Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen arviointi

Sairaanhoitajaopiskelija oppitunnilla

Arviointiraportti julkaistiin päätöswebinaarissa kesäkuussa 2020:

Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen arviointi toteutettiin vuosina 2020–2021. Koulutuksen arviointisuunnitelman (2020–2023) mukaisesti korkeakoulutuksen koulutusala-arvioinnit tuottavat kokonaiskuvan tarkasteltavien koulutusten vahvuuksista ja kehittämiskohteista suhteessa tutkintojen tuottamaan osaamiseen ja työelämärelevanssiin sekä jatkuvaan oppimiseen. Arvioinnit tuottavat myös tietoa korkeakoulujen kyvystä kehittää koulutustarjontaa vastaamaan muuttuviin osaamisvaatimuksiin ja tulevaisuuden toimintaympäristöön.

Sosiaali- ja terveysalan arvioinnin suunnittelu- ja arviointiryhmäksi on nimetty korkeakoulujen arviointijaoston kokouksessa 18.3.2020 seuraavat henkilöt:

 • Rehtori, toimitusjohtaja Riitta Konkola, Metropolia Ammattikorkeakoulu (puheenjohtaja)
 • Toimitusjohtaja Hanna Hauta-aho, Alustapalvelu Sociala Oy
 • Professori Heikki Hiilamo, Helsingin yliopisto
 • Koulutuspäällikkö Markus Karttunen, Oulun ammattikorkeakoulu
 • Opiskelija Jyri Niemi, Turun ammattikorkeakoulu
 • Tutkimuspäällikkö Miia Tuominen, Turun yliopisto (varapuheenjohtaja)

Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen arviointi koski seuraavia koulutuksia:

 • ammattikorkeakoulujen toimilupiin sisältyviä sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia koulutuksia,
 • yliopistojen koulutusvastuusäätelyn mukaisia terveystieteiden koulutusalalla tarjottavia terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtavia koulutuksia,
 • yliopistoissa sosiaali- ja terveyshallintotieteitä, sosiaalitieteitä ja sosiaalityötä ja
 • sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen jatkuvan oppimisen tarjontaa ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

Arviointiaineistojen hankinta

Arviointiaineiston hankinnassa käytettiin useita aineistonhankintamenetelmiä. Aineisto kerättiin kolmessa vaiheessa.

Ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin kokonaiskuvan muodostamiseen koulutustarjonnasta ja koulutustarjonnan kehittämisestä. Tässä vaiheessa keskeiset aineistonkeruun menetelmät olivat:

 • Valmiiden palauteaineistojen, kuten ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP), yliopistojen yhteisen opiskelijapalautekyselyn (Kandipalaute) ja maistereiden ura- ja sijoittumisseurannan (Aarresaari) analysointi saavutetun osaamisen ja työelämärelevanssin näkökulmista. Myös Vipusen alan kannalta keskeisiä tilastotietoja hyödynnetään arvioinnissa.
 • Sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmille suunnatulla itsearviointikyselyllä kerätään tietoa muun muassa tutkintojen tuottamasta osaamisesta, työelämärelevanssista ja jatkuvasta oppimisesta.

Korkeakoulujen tutkinto-ohjelmakohtaiseen itsearviointikyselyyn vastasi marraskuussa 2020 yhteensä 238 tutkinto-ohjelman edustajaa.

Toisessa vaiheessa analyysien tuloksia tarkennettiin verkkovälitteisillä kuulemisilla:

 • Helmikuussa 2021 toteutettiin verkkovälitteiset kuulemiset sosiaali- ja terveysalan työpaikoille, joissa on kokeiltu tai käytössä innovatiivisia yhteistyöratkaisuja tai kokeiluita, sekä samojen paikkakuntien korkeakoulujen edustajille huomioiden vierailujen maantieteellinen kattavuus. Aineisto kerättiin arviointivierailuilla haastatteluin tai erilaisin työpajoin opiskelijoilta, korkeakoulujen henkilökunnalta sekä työelämän edustajilta.

Kolmannessa vaiheessa huhtikuussa 2021 keskityttiin kehittämiseen: tavoitteena oli kiteyttää koulutusalan vahvuuksia ja kehittämistarpeita suhteessa arvioinnin teemoihin ja muodostaa havaittujen tulosten pohjalta kehittämissuosituksia. Tärkeimpänä menetelmänä kolmannessa vaiheessa oli kehittämisseminaari, johon osallistui yli sata korkeakoulujen, opiskelijoiden ja korkeakoulujen ulkopuolisen työelämän edustajaa. Kehittämisseminaari toteutettiin etäjärjestelyin webinaarina pe 16.4.2021.

Korkeakoulutuksen arviointijaosto hyväksyi hankesuunnitelman kokouksessaan 16.9.2020: Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen arvioinnin hankesuunnitelma

 

Lisätietoja arvioinnista

 • Mira Huusko, puh. 029 533 5565, mira.huusko@karvi.fi
 • Hanna Väätäinen, puh. 029 533 5568, hanna.vaatainen@karvi.fi

Voit seurata arvioinnin edistymistä Twitterissä aihetunnisteella #SOTEkoulutusarviointi.

Sulje