Tampereen yliopiston auditointi 2023

 

Karvi toteuttaa Tampereen yliopiston auditoinnin. Kaksipäiväinen auditointivierailu yliopistoon toteutetaan 10.-11.5.2023 ja auditointiraportti julkaistaan Karvin digitaalisella auditointialustalla elo-/syyskuussa 2023.

Auditoinnin toteuttaa seuraava auditointiryhmä:

  • professori KTT, Markus Granlund, Turun yliopisto (puheenjohtaja)
  • opiskelija Aino Karvonen, Helsingin yliopisto
  • yliopistonlehtori OTT, Sampo Mielityinen, Itä-Suomen yliopisto
  • johtava asiantuntija KTM, Helena Mustikainen, Sitra

Auditoinnin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen peri­aatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatku­van kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Korkeakoulun auditoinnin tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua.

Auditointi kattaa korkeakoulun perustehtävät, eli koulutuksen, tutkimuksen/TKI-toiminnan ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen. Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. Tampereen yliopisto on valinnut Opintosuunnitelman ja sen ohjauksen valinnaiseksi arviointialueekseen.

Auditointiin sisältyy vertaisoppimisen menetelmä. Korkeakoulun valitsema vertaisoppimisen kumppani on Dublin City University ja vertaisoppimisen kohde on Digitaalisen oppimisen mahdollisuudet (Digital Learning).

Karvin auditoinnit toteutetaan kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti. Kehittävän arvioinnin tavoitteena on osallistaa korkeakoulun henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan korkeakoulun toiminnan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita. Tavoitteena on myös tukea korkeakouluja niiden omien tavoitteiden saavuttamisessa ja luoda näin edellytyksiä korkeakoulujen jatkuvalle kehittymiselle.

 

Auditoinnin yhteyshenkilö Karvissa

Hanna Väätäinen, arviointiasiantuntija, 029 533 5568, etunimi.sukunimi@karvi.fi

 

Sulje