Förutseende och verkningsfull utvärdering kärnan i NCU:s strategi

Virpi Pietiläinen
Ennakoivaa ja vaikuttavaa arviointia 2020. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen strategia.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har färdigställt sin strategi som sträcker sig fram till år 2020. I den har utvärderingsverksamheten fyra tyngdpunkter, som baseras dels på den nationella och internationella verksamhetsmiljön, dels på förutseende och verkningsfull utvärdering: att utveckla lärande och kunnande, att utveckla utbildningssystemet, att välja samhälleligt centrala och kritiska teman och att stödja utbildningsanordnarna i kvalitetshanteringen och främjandet av utvärderingskulturen.

Strategin konkretiseras i den nya utvärderingsplanen som tas i bruk i början av 2016, som beskriver utvärderingarna som kommer att genomföras 2016–2019. Som bäst genomför NCU ännu utvärderingsprojekt som fastställs i undervisnings- och kulturministeriets utvärderingsplan för 2012–2015.

Nationell och internationell utvärderingsverksamhet

NCU har som uppgift att genomföra utvärderingar av utbildningen och verksamheten som bedrivs av utbildningsanordnare och högskolor. Syftet med utvärderingarna är att utveckla utbildningen, stödja lärandet och säkerställa kvaliteten på utbildningen. Utvärderingarna ger också information som kan användas som underlag för lokala, regionala och nationella beslut om utbildning samt i internationella jämförelser. NCU kan också genomföra utvärderingar och erbjuda experttjänster som avgiftsbelagd service i Finland och utomlands.

Visionen är att Finland utvecklar sin utbildning utgående från den mångsidiga och aktuella utvärderingsinformation som NCU producerar.

Läs NCU:s strategi.

Stäng