Keskeisimmät pääkohdat Karvin lausunnosta koskien luonnosta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi (VN/1972/2020)

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) kiittää mahdollisuudesta antaa asiantuntijalausuntonsa koskien luonnosta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi.

Lausunnon pääkohdat:

  • Selonteko sisältää laajamittaisia eri koulutusasteiden toimintatapojen, rakenteiden ja ohjausjärjestelmän uudistamiseen tähtääviä toimenpiteitä, joiden tavoitteena on edistää koulutuksen laatua, yhdenvertaisuutta ja jatkuvan oppimisen edellytyksiä. Karvi haluaa lausunnossa painottaa, että koulutusjärjestelmän kehittämisen tulee perustua pitkän aikavälin visioon sekä systemaattiseen ja pitkäjänteiseen koulutuksen arviointiin ja tutkimukseen.
  • Valtion ohjausjärjestelmässä informaatio-ohjausta ja sen eri muotoja tulee kehittää kokonaisuutena, lisätä avoimuutta ja dialogisuutta sekä vahvistaa tiedon käyttöä kehittämisessä ja päätöksenteossa kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Eri koulutusasteiden tietovarantoja tulee kehittää koulutusjärjestelmän kokonaisuus huomioiden.
  • Selonteossa tulisi painottua vahvemmin koulutusjärjestelmän kehittäminen systeemisenä kokonaisuutena ja oppijan polkuna. Karvi on keskeinen tiedontuottaja, jonka arvioinneissa tarkastellaan koulutusjärjestelmän muodostamaa kokonaisuutta ja sen toimivuutta ja laatua. Arvioinnit tuottavat tietoa koulutusjärjestelmän nykytilasta ja pitkän aikavälin trenditietoa osaamisessa ja koulutuksessa tapahtuvista muutoksista yhteiskunnan kehitykseen peilaten. Kansallisen koulutuksen arviointitoiminnan kantavana periaatteena on kehittävä arviointi, joka tukee osallisuutta ja kehittämistä sekä paikallisella että kansallisella tasolla. Arvioinneissa kuullaan myös oppijoiden ääntä ja osallistetaan oppijat koulutuksen kehittämiseen.
  • Selonteossa esitetään selkeiden ja velvoittavien laatutavoitteiden ja niiden toteutumista kuvaavien indikaattorien asettamista varhaiskasvatus-, esi- ja perusopetuspalveluiden yhdenvertaisuuden, saatavuuden ja laadun turvaamiseksi. Karvi pitää laatutavoitteiden asettamista ja niiden toteutumisen seurantaa tärkeänä. Laatutavoitteiden toteutumisen arviointi voidaan toteuttaa osana Karvin toteuttamaa kehittävän arvioinnin mukaista kansallista ulkoista arviointitoimintaa.
  • Selontekoon tulisi kirjata riittävät toimenpiteet perusopetuksen aikana opittavien perustaitojen turvaamiseksi kaikille siten, että perustaitoina huomioidaan lukutaidon lisäksi myös kirjoitustaito ja matematiikan osaaminen. Lisäksi tulisi kirjata riittävät toimenpiteet perhetaustan vaikutusten tasaamiseksi sekä sukupuolten välisten ja sukupuolten sisäisten oppimiserojen vähentämiseksi.
  • Tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia oppimisen edellytyksiä turvaavan esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseksi tulisi kirjata toimenpiteet seuraavista asioista: opiskeluhuoltopalveluiden henkilöstön riittävyys ja poikkihallinnollisen yhteistyön tehostaminen, opiskeluhuoltorekistereiden ja kirjaamiskäytänteiden parantaminen sekä yhteisen hyvän ja välittävän ilmapiirin luominen kouluihin ja oppilaitoksiin.
  • Joustavien opintopolkujen ja avoimen korkeakouluväylän kehittämisen yhteydessä on huomioitava myös ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden joustavat väylät päästä korkeakoulutuksen piiriin.
  • Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja erityisryhmien huomioimista korkeakoulujen toiminnassa tulee kehittää. Koska erityisryhmille kohdennettuja toimia ei ole määritelty säädöksissä, edellyttää se kaikilta korkeakouluilta omaa harkintaa ja työtä erityisryhmien tunnistamiseksi sekä kohdennettujen tukitoimien toteuttamiseksi.

Lue lausunto kokonaisuudessaan.

Sulje