Valitusmenettely

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on laatinut korkeakoulujen tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditoinneille valitusmenettelyn, jonka mukaisesti korkeakoulu voi tehdä pyynnön arvioinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi. Menettely on luotu vastaamaan eurooppalaisia yhteisesti sovittuja arviointitoimijoiden laadunvarmistuksen periaatteita.

Menettelyn tavoitteena on turvata korkeakoulujen oikeudenmukainen kohtelu akkreditoinneissa ja taata tasapuolinen lopputulosta koskeva päätöksenteko. Menettely koskee akkreditointeja, joissa on sovellettu voimassaolevaa akkreditointien käsikirjaa (Standards and Procedures for Engineering Programme Accreditation, Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen julkaisut 2015:22).

Pyyntö voidaan tehdä sillä perusteella, että arviointiprosessi ei ole toteutunut käsikirjassa määritellyllä tavalla ja että se saattaa korkeakoulujen oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun kyseenalaiseksi. Tekniikan korkeakoulutuksen asiantuntijaryhmän päätökset akkreditointien lopputuloksista ovat luonteeltaan asiantuntijalausuntoja. Ne eivät ole hallinnollisia päätöksiä, eikä niistä voi valittaa hallintolainkäyttölain mukaisesti.

Tekniikan tutktinto-ohjelman akkreditoinnin valitusmenettely.

Lisätietoja menettelystä:

Arviointiasiantuntija Kati Isoaho

etunimi.sukunimi@karvi.fi

029533 5502

Sulje