Koulutusala-arvioinnit 2019

05/2018–1/2020

Karvi toteuttaa vuosina 2018-2019 koulutuksen arviointisuunnitelman 2016-2019 mukaisesti yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen koulutustarjonnan kehittämistä ja profiloitumista koskevan arvioinnin , humanistisella, tekniikan, yhteiskuntatieteellisellä sekä kauppatieteiden ja liiketalouden aloilla.

Neljän alakohtaisen arvioinnin päätösseminaari järjestetään torstaina 23.1.2020 klo 12-16 Helsinki Congress Paasitornissa (os. Paasivuorenkatu 5 A).

Arvioinnin keskeisenä tavoitteena on tuottaa kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti kokonaiskuva ja tietoa koulutustarjonnan tilasta tarkasteltavilla koulutusaloilla suhteessa profiloitumiseen, tutkintojen osaamislähtöisyyteen ja työelämärelevanssiin. Arviointi tuottaa myös tietoa vahvuuksista ja kehittämistarpeista koskien korkeakoulujen ja korkeakoulutusjärjestelmän kykyä kehittää koulutustarjontaa vastaamaan muuttuviin osaamisvaatimuksiin ja tulevaisuuden toimintaympäristöön.

Arvioinnin kohderyhmään kuuluvat:

 • ammattikorkeakoulut, joiden toimiluvissa (1.1.2015 voimaan tulleissa) määriteltyihin koulutusvastuisiin sisältyy humanistisen alan, liiketalouden sekä tekniikan ammattikorkeakoulututkintojen ja ylempien ammattikorkeakoulututkintojen toteuttaminen.
 • yliopistot, joille valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista on annettu koulutusvastuu humanistisella, kauppatieteellisellä, yhteiskuntatieteellisellä tai tekniikan alalla.

Arviointi kohdistuu ensimmäisen ja toisen syklin tutkintoihin sekä jatkuvan oppimisen tarjontaan. Arviointi ulottuu tutkintotasolta järjestelmätasolle.

Koulutustarjonnan kehittämistä arvioidaan kolmen arviointialueen kautta:

 1. Koulutustarjonnan nykytila
 2. Koulutustarjonnan kehittämisen tietopohja
 3. Koulutustarjonnan kehittämisen prosessit ja verkostot.

Arviointiaineiston hankinnassa käytetään useita aineistonhankintamenetelmiä. Erilaisten menetelmien kautta hyödynsaajat osallistuvat tiedontuotantoon ja tietoa synnytetään vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Aineisto kerätään kolmessa vaiheessa siten, että seuraava tiedonkeruuvaihe hyödyntää edeltäneissä vaiheissa saatua arviointitietoa. Eri vaiheiden keskeiset aineistonkeruun menetelmät ovat:

 • Ensimmäinen vaihe: alakohtainen itsearviointikysely korkeakouluille (maaliskuu 2019) ja valmiiden aineistojen analyysi.
 • Toinen vaihe: fokusryhmätyöskentely ja case-tarkastelu (huhtikuu-kesäkuu 2019)
 • Kolmas vaihe: alakohtaisesti järjestettävät kehittämisseminaarit/-työpajat (syyskuu 2019).

Ensimmäisen vaiheen osana on julkaistu Otto Leppäsen pro gradu -tutkielma Aalto-yliopistossa ja sen pohjalta tehty kalvosarja.

Arvioinnin toteutuksesta vastaa korkeakoulujen arviointijaoston 30.11.2018 nimittämät alakohtaiset arviointiryhmät.

Humanistisen alan korkeakoulutuksen arviointiryhmä

 • Vararehtori, professori Riitta Pyykkö, Turun yliopisto (puheenjohtaja)
 • Pääsihteeri Kimmo Levä, Museoliitto
 • Johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Professori Marko Pantermöller, Greifswaldin yliopisto
 • Professori Torsten Pettersson, Uppsalan yliopisto
 • Opiskelija Sini Saarinen, Turun yliopisto
 • Apulaisprofessori Mikko Tolonen, Helsingin yliopisto.

Kauppatieteiden ja liiketalouden korkeakoulutuksen arviointiryhmä

 • Professori (emeritus) Jyrki Wallenius, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu (puheenjohtaja)
 • Tutkimuspäällikkö Mervi Friman, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Opiskelija Mari Hallikainen, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Professori Tomi Kallio, Linnaeus University
 • Vararehtori Katri Ojasalo, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Vararehtori, professori Jaana Sandström, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Johtava asiantuntija Mika Tuuliainen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK.

Tekniikan korkeakoulutuksen arviointiryhmä

 • TkT Anneli Pirttilä (puheenjohtaja)
 • Johtaja Heli Harrikari, Tampereen yliopisto
 • Opiskelija Ella Joukkola, Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Johtaja Laura Juvonen, Teknologiateollisuus ry
 • Koulutusjohtaja Juha Kontio, Turun ammattikorkeakoulu
 • Professori Alf Rehn, Syddansk Universitet
 • Professori Olli Silvén, Oulun yliopisto.

Yhteiskuntatieteellisen korkeakoulutuksen arviointiryhmä

 • Varadekaani Ullamaija Seppälä, Helsingin yliopisto (puheenjohtaja)
 • Professori Marko Joas, Åbo Akademi
 • Opiskelija Viivi Kaikkonen, Jyväskylän yliopisto
 • Professori Jussi Kivistö, Tampereen yliopisto
 • Yliopettaja Teemu Rantanen, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Professori Terhi Rantanen, London School of Economics and Political Science
 • Johtaja Teija Tiilikainen, Ulkopoliittinen instituutti.

Arviointiryhmät vastaavat aineistojen analysoinnista ja ne tuottavat analysoinnin pohjalta loppuraportit, jotka julkistetaan hankkeen päätösseminaarissa tammikuussa 2020. Tämän lisäksi koko arvioinnin keskeisimmät tulokset esitetään tiivistelmäjulkaisussa, joka julkaistaan arvioinnin päätyttyä. Arviointi toteutetaan vuoden 2019 aikana.

Koulutusala-arviointien hankesuunnitelma  (korkeakoulujen arviointijaoston hyväksymä 30.11.2018 )

Lisätietoja arvioinnista antaa koulutusala-arviointien projektiryhmä Karvissa:

Mira Huusko, humanistinen ala, puh. 029 533 5565, etunimi.sukunimi@karvi.fi
Otto Leppänen, tekniikan ala, puh. 029 533 5573, etunimi.sukunimi@karvi.fi
Kirsi Mustonen, kauppatieteiden ja liiketalouden ala, puh. 029 533 5515, etunimi.sukunimi@karvi.fi
Mirella Nordblad, yhteiskuntatieteellinen ala, puh. 029 533 5541, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje