Lukiokoulutus

Lukiokoulutuksen laatua arvioivat Suomessa Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Ylioppilastutkintojen avulla saadaan vuosittain ajantasaista seurantatietoa siitä, miten opiskelijat ovat saavuttaneet lukion opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja taidot sekä lukiokoulutuksen tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden. Arviointikeskuksen teema- ja järjestelmäarviointien avulla tuotetaan tietoa esimerkiksi lukiopedagogiikasta tai lukiolaisten jatkokoulutusvalmiuksista.

Teema- ja järjestelmäarvioinnit

Teema-arvioinnit kohdistuvat tiettyyn sisällölliseen kokonaisuuteen tai aihepiiriin (esim. lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet). Kohteena voi olla myös koulutusmuodon osa-alueen tilan arviointi (esim. erityisopetus lukiossa). Järjestelmäarvioinneissa tarkastellaan koulutusjärjestelmää kokonaisuudessaan tai sen yhtä osa-aluetta, koulutuspolitiikkaa ja sen toimeenpanoa tai koulutusjärjestelmän uudistamis- ja kehittämisprosesseja (esim. opetussuunnitelmajärjestelmän toimivuus).

Teema- ja järjestelmäarvioinneissa arviointihanketta varten muodostetaan monitahoinen suunnittelu- ja arviointiryhmä. Arvioinneissa käytetään osallistavia ja monipuolisia arviointimenetelmiä. Olennaista on eri sidosryhmien näkökulmien huomioon ottaminen, arvioitavan ilmiön kriittinen ja syvällinen tarkastelu sekä koko­naisvaltaisen kuvan hahmottaminen arvioitavasta kohteesta.

Uusimmat raportit aiheesta Lukiokoulutus