Toiminnan kehittäminen

Karvi kehittää jatkuvasti omaa toimintaansa. Kehittämistyöllä pyritään entisestään parantamaan muun muassa arviointien ja muun toiminnan asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta sekä Karvin sisäistä toimintaa.

Kehittämisen tueksi Karvi kerää järjestelmällisesti palautetta toteuttamistaan arvioinneista ja sidosryhmiltä. Lisäksi Karvi osallistuu toimintansa ulkoiseen arviointiin.

Palautteen keruu arvioinneista

Karvi kerää järjestelmällisesti palautetta kaikista toteuttamistaan arvioinneista. Palautetta kerätään niin arvioinnin kohteilta kuin arvioinnin toteuttajilta.

Palautteen keruun tavoitteena on:

  • Varmistaa Karvin strategian ja arvojen toteutuminen arvioinneissa.
  • Tuottaa tietoa arviointiprosessien toimivuudesta.
  • Tuottaa tietoa Karvin toiminnan vahvuuksista ja kehittämistarpeista.
  • Vahvistaa arviointien asiakaslähtöisyyttä.
  • Vahvistaa arviointitiedon hyödynnettävyyttä.
  • Turvata ja varmistaa Karvin lakisääteisessä tehtävässä onnistuminen.

Karvissa laaditaan vuosittain sidosryhmille kohdennettu kooste palautteista ja niiden pohjalta tehtävistä kehittämistoimenpiteistä.

Sidosryhmäkysely

Karvi teetti syksyllä 2018 sidosryhmäkyselyn keskeisimpien sidosryhmiensä parissa. Kyselyn kohderyhmään kuului varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä, korkeakouluja, opetushallinnon edustajia, yhteiskunnallisia toimijoita, opetuksen ja kasvatuksen parissa työskentelevien järjestöjen sekä työelämätoimijoiden ja -järjestöjen edustajia.

Kyselyssä selvitettiin mm. miten eri sidosryhmät kokevat yhteistyön Karvin kanssa ja millaista tietoa he toivovat Karvin tuottavan. Lisäksi kyselyllä kartoitettiin sidosryhmäyhteistyön ja -viestinnän onnistumista sekä Karvin mainetta eri sidosryhmien parissa.

Karvin toiminta oli valtaosalle vastaajista tuttua ja yhteistyöhön Karvin kanssa oltiin tyytyväisiä. Vastaajat kertoivat hyödyntävänsä aktiivisesti Karvin tuottamaa tietoa. Parannusta toivottuun arviointien kuormittavuuteen ja tulosten viestintään.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Karvin toiminnan kehittämisessä. Karvissa tullaan panostamaan erityisesti arviointien tiedonkeruiden kuormittavuuden vähentämiseen sekä viestinnän kehittämiseen.

Tutustu sidosryhmäkyselyn tuloksiin täällä.

Sidosryhmäkysely toteutetaan joka toinen vuosi.

Karvin toiminnan arviointi

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa vuonna 2022 kansainvälisen arvioinnin Karvista.

Karvin korkeakouluja koskeva arviointitoiminta arvioidaan European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)-järjestön toimesta vuonna 2021. Arvioinnin toteuttaa ENQA:n asettama kansainvälinen asiantuntijaryhmä, joka vierailee Karvissa syyskuussa 2021.

Edellinen Karvin korkeakoulujen arviointitoimintaan kohdistunut ulkoinen arviointi toteutettiin vuosina 2016–2017. Arvioinnissa arviointitoimijoita koskevia eurooppalaisia periaatteita (mm. organisaation tavoitteet, virallinen asema, riippumattomuus, sisäinen laadunhallinta ja resurssit) tarkasteltiin koko Karvin osalta. Karvi läpäisi arvioinnin, uusi järjestön täysjäsenyyden ja jatkoi listaustaan eurooppalaisessa luotettavien arviointitoimijoiden rekisterissä (The European Quality Assurance Register for Higher Education, EQAR). Lue lisää ENQAn arvioinnista ja tutustu arvioinnin loppuraporttiin täällä.

 

Lisätietoja Karvin toiminnan kehittämisestä:

Yksikön päällikkö, toiminnan kehittämisen vastaava Kirsi Hiltunen

etunimi.sukunimi@karvi.fi

puh. 029 533 5508

Sulje