Kehittävän arvioinnin periaatteet Karvissa

Päämäärä- ja tulevaisuustietoisuus

 • Nykytilan ja trendien näkyväksi tekeminen
 • Jatkuva kehittäminen
 • Tulevaisuuteen suuntautuminen

Osallistavuus ja vuorovaikutteisuus

 • Luottamus
 • Osallisuus
 • Yhteistyö

Menetelmällinen räätälöinti

 • Tarkoituksenmukaisuus
 • Monimenetelmällisyys
 • Menetelmällinen joustavuus

Muutoksen tukeminen

 • Arviointi oppimisprosessina
 • Palautetieto: vahvuudet, hyvät käytänteet ja suositukset
 • Kehittämistyön ja muutoksen seuranta

Sulje