Korkeakoulujen auditoinnit 2018-2024

Suomalaisten korkeakoulujen auditointimalli uudistui auditointikierrokselle 2018–2024. Auditointimallissa korostuu korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja koulutuksen opiskelijakeskeisyys. Samalla julkinen digitaalinen alusta tekee auditointiprosessista läpinäkyvän ja korkeakouluja kannustetaan vertaisoppimiseen.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus nähdään yhä keskeisempänä osana suomalaisten korkeakoulujen tehtävää. Laadukkaat korkeakoulut tukevat Suomen kilpailukykyä ja edellytyksiä menestyä tulevaisuuden haasteiden ratkojana. Korkeakoulut ovat tärkeitä yhteiskunnallisia vaikuttajia ja ne tuottavat osaajia laajasti yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin. Samalla korkeakoulujen tutkimus, taiteellinen toiminta ja kehittämistyö synnyttävät uusia oivalluksia, joiden vaikutukset ylittävät perinteiset sektorirajat. Kaikki tämä työ halutaan huomioida korkeakoulujen arvioinnissa entistä paremmin.

Auditointiprosessi tuodaan ajan hermolle ottamalla käyttöön julkinen digitaalinen auditointialusta. Digitaalinen audiotintialusta tekee auditoinnista aiempaa vuorovaikutteisemman ja mahdollistaa sen tulosten laajemman hyödyntämisen. Auditointialusta toimii myös itsearvioinnin työkaluna korkeakouluille.

Auditointiin tuodaan mukaan vertaisoppiminen ja uusi excellence-laatuleima. Tavoitteena on, että korkeakoulu oppii toisen organisaation hyvistä käytännöistä. Korkeakoulu valitsee yhden vertaisoppimisen kohteen sekä kumppanin, jonka kanssa toteuttaa vertaisoppimista. Kumppani voi olla korkeakoulu tai muu yhteistyöorganisaatio. Excellence-laatuleimaa myönnettäessä otetaan huomioon menestyksekäs vertaisoppimisen toteutus ja poikkeuksellisen onnistuneet kehittämistoimet.

Uusi auditointimalli on myös aiempaa opiskelijakeskeisempi. Olennaista on opiskelijoiden motivaation tukeminen ja laaja-alaisen hyvinvoinnin rakentaminen. Auditointimalli ohjaa korkeakouluja kehittämään entistä joustavampia opintopolkuja, mikä edesauttaa monipuolisen ja yksilöllisen osaamisen syntymistä.

Korkeakoulujen toiminnan kehittyminen edellyttää korkeakouluilta toiminnan laadun jatkuvaa seurantaa ja kehittämistä. Auditointi tukee korkeakouluja niiden omien strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Samalla se osallistaa henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan korkeakoulun toiminnan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita.

Korkeakoulujen auditointimallia uudistetaan nyt, jotta laatukäsitykset kehittyvät tulevaisuuden tarpeita vastaaviksi. Korkeakoulujen keskeinen vaikutus yhteiskuntaan voi ilmetä muun muassa sivistyksenä, hyvinvointina, uutta tietoa luovana tutkimuksena, aktiivisena osallistumisena aluekehitystyöhön tai parantuneena kilpailukykynä. Luova toiminta ja jatkuva vuoropuhelu ovatkin jatkossa keskiössä, kun arvioidaan koulutuksen merkitystä ympäröivälle maailmalle.

Auditointi kattaa korkeakoulujen perustehtävät

Korkeakoulujen auditoinnit ovat riippumatonta arviointia, jonka toteuttaa ulkopuolinen auditointiryhmä. Auditoinnissa arvioidaan korkeakoulun laatujärjes­telmän toimivuutta ja vaikuttavuutta. Tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua. Auditointi kattaa korkeakoulujen perustehtävät ja toiminnan kehittämistä arvioidaan seuraavien arviointialueiden avulla:

I Osaamista luova korkeakoulu

 • Koulutuksen suunnittelu
 • Koulutuksen toteutus
 • Koulutuksen arviointi ja kehittäminen
 • Esimerkki/esimerkkejä onnistuneista kehittämistoimista

II Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu

 • Vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden johtaminen
 • Vaikuttava tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta sekä taiteellinen toiminta
 • Vaikuttavuutta edistävä toimintakulttuuri
 • Esimerkki/esimerkkejä onnistuneista kehittämistoimista

III Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu

 • Laatujärjestelmän hyödyntäminen strategisessa johtamisessa
 • Laatujärjestelmän hyödyntäminen henkilöstön osaamisen kehittämisessä
 • Laatujärjestelmän toimivuus ja kehittäminen
 • Esimerkki/esimerkkejä onnistuneista kehittämistoimista

IV Oppiva korkeakoulu

 • Korkeakoulun itse valitsema arviointikohde

Karvin korkeakoulujen arviointijaosto tekee päätöksen auditoinnin tuloksesta. Päätös pohjautuu arviointiryhmän tuottamaan arviointiraporttiin ja arviointiryhmän esitykseen auditoinnin lopputuloksesta.

Auditoinnin prosessi, kohteet ja kriteeristö kuvataan tarkemmin Korkeakoulujen auditointikäsikirjassa 2018-2024.

Uusi auditointimalli pilotoidaan vuosina 2018-2019. Pilottikorkeakouluja ovat Yrkeshögskolan Novia ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja

Arviointineuvos Marja-Liisa Saarilammi, suunnitteluryhmän sihteeri, puh. 029 533 5528, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Auditointiaikataulu ja auditointiin ilmoittautuminen

Arviointiasiantuntija Touko Apajalahti, puh. 029 533 5502, auditoinnit@karvi.fi

Uusi digitaalinen auditointialusta

Esite uudesta auditointimallista

Video uudesta auditointimallista