Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen arviointi

 

Sairaanhoitajaopiskelija oppitunnilla

 

Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen arviointi toteutetaan vuosina 2020–2021. Koulutuksen arviointisuunnitelman (2020–2023) mukaisesti korkeakoulutuksen koulutusala-arvioinnit tuottavat kokonaiskuvan tarkasteltavien koulutusten vahvuuksista ja kehittämiskohteista suhteessa tutkintojen tuottamaan osaamiseen ja työelämärelevanssiin sekä jatkuvaan oppimiseen. Arvioinnit tuottavat myös tietoa korkeakoulujen kyvystä kehittää koulutustarjontaa vastaamaan muuttuviin osaamisvaatimuksiin ja tulevaisuuden toimintaympäristöön.

Sosiaali- ja terveysalan arvioinnin suunnittelu- ja arviointiryhmäksi on nimetty korkeakoulujen arviointijaoston kokouksessa 18.3.2020 seuraavat henkilöt:

 • Rehtori, toimitusjohtaja Riitta Konkola, Metropolia Ammattikorkeakoulu (puheenjohtaja)
 • Hankepäällikkö Hanna Hauta-aho, Alustapalvelu Sociala Oy
 • Professori Heikki Hiilamo, Helsingin yliopisto
 • Koulutuspäällikkö Markus Karttunen, Oulun ammattikorkeakoulu
 • Opiskelija Jyri Niemi, Turun ammattikorkeakoulu
 • Tutkimuspäällikkö Miia Tuominen, Turun yliopisto (varapuheenjohtaja)

Arviointiaineistojen hankinta

Arviointiaineiston hankinnassa käytetään useita aineistonhankintamenetelmiä. Aineisto kerätään kolmessa vaiheessa.

Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään kokonaiskuvan muodostamiseen koulutustarjonnasta ja koulutustarjonnan kehittämisestä. Tässä vaiheessa keskeiset aineistonkeruun menetelmät ovat:

 • Valmiiden palauteaineistojen, kuten ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP), yliopistojen yhteisen opiskelijapalautekyselyn (Kandipalaute) ja maistereiden ura- ja sijoittumisseurannan (Aarresaari) analysointi saavutetun osaamisen ja työelämärelevanssin näkökulmista. Myös Vipusen alan kannalta keskeisiä tilastotietoja hyödynnetään arvioinnissa.
 • Sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmille suunnatulla itsearviointikyselyllä kerätään tietoa muun muassa tutkintojen tuottamasta osaamisesta, työelämärelevanssista ja jatkuvasta oppimisesta.

Korkeakoulujen tutkinto-ohjelmakohtaiseen itsearviointikyselyyn vastasi marraskuussa 2020 yhteensä 242 tutkinto-ohjelman edustajaa.

Toisessa vaiheessa analyysien tuloksia tarkennetaan verkkovälitteisillä kuulemisilla:

 • Helmikuussa 2021 toteutetaan verkkovälitteiset kuulemiset sosiaali- ja terveysalan työpaikoille, joissa on kokeiltu tai käytössä innovatiivisia yhteistyöratkaisuja tai kokeiluita, sekä samojen paikkakuntien korkeakoulujen edustajille huomioiden vierailujen maantieteellinen kattavuus. Aineisto kerätään arviointivierailuilla haastatteluin tai erilaisin työpajoin opiskelijoilta, korkeakoulujen henkilökunnalta sekä työelämän edustajilta.

Kolmannessa vaiheessa keväällä 2021 keskitytään kehittämiseen: tavoitteena on kiteyttää koulutusalan vahvuuksia ja kehittämistarpeita suhteessa arvioinnin teemoihin ja muodostaa havaittujen tulosten pohjalta kehittämissuosituksia. Tärkeimpänä menetelmänä kolmannessa vaiheessa on kehittämisseminaari, johon kutsutaan korkeakoulujen, opiskelijoiden ja korkeakoulujen ulkopuolisen työelämän edustajia. Tarvittaessa kehittämisseminaari voidaan toteuttaa etäjärjestelyin.

Korkeakoulutuksen arviointijaosto hyväksyi hankesuunnitelman kokouksessaan 16.9.2020:

Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen arvioinnin hankesuunnitelma

 

Lisätietoja arvioinnista

 • Mira Huusko, puh. 029 533 5565, mira.huusko@karvi.fi
 • Hanna Väätäinen, puh. 029 533 5568, hanna.vaatainen@karvi.fi

Voit seurata arvioinnin edistymistä aihetunnisteella #SOTEkoulutusarviointi.

Sulje