Turun yliopiston auditointi 2023

Karvi toteuttaa Turun yliopiston auditoinnin. Kaksipäiväinen auditointivierailu Turun yliopistoon tehdään 3.–4.5.2023 ja auditointiraportti julkaistaan Karvin digitaalisella auditointialustalla elo- tai syyskuussa 2023.

Auditoinnin toteuttaa auditointiryhmä:

  • professori Milena Žic Fuchs, University of Zagreb, Kroatia (auditointiryhmän puheenjohtaja)
  • opiskelija Sebastian Neufeld, University Freiburg, Saksa
  • toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen yrittäjät
  • professori Marijk van der Wende, Utrecht University, Alankomaat.

Auditoinnin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen peri­aatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatku­van kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Korkeakoulun auditoinnin tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua.

Auditointi kattaa korkeakoulun perustehtävät, eli koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen. Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. Turun yliopiston valitsema valinnainen arviointialue yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tukipalvelut.

Auditointiin sisältyy vertaisoppimisen menetelmä. Yliopiston valitsema vertaisoppimisen kumppani ovat University College Cork – National University of Ireland, Cork, ja vertaisoppimisen kohde on Kestävä kehitys.

Karvin auditoinnit toteutetaan kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti. Kehittävän arvioinnin tavoitteena on osallistaa korkeakoulun henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan korkeakoulun toiminnan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita. Tavoitteena on myös tukea korkeakouluja niiden omien tavoitteiden saavuttamisessa ja luoda näin edellytyksiä korkeakoulujen jatkuvalle kehittymiselle.

 

Auditoinnin yhteyshenkilö Karvissa

Sirpa Moitus, arviointineuvos, 029533 5518, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje