Lapin yliopiston auditointi

Karvi toteuttaa Lapin yliopiston auditoinnin. Kaksipäiväinen auditointivierailu Lapin yliopistoon toteutetaan 1.-2.12.2021 ja auditointiraportti julkaistaan Karvin digitaalisella auditointialustalla helmi-maaliskuussa 2022.

Auditoinnin toteuttaa auditointiryhmä:

  • Tapio Määttä, akateeminen rehtori, Itä-Suomen yliopisto (auditointiryhmän puheenjohtaja)
  • Liisa Postareff, johtava tutkijayliopettaja, Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Timo Lappi, toimitusjohtaja, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
  • Elisa Rauma, opiskelija, Aalto-yliopisto.

Auditoinnin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen peri­aatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatku­van kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Korkeakoulun auditoinnin tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua.

Auditointi kattaa korkeakoulun perustehtävät, eli koulutuksen, tutkimuksen/TKI-toiminnan ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen. Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. Lapin yliopisto on valinnut valinnaiseksi arviointialueeksi hanke- ja tutkimusyhteistyön nivominen kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmaan.

Auditointiin sisältyy vertaisoppimisen menetelmä. Lapin yliopiston vertaisoppimisen kumppani on Helsingin yliopisto ja vertaisoppimisen kohde on opiskelijapalautejärjestelmä.

Karvin auditoinnit toteutetaan kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti. Kehittävän arvioinnin tavoitteena on osallistaa korkeakoulun henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan korkeakoulun toiminnan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita. Tavoitteena on myös tukea korkeakouluja niiden omien tavoitteiden saavuttamisessa ja luoda näin edellytyksiä korkeakoulujen jatkuvalle kehittymiselle.

Auditoinnin yhteyshenkilö Karvissa

Mira Huusko, arviointiasiantuntija, 029 533 5565, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje