Painopistekohtaisen tiedon tuottaminen

Painopistekohtaisen tiedon tuottaminen on Karvin toimintaan sisältyvä tehtävä. Painopistekohtaisella tiedolla tarkoitetaan tiedon tuottamista yhteiskunnallisesti merkittävistä, ennalta määritetyistä painopisteistä. Karvin tuottamalla painopistekohtaisella tiedolla pyritään tukemaan päätöksentekoa ja kehittämistyötä yhteiskunnan ja koulutusjärjestelmän tasolta paikalliselle tasolle. Tiedon tuottamisen painopisteet määritellään Karvin toimintaa ohjaavassa koulutuksen arviointisuunnitelmassa.

Karvin arviointitoiminnan painopisteitä arviointisuunnitelmakaudella 2020–2023 ovat:

 • Oppimisen ja osaamisen kehittäminen
 • Yhdenvertaisuuden edistäminen
 • Koulutusjärjestelmän toimivuuden lisääminen
 • Jatkuvan kehittämisen tukeminen

 

Oppimisen ja osaamisen kehittäminen

Oppimisen ja osaamisen kehittämiseen tähtäävä arviointitieto pyrkii vastaamaan kysymyksiin

 • Kuinka hyvin oppimiselle ja osaamiselle asetetut tavoitteet saavutetaan?
 • Mitkä tekijät edistävät tai estävät oppimista ja osaamisen vahvistamista?
 • Miten edistetään oppimisen ja osaamisen kehittämistä kohti tulevaisuuden osaamistarpeita ja jatkuvaa oppimista?

Alla olevasta kuvasta näet yhdellä silmäyksellä koonnin niistä hankkeista, jotka tuottavat arviointitietoa erityisesti oppimisen ja osaamisen kehittämiseen. Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi.

 

Yhdenvertaisuuden edistäminen

Yhdenvertaisuuden edistämiseen tähtäävä arviointitieto pyrkii vastaamaan kysymyksiin

 • Mikä on koulutuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien tila Suomessa?
 • Mitkä tekijät edistävät tai estävät koulutuksellisen yhdenvertaisuuden toteutumista?

Karvi julkaisi joulukuussa 2021 aiheesta yhteenvetojulkaisun Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus koulutuksessa – kansallisia arviointituloksia. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Tiivistelmät 16:2021. 

Alla olevasta kuvasta näet yhdellä silmäyksellä koonnin niistä hankkeista, jotka tuottavat arviointitietoa erityisesti yhdenvertaisuuden edistämiseen. Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi.

 

Koulutusjärjestelmän toimivuuden lisääminen

Koulutusjärjestelmän toimivuuden lisäämiseen tähtäävä arviointitieto pyrkii vastaamaan kysymyksiin

 • Miten koulutusjärjestelmä toimii kokonaisuutena?
 • Millaisia vaikutuksia koulutusuudistuksilla on ollut?
 • Millainen on koulutusjärjestelmän reagointikyky toimintaympäristön muutoksiin?

Alla olevasta kuvasta näet yhdellä silmäyksellä koonnin niistä hankkeista, jotka tuottavat arviointitietoa erityisesti koulutusjärjestelmän toimivuuden lisäämiseen. Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi.

 

Jatkuvan kehittämisen tukeminen

Jatkuvan kehittämisen tukemiseen tähtäävä arviointitieto pyrkii vastaamaan kysymyksiin

 • Miten laadunhallinta toimii ja tukee johtamista ja jatkuvaa kehittämistä?
 • Miten toimintakulttuuri tukee toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista?
 • Miten yhteisöllisyys ja eri toimijoiden osallistuminen kehittämiseen onnistuvat?

Karvi julkaisee keväällä 2023 yhteenvedon toimivan koulutuksen laadunhallinnan elementeistä ja käytänteistä. Julkaisu koskee kaikkia koulutusasteita. Jo aiemmin Karvi on julkaissut Laadunhallinta suomalaisessa kasvatus- ja koulutusjärjestelmässä -koosteen, joka antaa kokonaiskuvan suomalaisen koulutusjärjestelmän laadunhallinnan tilasta ja tuen tarpeiden painopisteistä. Lisäksi Karvi on julkaissut eri koulutusasteita koskevia laadunhallinnan tilaa avaavia raportteja, kuten Perusopetuksen laadunhallinnan nykytilan kartoitus (2022) ja Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallinnan tila (2022).

Alla olevasta kuvasta näet yhdellä silmäyksellä koonnin niistä hankkeista, jotka tuottavat arviointitietoa erityisesti jatkuvan kehittämisen tukemiseen. Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi.

 

Painopistekohtaisen tiedon tuottaminen hankkeittain

Monet hankkeet tuottavat arviointitietoa useampaan kuin yhteen painopisteeseen. Alla olevasta taulukosta näet hankekohtaisesti, mihin painopisteisiin ne tuottavat tietoa. Lisätietoa yksittäisestä hankkeesta voit lukea klikkaamalla hankkeen otsikkoa. Huomaathan, että arvioinneilla, jotka eivät vielä ole alkaneet, ei tällä hetkellä ole omia sivuja. Arviointihankkeiden tarkemmat aikataulut näet Arviointisuunnitelman liitteestä Hankkeet vuosittain (s. 32).

Painopisteisiin liittyvää tietoa tuotetaan osaltaan myös osana Karvin asiantuntijalausuntoja.

Alla olevassa taulukossa painopisteet on merkitty seuraavasti:

I – Oppimisen ja osaamisen kehittäminen
II – Yhdenvertaisuuden edistäminen
III – Koulutusjärjestelmän toimivuuden lisääminen
IV – Jatkuvan kehittämisen tukeminen

 

Arviointi Painopiste
Varhaiskasvatus I II III IV
Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun 2. vaiheen arviointi
Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin kehittäminen ja järjestäjien tukeminen
Varhaiskasvatuksen johtamisen nykytila, vahvuudet ja kehittämiskohteet
Arviointi viisivuotiaiden pedagogiikasta ja taito- ja taidekasvatuksen nykytilasta ja kehittämistarpeista varhaiskasvatuksessa
Viisivuotiaita lapsia koskevan maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun 3. vaiheen seuranta
Yleissivistävä koulutus I II III IV
Perusopetuksen oppimistulosten pitkittäisarviointi (MA, AI), 3. lk ja 6. lk
Perusopetuksen oppimistulosten arviointi: Ruotsi (A- ja B-oppimäärä), 9. lk
Äidinkielen pieni pitkittäisarviointi (ruotsi äidinkielenä)
Perusopetuksen oppimistulosten arviointi: Matematiikka, 9.lk
Perusopetuksen oppimistulosten arviointi: Englanti (A-oppimäärä), 9. lk.
Perusopetuksen oppimistulosten arviointi: Finska (A-oppimäärä ja äidinkielenomainen oppimäärä), 9. lk
Esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanon arviointi
Eriyttäminen perusopetuksessa
Selvitys sukupuolten välisten ja sisäisten oppimistuloserojen syistä ja taustoista
Valmistavan opetuksen ja oman äidinkielen opetuksen tila ja vaikuttavuus
Kiusaamista ehkäisevien sekä hyvinvointia ja työrauhaa parantavien menetelmien arviointi
Sosiaalinen yhteenkuuluvuus -tutkimushanke
Sitouttava kouluyhteisötyö
Lukion tila (Lukion tuntijakokokeilun arviointi ja Lukiouudistuksen arviointi)
Saamen kielten etäopetuspilotin toimintamallin arviointi
Kehittävä arviointi maahanmuuttotaustaisten oppilaiden koulunkäyntivalmiuksia tukevassa toimenpideohjelmassa (KIEPPI)
Ammatillinen koulutus I II III IV
Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointi
Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arvioinnit
Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointi yhteisistä tutkinnon osista
Työelämäläheisyys ja työelämäyhteistyö ammatillisessa koulutuksessa
Yksilöllisten opintopolkujen toteutuminen ammatillisessa koulutuksessa
Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kokonaisarviointi
Näyttötoiminnan laatu -selvitys
Korkeakoulutus I II III IV
Korkeakoulutuksen koulutusala-arvioinnit: sosiaali- ja terveysala
Korkeakoulutuksen koulutusala-arvioinnit: oikeustieteellinen ala
Korkeakoulutuksen koulutusala-arvioinnit: luonnontieteellisen alan sekä keskeisten biotalousalojen: maatalouden, metsätalouden, elintarvikkeiden valmistuksen ja ympäristöalan koulutusalat
Korkeakoulupedagogiikan tila ja uudistaminen
Joustavat opintopolut korkeakoulutuksessa
Korkeakoulujen auditoinnit
Korkeakoulutuksen kärkihankkeiden arviointi
Vapaa sivistystyö I II III IV
Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus
Koulutusasteet läpileikkaavat arvioinnit I II III IV
Maahanmuuttajien koulutuspolut
Koulutusjärjestelmän kyky vastata äkillisiin rakennemuutoksiin
Varhaiskasvatuksen koulutusten arviointi
Opiskelijoiden kasvu aktiivisiksi ja kriittisiksi kansalaisiksi toisella asteella
Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen
Oppivelvollisuuden laajentamisen seurantasuunnitelmaan 2022-2024 sisältyvä opinto-ohjauksen uusia muotoja koskeva arviointi (OHJA)

 

Käytä somessa tunnistetta #painopistetieto.

Sulje