Besvärsförfarandet för auditeringen har offentliggjorts

Högre utbildning Mirella Nordblad

Nationella centret för utbildningsutvärdering har tagit fram ett förfarande enligt vilket en högskola som har deltagit i en auditering eller omauditering utförd av utvärderingscentret kan lämna en begäran om ny behandling av auditeringens resultat. Förfarandet motsvarar de gemensamt överenskomna europeiska riktlinjerna för utvärderingsaktörernas kvalitetssäkring.

Syftet med besvärsförfarandet är att trygga ett rättvist bemötande av högskolorna som deltar i auditeringarna och att säkerställa att sektionen för utvärdering av högskolorna, som finns i anslutning till utvärderingscentret, fattar jämlika beslut om auditeringens resultat. Förfarandet gäller auditeringar där man har tillämpat auditeringshandboken uppdaterad enligt utvärderingscentrets förvaltningsmodell (Auditeringshandbok för högskolornas kvalitetssystem för åren 2015–2018, Nationella centret för utbildningsutvärdering, publikationer 2015:3).

Begäran kan bygga på motiveringen att utvärderingsprocessen inte har genomförts enligt auditeringshandboken och att den ifrågasätter det rättvisa eller jämlika bemötandet av högskolorna.

De beslut som sektionen för utvärdering av högskolorna fattar om auditeringarnas resultat är till karaktären expertutlåtanden. De är inga administrativa beslut och det är inte möjligt att överklaga dem i enlighet med förvaltningsprocesslagen.

Förfarandet är i kraft till slutet av 2018. Det offentliggörs och uppdateras på utvärderingscentrets webbplats.

Förfarande för en ny behandling av auditeringens resultat
Mer information om förfarandet:

Kirsi Hiltunen
tfn 02953 35508, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng