Maanpuolustuskorkeakoulun auditointi 2023

Karvi toteuttaa Maanpuolustuskorkeakoulun auditoinnin. Kaksipäiväinen auditointivierailu Maanpuolustuskorkeakoulussa toteutetaan 22.–23.3.2023 ja auditointiraportti julkaistaneen Karvin digitaalisella auditointialustalla kesäkuussa 2023.

Auditoinnin toteuttaa auditointiryhmä:

  • vararehtori Hanna Snellman, Helsingin yliopisto
  • yliopistonlehtori Vesa Korhonen, Tampereen yliopisto
  • johtaja Mari Pantsar, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
  • opiskelija Akseli Tiitta, Turun yliopisto.

Auditoinnin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen peri­aatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatku­van kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Korkeakoulun auditoinnin tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua.

Auditointi kattaa korkeakoulun perustehtävät, eli koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen. Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. Maanpuolustuskorkeakoulun valitsema valinnainen arviointialue on Vastuullisuus ja kestävä kehitys.

Auditointiin sisältyy vertaisoppimisen menetelmä. Maanpuolustuskorkeakoulun valitsema vertaisoppimisen kumppani ovat Tulevaisuuden tutkimuskeskus (Turun yliopisto), ja vertaisoppimisen kohde on Monitieteisyyden merkitys kohdeorganisaation toiminnalle.

Karvin auditoinnit toteutetaan kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti. Kehittävän arvioinnin tavoitteena on osallistaa korkeakoulun henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan korkeakoulun toiminnan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita. Tavoitteena on myös tukea korkeakouluja niiden omien tavoitteiden saavuttamisessa ja luoda näin edellytyksiä korkeakoulujen jatkuvalle kehittymiselle.

Auditoinnin yhteyshenkilö Karvissa

Mira Huusko, arviointiasiantuntija, 029 533 5565, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje