Korkeakoulujen auditoinnit 2018–2024

Suomalaisten korkeakoulujen auditointimalli uudistui auditointikierrokselle 2018–2024. Auditointimallissa korostuu korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja koulutuksen opiskelijakeskeisyys. Samalla julkinen digitaalinen alusta tekee auditointiprosessista läpinäkyvän ja korkeakouluja kannustetaan vertaisoppimiseen.

 

Korkeakoulujen auditointien painotukset

 

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus nähdään yhä keskeisempänä osana suomalaisten korkeakoulujen tehtävää. Laadukkaat korkeakoulut tukevat Suomen kilpailukykyä ja edellytyksiä menestyä tulevaisuuden haasteiden ratkojana. Korkeakoulut ovat tärkeitä yhteiskunnallisia vaikuttajia ja ne tuottavat osaajia laajasti yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin. Samalla korkeakoulujen tutkimus, taiteellinen toiminta ja kehittämistyö synnyttävät uusia oivalluksia, joiden vaikutukset ylittävät perinteiset sektorirajat. Kaikki tämä työ halutaan huomioida korkeakoulujen arvioinnissa entistä paremmin.

Auditointimalli on myös aiempaa opiskelijakeskeisempi. Olennaista on opiskelijoiden motivaation tukeminen ja laaja-alaisen hyvinvoinnin rakentaminen. Auditointimalli ohjaa korkeakouluja kehittämään entistä joustavampia opintopolkuja, mikä edesauttaa monipuolisen ja yksilöllisen osaamisen syntymistä.

Korkeakoulujen toiminnan kehittyminen edellyttää korkeakouluilta toiminnan laadun jatkuvaa seurantaa ja kehittämistä. Auditointi tukee korkeakouluja niiden omien strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Samalla se osallistaa henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan korkeakoulun toiminnan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita.

Auditointimallissa painotetaan toiminnan vaikuttavuutta osana koulutusta, tutkimusta ja taiteellista toimintaa. Se voi ilmetä muun muassa sivistyksenä, hyvinvointina, uutta tietoa luovana tutkimuksena, aktiivisena osallistumisena aluekehitystyöhön, yhteiskunnan uudistamiseen tai globaalien haasteiden ratkaisuun.

 

Vertaisoppiminen, digitaalinen auditointialusta ja excellence-laatuleima uutta auditoinneissa

 

Auditointiprosessi tuodaan ajan hermolle ottamalla käyttöön julkinen digitaalinen auditointialusta. Digitaalinen audiotintialusta tekee auditoinnista aiempaa vuorovaikutteisemman ja mahdollistaa sen tulosten laajemman hyödyntämisen. Auditointialusta toimii myös itsearvioinnin työkaluna korkeakouluille.

Auditointiin tuodaan mukaan vertaisoppiminen ja uusi excellence-laatuleima. Tavoitteena on, että korkeakoulu saa palautetta omasta toiminnastaan ja oppii toisen organisaation hyvistä käytännöistä. Korkeakoulu valitsee yhden vertaisoppimisen kohteen sekä kumppanin, jonka kanssa toteuttaa vertaisoppimista. Kumppani voi olla korkeakoulu tai muu yhteistyöorganisaatio. Saadakseen excellence-laatuleiman korkeakoululla tulee olla näyttöä poikkeuksellisen kor­kealaatuisesta kehittämistyöstä kyseiseen arviointialueeseen sekä excellence-kriteereihin liittyen.

 

Auditointi kattaa korkeakoulujen perustehtävät

 

Korkeakoulujen auditoinnit ovat riippumatonta arviointia, jonka toteuttaa ulkopuolinen auditointiryhmä. Auditoinnissa arvioidaan korkeakoulun laatujärjes­telmän toimivuutta ja vaikuttavuutta. Tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua. Auditointi kattaa korkeakoulujen perustehtävät ja toiminnan kehittämistä arvioidaan seuraavien arviointialueiden avulla:

I Osaamista luova korkeakoulu

 • Koulutuksen suunnittelu
 • Koulutuksen toteutus
 • Koulutuksen arviointi ja kehittäminen
 • Esimerkkejä onnistuneista kehittämistoimista

II Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu

 • Vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden johtaminen
 • Vaikuttava tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta sekä taiteellinen toiminta
 • Uudistumista edistävä toimintakulttuuri
 • Esimerkkejä onnistuneista kehittämistoimista

III Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu

 • Laatujärjestelmän hyödyntäminen strategisessa johtamisessa
 • Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja hyvinvoinnin tukeminen
 • Laatujärjestelmän toimivuus ja kehittäminen
 • Esimerkkejä onnistuneista kehittämistoimista

IV Oppiva korkeakoulu

 • Korkeakoulun valitsema arviointikohde.

 

Karvin korkeakoulujen arviointijaosto tekee päätöksen auditoinnin tuloksesta. Päätös pohjautuu arviointiryhmän tuottamaan arviointiraporttiin ja arviointiryhmän esitykseen auditoinnin lopputuloksesta.

Auditoinnin prosessi, kohteet ja kriteeristö kuvataan tarkemmin Korkeakoulujen auditointikäsikirjassa 2019-2024.

Uusinta-auditoinnin prosessi 2019-2024.

Digitaalinen auditointialusta

 

Lisätietoja ja auditointiin ilmoittautuminen

 

Arviointiasiantuntija Mirella Nordblad, 029 533 5541, etunimi.sukunimi@karvi.fi

 

Esite uudesta auditointimallista

Video uudesta auditointimallista

 

Sulje