Auditointien valitusmenettely

Karvin auditointiin tai uusinta-auditointiin osallistunut korkeakoulu voi tehdä pyynnön auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi. Menettelyn tavoitteena on turvata korkeakoulujen oikeudenmukainen kohtelu auditoinneissa ja taata tasapuolinen auditoinnin lopputulosta koskeva päätöksenteko. Se on luotu vastaamaan eurooppalaisia yhteisesti sovittuja arviointitoimijoiden laadunvarmistuksen periaatteita.

 

Menettely  koskee auditointeja, joissa on sovellettu Karvin auditointikäsikirjaa (Korkeakoulujen auditointikäsikirja 2018-2024 (2017). Kansallinen arviointikeskus. Julkaisut 18).

Pyyntö voi kohdistua seuraaviin korkeakoulujen arviointijaoston päättämiin arvioinnin tuloksiin:

1) korkeakoulu ei läpäise auditointia ja siltä edellytetään uusinta-auditointia; tai
2) korkeakoulu ei läpäise uusinta-auditointia.

Pyyntö voidaan tehdä sillä perusteella, että auditointi ei ole toteutunut auditointikäsikirjassa määritellyllä tavalla ja että se saattaa korkeakoulujen oikeudenmukaisen tai tasapuolisen kohtelun kyseenalaiseksi. Korkeakoulujen arviointijaoston päätökset auditointien lopputuloksista ovat luonteeltaan asiantuntijalausuntoja. Ne eivät ole hallinnollisia päätöksiä, eikä niistä voi valittaa hallintolainkäyttölain mukaisesti.

Menettely on voimassa vuoden 2024 loppuun saakka.

Menettely auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi 2019–2024

Auditoinnin valitusmenettelyn asiantuntijaryhmä on nimetty Arviointineuvoston kokouksessa 7/2019 (30.10.2019):

  • Laatupäällikkö Tarja Hettula, Maanpuolustuskorkeakoulu
  • Rehtori emerita Anneli Pirttilä, korkeakoulujen arviointijaoston jäsen (2014–2018)
  • Rehtori Pertti Puusaari, Hämeen ammattikorkeakoulu

Henkilökohtaiset varajäsenet:

  • Erityisasiantuntija Kari Seppälä, Turun yliopisto (Hettula)
  • Johtaja Eva Maria Raudasoja, Oulun yliopisto, korkeakoulujen arviointijaoston jäsen (2014–2018), (Pirttilä)
  • Tietotuotannon asiantuntija Mikko Penttinen, Karelia ammattikorkeakoulu (Puusaari)

 

Lisätietoja menettelystä

Mirella Nordblad
puh. 029 533 5541, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje