Korkeakoulujen auditointimalli 2018-2024

Korkeakoulujen uusi arviointimalli korostaa opiskelijakeskeisyyttä, kannustaa kokeiluihin ja katsoo tulevaisuuteen

 

Suomalaisten korkeakoulujen auditointimalli uudistuu auditointikierrokselle 2018–2024. Auditointimallissa korostuu korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja koulutuksen opiskelijakeskeisyys. Samalla julkinen digitaalinen alusta tekee auditointiprosessista läpinäkyvän ja korkeakouluja kannustetaan vertaisoppimiseen.

 

 

 

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus nähdään yhä keskeisempänä osana suomalaisten korkeakoulujen tehtävää. Laadukkaat korkeakoulut tukevat Suomen kilpailukykyä ja edellytyksiä menestyä tulevaisuuden haasteiden ratkojana. Korkeakoulut ovat tärkeitä yhteiskunnallisia vaikuttajia ja ne tuottavat osaajia laajasti yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin. Samalla korkeakoulujen tutkimus, taiteellinen toiminta ja kehittämistyö synnyttävät uusia oivalluksia, joiden vaikutukset ylittävät perinteiset sektorirajat. Kaikki tämä työ halutaan huomioida korkeakoulujen arvioinnissa entistä paremmin.

Auditointiprosessi tuodaan ajan hermolle ottamalla käyttöön julkinen digitaalinen alusta. Digitaalinen alusta tekee auditoinnista aiempaa vuorovaikutteisemman ja mahdollistaa sen tulosten laajemman hyödyntämisen. Digitaalinen alusta toimii myös itsearvioinnin työkaluna korkeakouluille.

Auditointiin tuodaan mukaan vertaisoppiminen ja uusi excellence-laatuleima. Tavoitteena on, että korkeakoulu oppii toisen organisaation hyvistä käytännöistä. Korkeakoulu valitsee yhden vertaisoppimisen kohteen sekä kumppanin, jonka kanssa toteuttaa vertaisoppimista. Kumppani voi olla korkeakoulu tai muu yhteistyöorganisaatio. Excellence-laatuleimaa myönnettäessä otetaan huomioon menestyksekäs vertaisoppimisen toteutus ja poikkeuksellisen onnistuneet kehittämistoimet.

Uusi auditointimalli on myös aiempaa opiskelijakeskeisempi. Olennaista on opiskelijoiden motivaation tukeminen ja laaja-alaisen hyvinvoinnin rakentaminen. Auditointimalli ohjaa korkeakouluja kehittämään entistä joustavampia opintopolkuja, mikä edesauttaa monipuolisen ja yksilöllisen osaamisen syntymistä.

Korkeakoulujen toiminnan kehittyminen edellyttää korkeakouluilta toiminnan laadun jatkuvaa seurantaa ja kehittämistä. Auditointi tukee korkeakouluja niiden omien strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Samalla se osallistaa henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan korkeakoulun toiminnan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita.

Korkeakoulujen auditointimallia uudistetaan nyt, jotta laatukäsitykset kehittyvät tulevaisuuden tarpeita vastaaviksi. Korkeakoulujen keskeinen vaikutus yhteiskuntaan voi ilmetä muun muassa sivistyksenä, hyvinvointina, uutta tietoa luovana tutkimuksena, aktiivisena osallistumisena aluekehitystyöhön tai parantuneena kilpailukykynä. Luova toiminta ja jatkuva vuoropuhelu ovatkin jatkossa keskiössä, kun arvioidaan koulutuksen merkitystä ympäröivälle maailmalle.

 

Korkeakoulujen auditointikäsikirja 2018–2024

Esite uudesta auditointimallista

Video uudesta auditointimallista

Lisätietoja

Arviointineuvos Marja-Liisa Saarilammi, suunnitteluryhmän sihteeri, puh. 029 533 5528, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Auditointiaikataulu ja auditointiin ilmoittautuminen

Arviointiasiantuntija Touko Apajalahti, puh. 029 533 5502, auditoinnit@karvi.fi