Tukea laadunhallintaan

Karvi tukee varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä sekä korkeakouluja arviointia ja laadunhallintaa koskevissa asioissa.

Karvin tehtävänä on tukea varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä sekä korkeakouluja niiden laadunhallintaan liittyvissä tehtävissä. Tuen ja ohjauksen muodot vaihtelevat koulutussektorin tarpeista riippuen. Koulutusta säätelevät lait ohjaavat varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjien sekä korkeakoulujen tehtävää arvioida antamaansa koulutusta ja toimintaansa. Lait eivät kuitenkaan määrittele tarkemmin, mitä arvioidaan ja miten arviointi toteutetaan.

Laadunhallinnalla tarkoitetaan niitä menettelytapoja, prosesseja tai järjestelmiä, joiden avulla koulutusorganisaatio suunnittelee, toteuttaa, seuraa ja kehittää toimintansa laatua. Laadunhallinta voidaan ajatella yläkäsitteenä, joka sisältää laadun varmistamisen, kehittämisen, johtamisen ja ohjauksen. Itsearviointi on osa laadunhallintaa.

Karvi tukee koulutuksen järjestäjiä laadunhallinnan kehittämisessä seuraavilla tavoilla:

  • tuottamalla arviointitietoa laadun kehittämisen tarpeisiin,
  • arvioimalla järjestäjien laadunhallinnanjärjestelmiä,
  • tuottamalla tietoa hyvistä laadunhallinnan ja kehittämisen käytänteistä ja levittämällä niitä yli koulutusasterajojen,
  • tukemalla varhaiskasvatuksen järjestäjiä, kouluja, oppilaitoksia ja korkeakouluja kansallisten arviointien ja itsearviointien hyödyntämisessä sekä kehittävän arvioinnin näkökulman vahvistamisessa,
  • tukemalla laadun johtamista, ohjausta, kehittämistä ja varmistusta,
  • kehittämällä arviointijärjestelmiä, tukimateriaaleja, arviointityökaluja,
  • tarjoamalla laadunhallintaa ja arviointia koskevaa koulutusta ja ohjausta.

Tutustu Karvi arvioinneissa ja laadunhallinnan tuessa käyttämiin käsitteisiin.

Eri koulutussektoreiden tarpeet vaihtelevat ja ne ovat Karvin toiminnan perustana. Koulutusastekohtaisilta sivuilta saat tarkempaa tietoa eri koulutusasteiden arvioinnista ja laadunhallinnan tuesta.

Taustalla oleva lainsäädäntö

Sulje