Työrauha ja turvallinen oppimisympäristö kouluissa ja oppilaitoksissa

05/2016–04/2018

Työrauhaa edistävät kouluviihtyvyys ja -turvallisuus, opetuksen eriyttäminen sekä huoltajien kiinnostus oppilaiden koulunkäyntiä kohtaan. Opettajat ja oppilaat pitävät kasvatuskeskustelua toimivana puuttumiskeinona ongelmatilanteissa. Koulujen vakavista häiriötilanteista yleisimpiä ovat kiusaaminen, luvaton poistuminen koulun alueelta ja opettajan hermostuminen.

Arvioinnin tehtävänä on tuottaa tietoa koulujen ja oppilaitosten työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön tilasta eduskunnan edellyttämän selvityksen perustaksi sekä perusopetus- ja lukiolain kehittämiseksi. Arvioinnin tavoite pohjautuu eduskunnan opetus- ja kulttuuriministeriölle antamaan arviointitehtävään toteuttaa työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön tilan arviointi erityisesti kasvatuksellisten ja kurinpidollisten keinojen sekä pois ottamiseen ja tarkastamiseen liittyvien toimivaltuuksien käytöstä sekä perusopetuslakiin ja lukiolakiin esitettyjen kurinpitosuunnitelmien laadinnasta.

Arvioinnissa selvitetään lainmuutoksen vaikutuksia maan eri osissa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta. Arviointiaineisto kerätään keväällä 2017. Arviointia varten perustetaan teema-alueen asiantuntijoista koostuva arviointiryhmä.

Liittyvät julkaisut ja sisällöt

Tiedote arvioinnin tuloksista
Raportti: Työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa (PDF)
Video: Julkistamistilaisuus 16.3.2018 (2 t 47 min)

Arviointi toteutetaan lisäksi näillä koulutussektoreilla

esi- ja perusopetus

Lisätietoja

Elina Harjunen (yksikön päällikkö, yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus), puh. 029 533 5506, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje