Tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditoinnit

Tekniikan tutkinto-ohjelman akkreditoinnilla kansainvälinen laatuleima

Tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditointi on kansainväliseen EUR-ACE-laatuleimaan johtava tutkinto-ohjelmakohtainen arviointi. Akkreditoinnin tavoitteena on tukea laadun kehittämistä tekniikan alan tutkinto-ohjelmissa ja lisätä suomalaisten tekniikan alan tutkintojen kansainvälistä vertailtavuutta ja tunnustamista työelämässä. Korkeakoulut voivat hyödyntää tekniikan tutkinto-ohjelman akkreditointia saadakseen ulkopuolisen arvion siitä, saavatko opiskelijat alan vaatimat tiedot ja taidot.

Akkreditoinnin menetelmä perustuu European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) -järjestön ylläpitämään European Accredited Engineer (EUR-ACE) -standardiin. Akkreditoidulle ohjelmalle myönnetään EUR-ACE-laatuleima, joka on voimassa kuusi vuotta arviointipäätöksestä. Laatuleima osoittaa, että ohjelma on saanut kansainvälisesti hyväksytyn tekniikan alan akkreditoinnin. Akkreditoinnit ovat korkeakouluille vapaaehtoisia ja ne toteutetaan maksupalvelutoimintana.

Tällä hetkellä Kansallisella koulutuksen arviointikeskuksella on oikeus EUR-ACE Bachelor -laatuleiman myöntämiseen alempaan korkeakoulututkintoon johtaville nelivuotisille tutkinto-ohjelmille.

Karvi pilotoi vuosina 2022-2023 kolmivuotisten alempien korkeakoulututkintojen ja kaksivuotisten ylempien korkeakoulututkintojen akkreditointia tekniikan alalla suomalaisissa yliopistoissa. Tavoitteena on laajentaa Karvin oikeutta EUR-ACE -laatuleiman myöntämiseen.

Akkreditoinnin menetelmä ja kriteerit kuvataan käsikirjassa. Käsikirjassa on kuvattu myös akkreditointien verkkototeutusten periaatteet. Verkkototeutuksia voidaan tehdä toistaiseksi koronan aiheuttaman tilanteen vuoksi niissä tapauksissa, joissa esimerkiksi matkustusrajoitteet, paikallinen tartuntatilanne tai karanteeni estää arviointivierailun toteuttamisen korkeakoulussa.

Korkeakouluille tarkoitetut itsearviointipohjat tarjoavat lisätietoa arvioinnin sisällöstä ja arvioitavalta tutkinto-ohjelmalta vaadittavista aineistoista:

Itsearviointiraportin pohja, nelivuotiset tutkinto-ohjelmat

Itsearviointiraportin pohja, kolmi- ja kaksivuotisten tutkinto-ohjelmien muodostamat kokonaisuudet

Myös akkreditoinnin suorittavalle arviointiryhmälle tarkoitettu arviointiraporttipohja tarjoaa lisätietoa kriteeristön soveltamisesta ja akkreditointiraportin muodosta.

Akkreditoinnissa selvitetään miten opiskelijat saavuttavat osaamistavoitteet

Arvioinnin taustalla ovat ne tiedot, taidot ja kompetenssit, jotka tekniikan alan ohjelmissa opiskelevien tulisi tutkinnossaan saavuttaa pystyäkseen toimimaan menestyksekkäästi työelämässä. Akkreditoinnissa käytettävät viiteosaamistavoitteet on kuvattu tekniikan alalle yhtenäisesti ja niitä tulkitaan aina kunkin ohjelman alan vaatimuksista käsin. Akkreditoinnissa tarkastellaan koko ohjelman toimintaa – organisaatiota, suunnittelua, toteutusta ja kehittämistä – osaamistavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta. Arvioinnilla selvitetään toimiiko ohjelma siten, että opiskelijat saavuttavat asetetut osaamistavoitteet. Lisäksi arviointi nostaa esille ohjelman vahvuuksia ja hyviä käytänteitä sekä antaa suosituksia ohjelman kehittämiseksi. Lopputuloksena ohjelma

 • akkreditoidaan ilman ehtoja, jolloin akkreditointi ja laatuleima ovat voimassa kuusi vuotta;
 • akkreditoidaan ehdollisesti, jolloin akkreditointi ja laatuleima ovat voimassa kuusi vuotta, jos ehdot täytetään määrätyssä ajassa; tai
 • ei läpäise akkreditointia eikä laatuleimaa myönnetä

Tekniikan korkeakoulutuksen asiantuntijaryhmä päättää tuloksista

Tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditointeja varten toimii Karvissa oma toimielimensä, tekniikan korkeakoulutuksen asiantuntijaryhmä, johon kuuluvat:

 • Mirja Andersson, prefekt, Yrkeshögskolan Arcada
 • Mika Hannula, vararehtori, Turun yliopisto (pj)
 • Lumi Ketola, opiskelija, Aalto-yliopisto
 • Silja Kostia, yliopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu (vpj)
 • Lassi Martikainen, yksikön johtaja, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Juhani Nokela, yhteiskuntasuhdejohtaja, Tekniikan akateemiset TEK ry
 • Annikka Nurkka, laatupäällikkö, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
 • Virpi Paavola, Development and Cramo Care Manager, Cramo Finland Oy
 • Harri Peuranen, yliopettaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Kirsi Reiman, johtava asiantuntija, Tampereen yliopisto

Asiantuntijaryhmän tehtävänä on mm. akkreditointituloksista päättäminen ja arviointimallin kehittäminen.

Akkreditoinnista kiinnostuneille korkeakouluille

Mikäli korkeakoulunne on kiinnostunut tekniikan tutkinto-ohjelman akkreditoinnista saatte lisätietoja arviointiasiantuntijalta Kati Isoaholta, etunimi.sukunimi@karvi.fi.

Arviointiryhmiin valitaan tekniikan alan asiantuntijoita

Karvi etsii jatkuvasti mahdollisia asiantuntijoita akkreditointien arviointiryhmiin. Kussakin arviointiryhmässä on neljä jäsentä, jotka yhdessä edustavat molempia korkeakoulusektoreita, tekniikan alan työelämää ja opiskelijoita. Arviointiryhmän jäsenten tehtävänä on:

 • korkeakoulun ja ohjelman itsearviointiin ja muuhun arviointiaineistoon perehtyminen
 • haastattelukysymysten laatiminen arviointivierailua varten
 • vierailun yksityiskohdista päättäminen ja vierailun toteutus suunnitellulla tavalla
 • arviointiraportin laatiminen
 • esityksen tekeminen arvioinnin lopputuloksesta

Etsimme arviointiryhmien jäseniä, jotka

 • työskentelevät tai opiskelevat korkeakouluissa tekniikan alalla tai työskentelevät työelämässä tekniikan alan tehtävissä
 • ovat kiinnostuneita korkeakoulutuksen kehittämisestä
 • ovat mahdollisesti olleet aiemmin mukana erilaisissa arviointitehtävissä
 • ovat halukkaita ja pystyvät suorittamaan arviointitehtävän käyttäen englantia työkielenä, myös raportoinnissa

Jos olet kiinnostunut asiantuntijana toimimisesta, ota yhteyttä arviointiasiantuntija Kati Isoahoon, etunimi.sukunimi@karvi.fi.

EUR-ACE Label

Sulje