaa parantavien menetelmien arviointi
Sosiaalinen yhteenkuuluvuus -tutkimushanke
Sitouttava kouluyhteisötyö
Lukion tila
Ammatillinen koulutus
Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointi
Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arvioinnit
Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointi yhteisistä tutkinnon osista
Työelämäläheisyys ja työelämäyhteistyö ammatillisessa koulutuksessa
Yksilöllisten opintopolkujen toteutuminen ammatillisessa koulutuksessa
Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kokonaisarviointi
Korkeakoulutus
Korkeakoulutuksen koulutusala-arvioinnit: sosiaali- ja terveysala
Korkeakoulutuksen koulutusala-arvioinnit: oikeustieteellinen ala
Korkeakoulutuksen koulutusala-arvioinnit: luonnontieteellisen alan sekä keskeisten biotalousalojen: maatalouden, metsätalouden, elintarvikkeiden valmistuksen ja ympäristöalan koulutusalat
Korkeakoulupedagogiikan tila ja uudistaminen
Joustavat opintopolut korkeakoulutuksessa
Korkeakoulujen auditoinnit
Vapaa sivistystyö
Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus
Koulutusasteet läpileikkaavat arvioinnit
Maahanmuuttajien koulutuspolut
Koulutusjärjestelmän kyky vastata äkillisiin rakennemuutoksiin
Varhaiskasvatuksen koulutusten arviointi
Opiskelijoiden kasvu aktiivisiksi ja kriittisiksi kansalaisiksi toisella asteella
Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen

 

Käytä somessa tunnistetta #painopistetieto.

Sulje