Tampereen ammattikorkeakoulun auditointi

Karvi toteuttaa Tampereen ammattikorkeakoulun auditoinnin. Kaksipäiväinen auditointivierailu ammattikorkeakouluun toteutetaan 24.–25.11.2021 ja auditointiraportti julkaistaan Karvin digitaalisella auditointialustalla maaliskuussa 2022.

Auditoinnin toteuttaa seuraava auditointiryhmä:

  • Rehtori Turo Kilpeläinen, LAB-ammattikorkeakoulu (puheenjohtaja)
  • Osaamisaluejohtaja Hannele Keränen, Lapin ammattikorkeakoulu
  • Osaamispolitiikan johtaja Leena Pöntynen, Teknologiateollisuus
  • Opiskelija Paavo Sormunen, VAMOK, Vaasan ammattikorkeakoulu

Auditoinnin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen peri­aatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatku­van kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Korkeakoulun auditoinnin tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua. Auditointi kattaa korkeakoulun perustehtävät, eli koulutuksen, tutkimuksen/TKI-toiminnan ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen. Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. TAMK on valinnut Korkeakouluyhteisön yhteiset palvelut valinnaiseksi arviointialueekseen.

Auditointiin sisältyy vertaisoppimisen menetelmä. TAMKin vertaisoppimisen kumppani on Hanze University of Applied Sciences ja vertaisoppimisen kohde on Systemaattiset laadunhallinnan menettelytavat korkeakoulun yhteiskunnallisen vaikuttavuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi.

Karvin auditoinnit toteutetaan kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti. Kehittävän arvioinnin tavoitteena on osallistaa korkeakoulun henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan korkeakoulun toiminnan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita. Tavoitteena on myös tukea korkeakouluja niiden omien tavoitteiden saavuttamisessa ja luoda näin edellytyksiä korkeakoulujen jatkuvalle kehittymiselle.

Auditoinnin yhteyshenkilö Karvissa

Karl Holm, arviointineuvos, +358 29 533 5509, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje